Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) autokratyzm, autokracja;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U autokracja

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

autokracja

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n samowładztwo, autokracja

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

JEDYNOWŁADZTWO

Słownik internautów

rządy autokratyczne

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

polit. autokracja
samodzierżawie
samowładztwo

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

samowładztwo

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

( pl. autocracies) - polit. samodzierżawie; autokracja

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Scrap the mixing of autocracy, however, and govern with shrewdness and corporatism!
Precz z mieszanką autokracji, niech żyją rządy bystrości i interesów korporacyjnych!

statmt.org

Likewise, we should support democratic freedoms against both autocracy and theocracy.
Podobnie powinniśmy wspierać wolności demokratyczne przeciwko autokracji i teokracji.

statmt.org

Mr President, I am delighted that this House is cognisant of White Russia's slide into autocracy.
Panie Przewodniczący! Cieszę się, że Parlament jest świadomy przesuwania się Białorusi w kierunku autokracji.

statmt.org

Madam President, the new Hungarian constitution demolishes the pillars of a democracy based on the rule of law and opens the way to autocracy.
Pani Przewodnicząca! Nowa węgierska konstytucja burzy filary demokracji opartej o praworządność i otwiera drogę dla autokracji.

statmt.org

Our budget in the EU must be reviewed to address the urgent needs of Tunisia, which has suffered from a 23-year-long autocracy.
Konieczne jest dokonanie przeglądu naszego budżetu w UE, aby zareagować na pilne potrzeby Tunezji, która od 23 lat cierpi pod rządami autokratycznymi.

statmt.org

' I hope that kind of autocracy is going.

www.guardian.co.uk

I am talking about relations between Western democracy and Russian autocracy.
Mówię tu o stosunkach między zachodnią demokracją a rosyjską autokracją.

Likewise, we should support democratic freedoms against both autocracy and theocracy.
Podobnie powinniśmy wspierać wolności demokratyczne przeciwko autokracji i teokracji.

Autocracy comes from the Greek and means self-rule.
Autokracja wywodzi się z greckiego. Oznacza samowładztwo.

The events in Tunisia and Egypt proved that autocracy is not a solution.
Wydarzenia w Tunezji i Egipcie pokazały, że autokracja nie stanowi żadnego rozwiązania.

Scrap the mixing of autocracy, however, and govern with shrewdness and corporatism!
Precz z mieszanką autokracji, niech żyją rządy bystrości i interesów korporacyjnych!

Our budget in the EU must be reviewed to address the urgent needs of Tunisia, which has suffered from a 23-year-long autocracy.
Konieczne jest dokonanie przeglądu naszego budżetu w UE, aby zareagować na pilne potrzeby Tunezji, która od 23 lat cierpi pod rządami autokratycznymi.

It is not an absolute autocracy, but it is heading in that direction with a hint of Mussolini's corporate ideas.
To jeszcze nie jest autokracja absolutna, lecz jest to droga w tym kierunku, której przyświecają idee korporacyjne Mussoliniego.

The AU is all too often silent in the face of autocracy, corruption, electoral fraud and illegal coups d'état.
UA zbyt często milczy, gdy ma do czynienia z autokracją, korupcją, oszustwami wyborczymi i bezprawnymi zamachami stanu.

Madam President, the new Hungarian constitution demolishes the pillars of a democracy based on the rule of law and opens the way to autocracy.
Pani Przewodnicząca! Nowa węgierska konstytucja burzy filary demokracji opartej o praworządność i otwiera drogę dla autokracji.

Mr President, I am delighted that this House is cognisant of White Russia's slide into autocracy.
Panie Przewodniczący! Cieszę się, że Parlament jest świadomy przesuwania się Białorusi w kierunku autokracji.

Some on the right are retreating, in the face of global challenges, from Conservatism into nationalism, or from Christian democracy into Christian autocracy.
Niektórzy przedstawiciele prawicy wycofują się, widząc nadchodzące globalne zmiany - od konserwatyzmu do nacjonalizmu czy też od demokracji chrześcijańskiej do chrześcijańskiej autokracji.

Successive leaders have used Islam to justify repression of minorities and justify autocracy, particularly of a military nature, although recent government efforts to remedy this must be recognised.
Kolejni przywódcy wykorzystywali Islam w celu uzasadnienia represji wobec mniejszości oraz autokracji, szczególnie wojskowej, chociaż należy docenić ostatnie wysiłki rządu zmierzające do naprawy sytuacji.

If a country chooses to use a fair election and a two-thirds majority to create an autocracy, the rest of us are allowed to be shocked by that and to try and oppose it.
Jeżeli dany kraj decyduje się wykorzystać demokratyczne wybory i większość dwóch trzecich do stworzenia autokracji, reszta z nas ma prawo być oburzona i próbować się temu przeciwstawić.

For a country which overturned oligarchy back in 1917, it is quite incredible that a new autocracy is gaining ground, and we should not cut down our criticisms for fear of endangering a partnership which exists but on paper.
Jak na kraj, który obalił oligarchię w 1917 r., dość niesamowite jest to, że pogłos zyskuje nowa autokracja. Nie powinniśmy zaprzestawać naszej krytyki z obawy o zagrożenie partnerstwa, które istnieje jedynie na papierze.