Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

uprawniony

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

USANKCJONOWANY

ZAAPROBOWANY

Słownik internautów

autoryzowany, upoważniony, uprawniony

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. autoryzowany

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

adj. sankcjonowany (prawem)

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

upoważniony, uprawniony, pełnomocny
authorized agent: prokurent, przedstawiciel upełnomocniony
authorized by a contract: upoważniony przez umowę
authorized clerk: prokurent
authorized party: upoważniona strona
authorized person: upoważniona osoba
authorized signatory: upoważniony do podpisu
authorized signature: podpis upełnomocniony
authorized to act: upoważniony do działania
duly authorized: należycie upełnomocniony

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

dopuszczony

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

adj. upoważniony
sankcjonowany

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

This cavalier attitude by the President who authorized torture in violation of US and international law not only damages our nation's credibility throughout the world, but also discourages global cooperation to combat terrorism.

www.guardian.co.uk

I'm not authorized to give out that kind of information.
Nie jestem upoważniony do udzielania takich informacji.

He left without authorized and said that one to come after us all.
On odszedł bez upoważnionego i powiedział, że, by przyjść po nas wszystkich.

I'm not authorized to talk to you and I won't.
Nie mam zgody, by z tobą rozmawiać i nie zrobię tego.

The president has authorized access to all documents and evidence.
Prezydent ma dostęp do wszelkich dokumentów i dowodów.

The president has authorized me to speak on his behalf.
Prezydent upoważnił mnie do rozmowy w jego imieniu.

It turns out you're not authorized to see this patient.
Okazało się, że nie masz prawa odwiedzać pacjenta.

Look at her, she's so small. it must be authorized.
Proszę spojrzeć, jest taka malutka. Musi być zgoda zwierzchnika.

And I'm authorized to pay you two dollars an acre.
I jestem upoważniony by zapłacić wam 2 dolary za akr.

This order is authorized by the President requesting the best in your field.
Ten rozkaz został zatwierdzony przez prezydenta. Prosił o najlepszego w twoim fachu.

You're the only person authorized to do so. That's right, sir.
Jest pan jedyną osobą uprawnioną do tego.

And who authorized you, boy to be going home?
A kto ci dal pozwolenie isc do domu, chlopcze?

As I said, we're not authorized to arrest war criminals.
Jak już mówiłem, nie mamy uprawnień do aresztowania zbrodniarzy wojennych.

Help! I am now authorized to use physical force.
Jestem teraz upoważniony do użycia siły fizycznej.

I've authorized a private interrogation team to acquire the evidence.
Prywatny zespół od przesłuchań zlokalizuje i przejmie dowody.

You are authorized to observe other aspects of our mission.
Wolno panu obserwować inne aspekty naszej misji.

I'm authorized to tell you his name is Jones.
Chcę powiedzieć, że jest autoryzowany. Nazywa się Jones.

You need to be authorized to see those pictures.
Musi pan być uprawniony do przeglądania tych zdjęć.

I fear that not this authorized of being here.
Obawiam się, że nie wolno panu tu przebywać.

Since when are you authorized to make policy decisions?
Od kiedy jesteś uprawniony do podejmowania decyzji?

Gentlemen, the release of a nuclear weapon has been authorized.
Panowie... Mamy zezwolenie na użycie broni jądrowej.

I personally have been authorized to offer you these keys to two houses.
Upoważniono mnie, bym wręczył ci te oto klucze. Do dwóch domów!

We're all authorized to be here, everyone except you!
Wszyscy mają prawo tu być, poza tobą!

Well, he's the only one authorized to fly that chopper.
Dlatego, że tylko on ma pozwolenie by latać tym śmigłowcem.

As chief of staff, he's the only one authorized for that kind of access.
Jako szef personelu, jest jedyną osobą, która ma do nich dostęp.

Sir, I can't let you examine a body without an authorized badge.
Nie pozwolę panu zbadać ciała bez odznaki upoważniającej

Every building over thirty stories has an authorized de-stressing room.
Każdy budynek ma autoryzowany pokój odstresowujący.

Londo doesn't know about him and he's still authorized to issue papers.
Londo nic o nim nie wie a on wciąż ma autoryzację do wydawania papierów.

He's going to want to know Why I haven't authorized the invasion yet.
Będzie chciał wiedzieć dlaczego jeszcze nie rozpoczęłam inwazji.

That would give him authorized access to the bridge.
Dałoby mu to prawo wstępu na mostek.

Who authorized you to change the locks to my house? You did.
Kto dał Ci prawo do wymiany zamków w moim domu?

We're just here to keep you on plan. That's all we're authorized to do.
Jesteśmy tu tylko po to, aby wszystko szło zgodnie z planem,

Unless specifically authorized to do so by the authority.
chyba że władza... - Da na to zgodę.

Parliament has authorized the immediate use of military force.
Parlament zezwolił na użycie siły militarnej. Zgodnie z art.

And furthermore, I am authorized to inspect any incident on this ship.
Poza tym mam prawo zbadać każdy wypadek na statku.

He is not authorized to be in here!
Nie miało go tu być!

You cannot be here. the strangers are not authorized to enter here.
Nie powinieneś tu wchodzić. Obcym nie wolno tu przebywać.

I'm authorized to work on my own now.
Mam teraz zezwolenie na pracę na własną rękę.

I am not authorized to answer your question.
Nie jestem upoważniony, by odpowiedzieć na twoje pytanie.

I assume you are all authorized to vote on behalf of your members
Zakładam, że wszyscy jesteście upoważnieni, do głosowania w imieniu waszych zrzeszeń?

And who authorized you to tell me this?
A kto cię do tego upoważnił?

And we're authorized to use whatever means necessary.
I jesteśmy upoważnieni do użycia wszelkich środków.

No, for northern Europe we need an authorized directive. Yeah.
Nie, na Europę północną potrzebne jest specjalne zezwolenie.

Security say she was authorized to be there?
Ochrona sprawdziła, czy miała prawo tam być?

Personnel should enter and exit by authorized means only!
Personel powinien wchodzić i wychodzić tylko przez zatwierdzone miejsca!

He alone is authorized to hunt in the diocese.
Tylko on ma prawo polować w tej diecezji.

Believe me, pleasure is authorized by Jewish law and doesn't repel the divine.
Uwierz mi, przyjemność jest aprobowana przez prawo żydowskie i ona nie odrzuca boskości.

Under no circumstances... am I authorized to disclose that information.
W żadnym wypadku nie wolno mi udzielać takich informacji.

Digs, why haven't you authorized payment on the Pettigrew account?
Digs, dlaczego nie autoryzowałeś płatności Pettigrew na konto?

It has to be in an authorized town.
Musi to być wybrane miasto.