Wordnet angielsko-polski

autokorekta
synonim: text replacement
synonim: replace-as-you-type
synonim: AutoCorrect