Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) medycyna autyzm;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U autyzm

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

autyzm

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

autyzm m

Wordnet angielsko-polski

( (psychiatry) an abnormal absorption with the self
marked by communication disorders and short attention span and inability to treat others as people)
autyzm, autyzm dziecięcy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Seven-year-old Justin Senigar came to our clinic with this diagnosis of very severe autism.
7-letni Justin Senigar przybył do naszej kliniki z diagnozą głębokiego autyzmu.

TED

There are great things being done there, treating now autism, dementia and other conditions.
Słuchanie muzyki jest dobre dla nas, jeżeli jest wykonana w dobrych intencjach, z miłością.

TED

Visual integration has been associated with autism by several researchers.
Integracja wizualna kojarzona była z autyzmem przez kilku badaczy.

TED

The efficiency of the use of dynamic information seems to be significantly compromised in autism.
W przypadku autyzmu wykorzystywanie dynamicznych informacji zdaje się być znacznie utrudnione.

TED

Couldn't do it by conventional genetics, but just scanning it we began to find genes for autism.
Nie dali rady stosując konwencjonalną genetykę ale skanując próbkę zaczęliśmy lokalizować geny autyzmu.

TED

Do you have any idea how long we've been doing research on autism here?
Macie pojęcie, ile lat prowadzimy tu badania nad autyzmem?

There are a lot of children with autism, at this age.
Jest dużo dzieci z autyzmem, w tym wieku.

I decided to create a program theater for children with autism.
Zdecydowałam się stworzyć program teatralny dla dzieci autystycznych.

My knowledge then said, that autism is the worst news.
Mój stan wiedzy wtedy mówił, że autyzm to najgorsza wiadomość.

I used to think it was autism too, but I'm not so sure anymore.
Sądziłam, że to jest także autyzm, ale już nie jestem tego taki pewny.

Because she has autism and is stupid. Can not teach.
Bo ona ma autyzm i jest głupia. Nie może się uczyć.

When their son was diagnosed with autism, they both quit.
Kiedy u syna zdiagnozowano autyzm, przestali pracować.

Yes, but she probably has a form of autism.
Tak, ale najprawdopodobniej ma jedną z form autyzmu.

We have children with autism are very involved in their children.
Mamy dzieci autystycznych są bardzo zaangażowane w swoje dzieci.

Right now, one out of every 150 children has autism
Obecnie, jedno dziecko na 150 ma autyzm.

Then we sent him to hospitals in Beijing and the diagnosis was autism.
Potem przebadaliśmy go w szpitalu w Pekinie i okazało się, że ma autyzm.

I grew up next to a kid with autism.
Wychowałam się przy dziecku z autyzmem.

Being a child with autism supermama is terribly difficult thing.
Bycie supermamą dziecka z autyzmem to strasznie trudna rzecz.

But there are a wide range of degrees of autism.
Ale mamy do czynienia z szerokim wachlarzem stopni autyzmu.

I showed this worker social, and he confirmed behave so children with autism.
Pokazałam to pracownikowi społecznemu i on potwierdził, że tak zachowują się dzieci autystyczne.

I don't know, but I think it's to do with his autism.
Nie wiem dokładnie, ale to ma chyba coś wspólnego z autyzmem.

Based on this test, will be difficult to convince someone that he has autism wysokofunkcyjny.
Na podstawie tego testu, będzie trudno przekonać kogoś, że on ma autyzm wysokofunkcyjny.

Hi, my name is Adam, I am 8 years old and autism.
Cześć, nazywam się Adam, mam 8 lat i autyzm.

I think this autism is a bunch of shit.
Myślę, że cały ten autyzm to wielkie gówno.

Didn't matter that she was busy raising you guys, working for the Autism Society.
Nie zwracałem uwagi, że jest zajęta wychowywaniem was, pracowaniem dla Stowarzyszenia Autyzmu.

He has autism, and it is his voice.
On ma autyzm, a ona jest jego głosem.

Unlike classic autism, language ability is intact in people with Asperger's.
W odróżnieniu od klasycznego autyzmu, znajomość języka jest nienaruszona u ludziach z Zespołem Aspergera.

His autism is his problem, but it's not a problem to him.
Jego autyzm jest problemem, lecz dla niego nie ma problemu.

Imagine what would opportunities, if he had autism.
Wyobraźcie sobie, jakie miałby możliwości, gdyby nie miał autyzmu.

Asperger Syndrome is a mild and rare form of autism.
Zespół Aspergera to łagodna i rzadka postać autyzmu.

In 1980, autism was diagnosed one in 10.000 children.
W 1980 r., autyzm diagnozowano u jednego na 10.000 dzieci.

Maybe it causes autism or narcolepsy or cancer 10 years from now.
Za 10 lat to może spowodować autyzm, narkolepsję czy też raka.

I read somewhere that non-verbalizing was the... an early sign of autism.
Czytałam gdzieś, że nie mówienie w tym wieku jest wczesnym przejawem autyzmu.

I don't think autism is that bad.
Nie uważam, żeby autyzm był taki zły.

Visual integration has been associated with autism byseveral researchers.
Integracja wizualna kojarzona była z autyzmem przez kilkubadaczy.

Do you know what is autism?
Czy wiesz co to jest autyzm?

Hundreds of families blame me. vaccines for autism, brain damage and meningitis
setki rodzin wini szczepionkę o powodowanie autyzmu, uszkodzenia mózgu i zapalenia mózgu.

My little one has autism too.
Moja córka też ma autyzm.

Autism is, something may be destroyed.
Autyzm znaczy, że coś może być zniszczone.

When one report now widely discredited wrongly linked vaccine with autism
Kiedy jeden raport, teraz całkowicie zdyskredytowany, błędnie powiązał szczepionkę z autyzmem,

It has connective difficulties, caused by a biochemical imbalance, causing emotional autism.
Ono ma trudności wynikłe z braku równowagi biochemicznej, co powoduje emocjonalny autyzm...

I'm assuming it involved her work at the Autism Institute of Chicago
Zakładam, że to wiązało się z jej pracą w Klinice Autyzmu w Chicago.

They could not understand autism.
Oni nie bardzo rozumieli autyzm.

Or autism has got me.
A może autyzm ma mnie.

Autism must be recognised as a separate disability among mental disabilities and specific strategies must be devised for it.
Autyzm musi zostać uznany za osobną formę niepełnosprawności w kategorii niepełnosprawności intelektualnej i należy opracować dla niego odpowiednie strategie.

They usually think it's autism.
Zazwyczaj bierze się ją za autyzm.

Nathan has classic signs of autism.
Nathan ma klasyczne objawy autyzmu.

May these children autism.
Te dzieci maja autyzm.

Megan's autism isn't as bad as Matthew's.
Autyzm Megan nie jest tak zły jak Matthew.

Well, the Autism Institute of Chicago
W Instytucie Autyzmu w Chicago.

Henry suffers from Asperger Syndrome, which sometimes is called Autism Wysokofunkcyjnym
Henry cierpi na Syndrom Aspergera, który czasem nazywany jest Autyzmem Wysokofunkcyjnym

Bordering between autism...
Graniczący między autyzmem...

Autism means that...
Autyzm znaczy, że...

By some fate of the calendar we are discussing this directive today, while we are voting on it tomorrow, which is World Autism Awareness Day.
Dziwnym zbiegiem okoliczności dyskutujemy nad tą dyrektywą dzisiaj, a będziemy nad nią głosować jutro, kiedy obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wiedzy na temat Autyzmu.

He's a little shy, behind a bit... ...but autism?
Jest trochę nieśmiały, nie jest orłem... ...ale autyzm? Jezu.