Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

władze

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ADMINISTRACJA

GÓRA

Wordnet angielsko-polski


1. (the organization that is the governing authority of a political unit
"the government reduced taxes"
"the matter was referred to higher authorities")
władza, góra
synonim: government
synonim: regime

2. (the organization that is the governing authority of a political unit
"the government reduced taxes"
"the matter was referred to higher authorities")
rząd, gabinet, Rada Ministrów: : synonim: government
synonim: regime

Słownik internautów

władze
autorytet

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda


1. władzeorgany
2. uprawnienia~, enforcement pr. uprawnienia egzekucyjne~, environmental regulatory organy sprawujące nadzór w zakresie ochrony środowiska~, formal-legal uprawnienia formalno-prawne~, local samorząd lokalny~, municipal władze miejskie~, regulatory uprawnienia w zakresie nadzoru~, waste management regulatory organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów gospodarki odpadami

Słownik audio-video Montevideo

władze, władze zwierzchnie

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

uprawnienia; adm. władze; organ
~, civil - władze cywilne
~, civil aviation - zarząd lotnictwa cywilnego
~, military - władze wojskowe, organ wojskowy
~, National Command - US system dowodzenia obroną kraju
~, non transferable - uprawnienia dowódcze nie podlegające przekazaniu
~, occupation - władze okupacyjne
~, political - władze polityczne
~, regulatory - organ legislacyjny
~, state - władze państwowe

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

władze
~, local - władze samorządowe
~, municipal władze miejskie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

YES - The relevant authorities are entitled to ask you to take a language test.
TAK - Właściwe organy mają prawo zażądać, abyś przystąpił do egzaminu z języka.

europa.eu

Here, we need commitment and a meticulous approach from the relevant authorities.
Potrzeba nam w tym zakresie skrupulatnego podejścia ze strony odpowiednich władz.

statmt.org

Political assassinations and violence by the prosecuting authorities continue.
Organy ścigania nadal dokonują tam mordów politycznych i dopuszczają się przemocy.

statmt.org

This is undermined if exchange of information between authorities is restricted.
Zostaje to osłabione, jeśli wymiana informacji pomiędzy organami jest ograniczona.

statmt.org

Unfortunately, it seems that your motto is under threat from national authorities.
Niestety wydaje się, że działania organów krajowych zagrażają pańskiemu motto.

statmt.org

"It's because there have been so many schools within the local authority family that we have seen standards decline, because there were local authorities not doing a good job in generating school improvement that we had to move foward.

www.guardian.co.uk

You might think that security concerns offer the authorities a better excuse for moving them on.

www.guardian.co.uk

O'Leary said he intends to write to aviation authorities for permission to use only one pilot per flight because he believes co-pilots are unnecessary in modern jets, the Financial Times reported today.

www.guardian.co.uk

' A lot of these guys knew they would never be released from prison, so they couldn't care less what the authorities did to them.

www.guardian.co.uk

The authorities have made their decision. did you tell them the truth?
Władze dały wam wybór. Uszanujcie go. Czy im powiedzieliście prawdę ?

It seems he's made some deal with the new authorities.
Wygląda na to że poszedł na układ z nową władzą.

If they didn't take her by force, the authorities can't do anything.
Jeżeli nie wziął jej siłą, to władze nic nie mogą zrobić.

Well, you can tell that to the authorities in about five minutes.
Opowie pan o tym władzom... za jakieś pięć minut. Daj spokój, bracie.

Look, I'm just going to go to the authorities and tell them the truth.
Pójdę do władz i powiem prawdę. Nie mam z tym nic wspólnego.

The authorities would like to find out if it has any value.
Władze chciałyby wiedzieć czy to ma jakąkolwiek wartość.

The authorities are no longer able to control the situation.
Władze nie są już w stanie kontrolować sytuacji.

However, right from the start, the authorities have tried to close the office down.
Jednakże od samego początku, władze próbowały zamknąć biuro Centrum.

On the other hand, companies will know what they can expect from national authorities.
Z drugiej strony przedsiębiorstwa będą wiedzieć, czego mogą się spodziewać po władzach państwowych.

The local authorities, however, seem to be standing their ground.
Jednakże wydaje się, że władze lokalne obstają przy swoim stanowisku.

Public authorities, especially local ones, must play their part too.
Należny wkład powinny też wnieść instytucje publiczne, szczególnie instytucje o charakterze lokalnym.

Too many authorities are involved, and somebody needs to take the lead.
Zaangażowanych jest zbyt wiele organów i ktoś musi zostać przywódcą.

You have to go or there be trouble with the authorities.
Musisz chodzisz do szkoły, jeśli nie chcesz kłopotów z władzami.

But they must not fight about it or be any trouble to the authorities.
Ale nie mogą o to walczyć, ani sprawiać kłopotów władzom.

We have already been in touch with the American authorities.
Skontaktowaliśmy się już z władzami amerykańskimi.

The second question concerns the action to be taken by local authorities.
Drugie pytanie odnosi się do działań, które powinny podjąć władze lokalne.

The authorities of these two countries have taken some steps.
Władze obu krajów podjęły pewne działania.

This is the kind of thing the authorities have been asking themselves.
Takie właśnie pytania zadawały sobie władze.

It took us a couple of days to contact the French authorities.
Skontaktowanie się z Francją zajęło nam kilka dni.

This is a special operation of the international community and local authorities.
To operacja specjalna... władz lokalnych i sił międzynarodowych!

These are challenges for both the central and local authorities.
Są to wyzwania, z którymi muszą się zmierzyć zarówno władze centralne, jak i lokalne.

Those people are mainly taken care of by local authorities.
Tymi ludźmi głównie zajmują się samorządy.

The public authorities should deal with the further distribution of the information themselves.
Władze publiczne powinny same zapewnić dalsze przekazywanie informacji.

His father was always running after the authorities, questioning everyone.
Jego ojciec biegał po specjalistach i pytał wszystkich.

Because the authorities that us do they pursue want so much him?
To dlaczego władze, które ścigają nas, tak się nim interesują?

So when they find me, you don't have to worry about the authorities, okay?
Więc kiedy mnie znajdą, nie będziesz miał żadnych kłopotów z władzami.

The authorities will not say whether the explosion was part of the show.
Władze nie potwierdzają, czy wybuch był częścią pokazu.

They don't want to give time for their buyers to bring the authorities.
Nie dają zbytnio czasu kupującym, by nie dotarły do nich władze.

Member States have very clear responsibilities, as do local authorities.
Państwa członkowskie, jak również władze lokalne, mają jasno sprecyzowane obowiązki w tym zakresie.

The first is the matter of independent authorities or agencies.
Pierwszy z nich to sprawa niezależnych organów lub agencji.

I therefore appeal to the national management authorities to get involved.
Dlatego apeluję do krajowych organów administracyjnych o większe zaangażowanie.

I repeat: the local authorities, and not just the government.
Powtarzam: władzom lokalnym, a nie tylko rządowi.

We should also encourage the local authorities to do this.
Powinniśmy także zachęcać do tego władze lokalne.

Now the situation is under control, thanks to the Egyptian authorities.
Obecnie, dzięki władzom egipskim, sytuacja została opanowana.

This is being done and we are in dialogue with the authorities from these countries.
Tym właśnie się obecnie zajmujemy, prowadząc rozmowy z władzami przedmiotowych krajów.

Normal people call the authorities when their lives are threatened.
Normalni ludzie dzwonią na policję, gdy ich życie jest zagrożone.

I'll see the port authorities after I've talked to him.
Potem zobaczę się z władzami portu.

I know and the authorities are investigating that right now.
Wiem i władze badają to w tej chwili.

A friend of mine's in trouble with the Japanese authorities.
Znajomy ma kłopoty z władzami japońskimi.

War Department authorities report that morale is high all along the front.
Z departamentu wojny donoszą, że morale na linii frontu jest wysokie.

He's given us his word he won't alert the authorities.
Dał nam słowo, że nie zawiadomi władz.

I can ride it down to the village and phone the authorities.
Mogę przejechać na nim do wioski i zadzwonić do przełożonych.

The authorities have indicated that they would welcome international support.
Władze wskazały, że z zadowoleniem przyjęłyby wsparcie międzynarodowe.

Now the ball is in the court of the Polish authorities.
Następny ruch należy do władz polskich.

We should see the future authorities of Iran as a partner.
Powinniśmy w przyszłych władzach Iranu widzieć partnera.

A person's faith cannot be determined by the position of national or legal authorities.
O wierze decyduje własne przekonanie, a nie stanowisko władz państwowych czy sądowniczych.

Therefore, next time, our mission should be to take up this matter with the Chinese authorities.
Dlatego też następnym razem naszym zadaniem powinno być podjęcie tego tematu z władzami chińskimi.

It is important for the national regulatory authorities to continue to play a full role.
Istotne jest, żeby krajowe organy regulacyjne nadal odgrywały swoją pełną rolę.

It is important that we also see those authorities, because they are the neighbours.
Ważne jest, żebyśmy spotkali się także i z jej władzami, ponieważ to sąsiedzi.

The authorities themselves are talking about 2 500 bodies, and this may rise to up to 50 000.
Same władze mówią o 2 500 ciałach, a ich liczba może wzrosnąć do 50 000.