Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) automatyczny; machinalny; odruchowy;

(Noun) broń automatyczna; technika samochód z automatyczną skrzynią biegów; pralka automatyczna;
automatic body functions - naturalne funkcje organizmu;
be on automatic - działać jak automat;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (firearm) pistolet maszynowy, automat.adj automatyczny
~ pilot pilot automatyczny, autopilot
~ pistol pistolet maszynowy
~ machine automat, maszyna

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

automatyczny
broń automatyczna

Nowoczesny słownik angielsko-polski

bezwiedny

samoczynny

odruchowy

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

"
O: t@'m{tIkn Samochód z automatyczną skrzynią biegów
automat It's an automatic (To wóz z automatyczną skrzynią biegów) - Student University College London (1999) I want an automatic so I don't have to change gear all the time (Chcę kupić samochód z automatyczną skrzynią, żebym nie musiał bez przerwy zmieniać biegów) - Student University of Leeds (1999)

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

adj. automatyczny automatic deposit depozyt automatyczny automatic legal effect automatyczny skutek prawny automatic process proces zautomatyzowany

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

adj automatyczny, samoczynny, zautomatyzowany

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj automatyczny, mechaniczny
samoczynny, samopo-wtarzalny
~ carabine karabinek automatyczny
~ checkout equipment (skr. ACE) techn. samoczynna aparatura testując
~ control system (skr. ACS) układ automatycznej regulacji
~ data processing (skr. ADP) komp. automatyczne przetwarzanie danych
~ frequency control (skr. AFC) łączn. automatyczna regulacja częstotliwości
~ pilot pilot automatyczny
~ pistol pistolet samoczynny
~ resupply automatyczne uzupełnianie
~ rifle karabin samoczynny
~ search jammer urządzenie zakłócające z automatycznym poszukiwaczem
~ trim lotn. automatyczne wyważanie
~ weapon broń automatyczna

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

MECHANICZNY

BEZMYŚLNY

MACHINALNY (O RUCHU)

MASZYNOWY

KARABIN MASZYNOWY

Wordnet angielsko-polski

(a pistol that will keep firing until the ammunition is gone or the trigger is released)
pistolet automatyczny, automat
synonim: automatic pistol

(operating with minimal human intervention
independent of external control
"automatic transmission"
"a budget deficit that caused automatic spending cuts")
automatyczny

Słownik internautów

automat
automatyczny
odruchowy

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adj. automatyczny; samoczynny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

It is undoubtedly a prospect, a real prospect, but it is not an automatic right.
Jest to niewątpliwie perspektywa realna, jednakże nie automatycznie posiadane prawo.

statmt.org

We need to strengthen the Stability Pact with as many automatic sanctions as possible.
Musimy wzmocnić pakt stabilności jak największą liczbą automatycznych kar.

statmt.org

Parliament is mistaken in calling for automatic, more severe sanctions.
Parlament niesłusznie wzywa do nałożenia automatycznych, ostrzejszych sankcji.

statmt.org

When you talk about automatic stabilisers, it is already in the prognosis.
Kiedy państwo mówią o automatycznych stabilizatorach, są one już uwzględnione w prognozie.

statmt.org

Automatic behavior -- skilled behavior -- is subconscious, controlled by the behavioral side.
Zachowania zautomatyzowane - wyuczone, są nieświadome, kontrolowane przez stronę behawioralną.

TED

Likewise, the mobility component of my DLA has just paid for an automatic wheelchair lock in my van, so that in the winter, when my body doesn't function in the cold, my PA can drive and I can carry on going to work.

www.guardian.co.uk

We were due an Ofsted inspection and I listened to grumbling that "disruptive" behaviour could earn the school an automatic downgrade from inspectors.

www.guardian.co.uk

No formulation is made automatically.

www.guardian.co.uk

The generation of words is automatic.

www.guardian.co.uk

For me, that automatic link is broken.

www.guardian.co.uk

Ministers will also waive their automatic right to a state car, and rely instead on a pool of vehicles.

www.guardian.co.uk

So what you do when we're together is just automatic?
Więc uważasz, że kiedy jesteśmy razem, to też jest po prostu automatyczne?

Be a good girl, would you, and put her on automatic.
Bądź dobrą dziewczynką i przełącz nas na tryb automatyczny.

This does is not an automatic process, as we have heard several times today from the floor, of 18 months.
Nie jest to automatyczny proces, jak już dziś słyszeliśmy wielokrotnie z tego miejsca, trwający 18 miesięcy.

And so if business improved, they all got automatic pay.
Wtedy, jeżeli interesy będą szły dobrze, wszyscy dostaną automatycznie zapłatę.

They considered us automatic allies in anything the might do.
Uważali nas za sprzymierzeńców wszystkiego, co robią

Their automatic right to a referendum on future significant changes is also important.
Automatycznie przysługujące tym ludziom prawo do referendum w sprawie istotnych zmian mogących wydarzyć się w przyszłości jest również ważne.

And then, even with all of that, it's not automatic.
Lecz nawet wówczas nie jest to automatyczne.

I hit it too hard so now it's in automatic mode!
Za mocno je uderzyłem. Przeszło w tryb automatyczny!

They didn't tell me that the automatic, even at its best, would be slower.
Nie powiedzieli mi, że automat, choćby najlepszy, będzie wolniejszy.

Of course any time she uses it, our automatic garage door goes up.
Gdy go używa, otwierają się automatyczne drzwi do garażu, - ale to nic.

We just got an automatic emergency message from your rig.
Właśnie dostaliśmy automatyczny sygnał awaryjny z twojej platformy.

Thus, there is a real automatic aspect to the penalties.
Tym samym wprowadzono de facto automatyczność kar.

If I can use that sunlight to start the automatic maintenance.
Jeśli mogę użyć światła słonecznego, żeby uruchomić automatyczny konserwator.

If an automatic message system is functioning, other systems could be still operational.
Skoro działa automatyczny system wywołania, to może działają i inne systemy.

Even on automatic it's got the recoil of a gun.
Jest w pełni automatyczny, a odrzut ma jak wiatrówka.

What is the use of a Porsche with automatic transmission?
Jaki jest pożytek z Porsche z automatyczną skrzynią biegów?

They drive around in the open with automatic weapons.
Oni jeżdżą po odkrytym terenie z bronią automatyczną.

To sum up, then, an automatic exchange of information upon request.
Reasumując zatem - automatyczna wymiana informacji dokonywana na życzenie.

It's possible this is an old automatic defense system.
To prawdopodonie jakiś stary, automatyczny system obronny.

And those bullet holes in that gas station came from automatic fire.
A te dziury na stacji powstały z broni maszynowej.

Automatic stabilisers can, to some extent, play a positive role.
Automatyczne stabilizatory mogą w pewnym zakresie odegrać korzystną rolę.

I would like to say something briefly about automatic stabilisers.
Chciałbym krótko omówić kwestię automatycznych stabilizatorów.

We're now on full automatic, in the hands ofthe computers.
Lecimy teraz na automatycznym, jesteśmy w rękach komputerów.

Would you like him on manual or automatic, Father?
Zostawić ci go na ręcznym czy automatyku, Ojcze?

Capone said, Never trust a woman or an automatic weapon.
Cupain powiedział - Nigdy nie ufaj kobiecie, albo noś broń.

I also noticed the abstentions on the automatic exchange of information.
Zauważyłem też pewną wstrzemięźliwość w kwestii automatycznej wymiany informacji.

We got into the mess we are in because people were on automatic.
Wpadliśmy w tarapaty, ponieważ wszystko odbywało sie automatycznie.

The lesson was learned that procedures have not been stringent and automatic enough.
Wyciągnęliśmy wniosek, że procedury nie były wystarczająco surowe i automatyczne.

However, I do not agree with the automatic mechanism.
Moim zdaniem jednak automatyczny mechanizm nie jest słuszny.

Contradiction is just a automatic gain-say of anything the other person says!
Zaprzeczanie to tylko automatyczne mówienie nie gdy tylko druga osoba coś powie.

This document goes much wider and demands automatic exchange in all areas.
Autorzy tego dokumentu idą jednak znacznie dalej i żądają wymiany automatycznej we wszystkich obszarach.

In particular, I welcome the clear statement that we must aim for automatic exchange of information to become the general rule.
W szczególności popieram oświadczenie, że musimy wprowadzić automatyczną wymianę informacji jako ogólną zasadę.

Until we find the automatic dialling program in the processor and shut it down.
Dopóki nie znajdziemy automatycznego programu wybierającego w konsoli i nie wyłączymy go.

Three with a hand grenade and one with my service automatic.
Trzy za pomoca recznego granatu, jedna z broni automatycznej.

All I have to do is push one button, the rest is automatic.
Wszystko, co muszę zrobić, to wcisnąć jeden przycisk, reszta dzieje się automatycznie.

The evaluation of these resources cannot be automatic, but must take into account the behaviour of the individual.
Ocena tych zasobów nie może mieć charakteru automatycznego, ale musi uwzględniać zachowanie jednostki.

Another positive point to mention is the automatic payment of outstanding wages to the workers.
Innym pozytywnym punktem, który należy wskazać, jest automatyczna wypłata zaległego wynagrodzenia dla pracowników.

And I started playing with the automatic window.
A ja zaczęłam się bawić automatycznym oknem.

No, I have trouble with automatic doors sometimes when I'm nervous.
Mam problem z automatycznymi drzwiami, kiedy się denerwuję.

The City has an automatic submersion subroutine already in the system.
Miasto ma już w systemie automatyczną procedurę zanurzania.

My son took the car, an automatic one.
Syn zabrał mi samochód. Automat.

You give all the pretty girls automatic A's.
Wszystkim ładnym dziewczynom automatycznie dawałeś -5.

Automatic starters, cheaper oil, and mass production gave the edge to the gasoline car.
Automatyczny rozrusznik, tańszy olej i produkcja masowa dały przewagę samochodowi benzynowemu.

I hope the automatic recorders in Sirius will record this message.
Mam nadzieję, że w automatyczne rejestratory Siriusa nagrają tę wiadomość.

Yes, because my automatic payments are bouncing right now.
Tak, bo moja automatyczna płatności odbijając teraz.

When you talk about automatic stabilisers, it is already in the prognosis.
Kiedy państwo mówią o automatycznych stabilizatorach, są one już uwzględnione w prognozie.

In your speech, what has the automatic exchange of tax information got to do with ending secrecy when they are two clearly separate issues?
Chciałbym zadać pani tylko jedno pytanie dotyczące pani wystąpienia: Co automatyczna wymiana informacji podatkowych ma wspólnego z wyeliminowaniem tajemnicy, gdy są to dwie całkowicie odrębne kwestie?

We had an opportunity to strengthen the pact, with automatic penalties, in particular, but what happens?
Mieliśmy okazję wzmocnić postanowienia paktu, szczególnie poprzez wprowadzenie automatycznych kar, lecz co się stało?

Parliament is mistaken in calling for automatic, more severe sanctions.
Parlament niesłusznie wzywa do nałożenia automatycznych, ostrzejszych sankcji.

McCall defends himself with an automatic that was down his pants.
McCall bronił się za pomocą pistoletu, który miał z tyłu w spodniach.