Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

vt
1.
(give authority to) upoważniać.
2.
(permit
sanction) sankcjonować
aprobować

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(lub) authorise upoważniać, upełnomocnić, być władnym, autoryzować

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r


1. upoważniać, zezwalać na coś
2. autoryzowaćto ~ sb to do sth upoważniać kogoś do zrobienia czegoś

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

vt
1. upoważniać, zezwalać na coś
2. autoryzowaćto authorize to defend upoważniać do obronyto authorize sb to do sth upoważniać kogoś do zrobienia czegoś

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

uprawniać, zezwalać, upoważniać, udzielać pełnomocnictwa, autoryzować, uprawomocniać

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

vt autoryzować, upoważniać
~d strength stan etatowy

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

LEGITYMOWAĆ

UMOCOWAĆ

UPRAWNIĆ

SANKCJONOWAĆ

ZAAPROBOWAĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

zatwierdzać
upoważniać
mieć prawo

Słownik internautów

autoryzować, zatwierdzić, udzielać pozwolenia
upoważniać, nadawać uprawnienia, udzielać pełnomocnictwa

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

upoważnić

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

upoważniać

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Finally, we need to authorise lower VAT rates to assist labour-intensive services.
Wreszcie, musimy wprowadzić niższe stawki podatku VAT na usługi pracochłonne.

statmt.org

This means that we must call on the Commission not to authorise the use of thrombin.
Oznacza to, że musimy wezwać Komisję, aby nie zatwierdzała stosowania trombiny.

statmt.org

No Sir, I cannot do so, the procedures do not authorise me to do so.
Nie, panie pośle, nie mogę tego zrobić, procedury mi na to nie pozwalają.

statmt.org

It may also authorise other measures, the conditions and details of which it shall determine.
Może ona również zezwolić na inne środki, ustalając ich szczegóły i warunki.

EU Constitution

This cavalier attitude by the President who authorized torture in violation of US and international law not only damages our nation's credibility throughout the world, but also discourages global cooperation to combat terrorism.

www.guardian.co.uk

A new Congress may not authorize any offer at all.
A nowy kongres może wogóle nie proponować żadnych ofert.

But before we can get that far, the Church has to authorize it first.
Przed dotarciem do egzorcyzmów Autoryzowany Kościół musi nam dać.

And I authorize you, if necessary, to mention my name.
I upoważniam pana, jeśli będzie to konieczne, do wymienienia mojej osoby z nazwiska.

You have no right to authorize medical procedures without their consent.
Nie jesteś upoważniona do decyzji medycznych. bez ich zgody.

I'd like you to authorize me to see her.
Chcę, żeby pan zezwolił mi ją odwiedzić.

We will take action, If and when I authorize it.
Podejmiemy działania, tylko i wyłącznie gdy ja na to zezwolę.

If you won't authorize the money, I'il give it to him myself.
Jeśli nie wyda pan zgody, sama dam mu pieniądze.

I'll authorize it, on the condition that he gets there safely. Agreed.
Zogdzę się na to, ale pod warunkiem, że będzie tam bezpieczny.

Just give me cause, and I can authorize.
Daj mi jakiś powód, a wystawię nakaz.

It's not every day they authorize a new Sandman.
Nie każdego dnia autoryzują nowego Sandmana.

I told him that you'd authorize the overtime.
Powiedziałem mu, że zgodzi się pan podpisać nadgodziny.

How long ago did we authorize credit?
Jak dawno temu autoryzowaliśmy kredyt?

I need to authorize Kevin's account through yours.
Muszę autoryzować konto Kevina twoim.

You may authorize the launch when ready.
Gdy będziecie gotowi, możecie odpalać.

Then authorize me back to the lab!
To odeślijcie mnie do laboratorium.

Maybe ill authorize it hen the time comes.
Może się zgodzę, gdy przyjdzie pora.

Sir, you need to authorize an assault.
Musi pan wydać zgodę na atak.

If I authorize it, how quickly can you call that strike on Piedmont, General?
Jeśli na to zezwolę, ile czasu zajmie panu przygotowanie uderzenia na Piedmont?

Only the mayor can authorize evacuation.
Burmistrz może jedynie zarządzić ewakuację.

Now, I could find Leela, but you'il need to authorize a wiretap.
Dobra, mogę znaleźć Leelę, ale potrzebuję zezwolenia na podsłuch.

They have to authorize it.
Oni muszą dać ci zezwolenie.

Did you authorize the burglary, General?
Zezwolił pan na kradzież, Generale?

Do not authorize that transfer.
Nie autoryzuj tego przelewu.

Sergeant Sicora has to authorize it.
Sierżant Sicora musi na to przyzwolić.

And if you authorize me, Holiness, I will examine Padre Pio myself.
I jeżeli Wasza Świątobliwość mnie upoważni, sam zbadam Ojca Pio.

I, VictorHugo, former peer of France... authorize my daughter Adele to marry.
Ja, Wiktor Hugo, były par Francji, ... zezwalam mojej córce, Adele, na zawarcie małżeństwa.

McGruder, Evelyn. Authorize access to file, code name Janus. Acknowledged.
McGruder, Evelyn. Zautoryzuj dostęp do bazy danych o nazwie kodowej

The Parliament voted in favour of the REACH system which is now in place and which protects people's health and the environment from the danger of chemicals. The aim of REACH is to ensure that manufacturers and importers register, classify and authorize chemicals.
Parlament zagłosował za systemem REACH, który obecnie funkcjonuje i chroni ludzkie zdrowie oraz środowisko naturalne przed niebezpieczeństwem pochodzącym od środków chemicznych.