Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) autorytatywny, zdecydowany, stanowczy;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj autorytatywny
miarodajny

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

autorytatywny, apodyktyczny, wiarygodny, miarodajny

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r


1. bezapelacyjny, stanowczy
2. autorytatywny

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

adj.
1. bezapelacyjny, stanowczy
2. autorytatywny

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj autorytatywny
miarodajny

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

MIARODAJNY

APODYKTYCZNY

ROZKAZUJĄCY

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. autorytatywny

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

bezapelacyjny (stanowczy), autorytatywny
authoritative precedent: autorytatywny precedens

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

uprawniony

władny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Europe has urgent need of an authoritative leader, which this Commission embodies completely.
Europa pilnie potrzebuje autorytatywnego lidera, jakim jest właśnie nowa Komisja.

statmt.org

This is a sine qua non condition to attaining more authoritative and reliable media.
Jest to warunek sine qua non , aby media stały się lepiej poinformowane i bardziej wiarygodne.

statmt.org

An authoritative assessment of such crimes is long overdue.
Zdecydowana ocena takiej zbrodni jest już od dawna spóźniona.

statmt.org

I therefore call on the Commission to adopt an authoritative position so as to safeguard European quality production.
W związku z tym wzywam Komisję do przyjęcia zdecydowanego stanowiska, które pozwoli ochronić jakość europejskiej produkcji.

statmt.org

This would just be hypocritical, symbolic of a Europe unable to express an authoritative and decisive position.
Byłaby to tylko hipokryzja, świadcząca o tym, że Europa nie jest w stanie przyjąć kategorycznego i zdecydowanego stanowiska.

statmt.org

He cuts an impressively authoritative figure, though he has a habit of talking in aphorisms that could simultaneously mean everything or nothing.

www.guardian.co.uk

Alcohol is the most dangerous drug in the UK by a considerable margin, beating heroin and crack cocaine into second and third place, according to an authoritative study published today which will reopen calls for the drugs classification system to be scrapped and a concerted campaign launched against drink.

www.guardian.co.uk

Large swaths of London will become "largely unaffordable" to housing benefit recipients from next year, says an authoritative new study from Cambridge University.

www.guardian.co.uk

"Children will be smarter, better able to get along with others, healthier and happier when they have regular opportunities for free and unstructured play in the out-of-doors," concluded one authoritative study published by the American Medical Association in 2005.

www.guardian.co.uk

Your question was is it difficult to remain authoritative and yet so popular?
Pytałaś pewnie: Czy to trudno mieć autorytet i jednocześnie być popularnym?

The whole town will see you standing up there looking authoritative and elegant.
Całe miasto zobaczy cię zdecydowaną i elegancką.

An authoritative voice is very important in crowd control.
Stanowczy głos jest bardzo istotny przy kontrolowaniu tłumu.

It usually starts when an authoritative... or controlling figure comes into my life.
Przeważnie wtedy, gdy w moim życiu pojawia się jakaś stanowcza, zdecydowana postać

Europe has urgent need of an authoritative leader, which this Commission embodies completely.
Europa pilnie potrzebuje autorytatywnego lidera, jakim jest właśnie nowa Komisja.

Very authoritative, you know, like the pope... or the computer in 2001.
Bardzo autorytatywny. Jak papież albo komputer w 2001 roku.

An authoritative assessment of such crimes is long overdue.
Zdecydowana ocena takiej zbrodni jest już od dawna spóźniona.

This would just be hypocritical, symbolic of a Europe unable to express an authoritative and decisive position.
Byłaby to tylko hipokryzja, świadcząca o tym, że Europa nie jest w stanie przyjąć kategorycznego i zdecydowanego stanowiska.

Not one competent authoritative proof that this man is Santa Claus.
Choćby jednego autorytarnego dowodu, że ten człowiek jest Świętym Mikołajem.

I therefore call on the Commission to adopt an authoritative position so as to safeguard European quality production.
W związku z tym wzywam Komisję do przyjęcia zdecydowanego stanowiska, które pozwoli ochronić jakość europejskiej produkcji.

It is very important that the vision should be negotiated on the basis of the authoritative scientific opinions that we have at our disposal.
Ważne jest, aby wizja ta była negocjowana na bazie wiarygodnych naukowych opinii, które są w naszym posiadaniu.

It is efficient, authoritative and prosperous.
Jest efektywna, autorytatywna i dochodowa.

This is a sine qua non condition to attaining more authoritative and reliable media.
Jest to warunek sine qua non , aby media stały się lepiej poinformowane i bardziej wiarygodne.

It is true that the effective application of the law depends primarily on how well the Commission performs, with the Ombudsman's authoritative support.
To prawda, że skuteczne stosowanie prawa zależy głównie od skuteczności pracy wykonywanej przez Komisję, przy autorytatywnym wsparciu Rzecznika Praw Obywatelskich.

During the day he had an stern, authoritative voice... ..but at night it changed.
Za dnia miał ton poważny i surowy... .. ale w nocy się zmieniał.

I would be glad, Mr President, if Parliament were to hear authoritative information from the Commission concerning the gains and losses brought about by the time change.
Byłbym rad, panie przewodniczący, gdyby Parlament usłyszał kompetentną informację Komisji na temat zysków i strat spowodowanych zmianami czasu.

Commissioner, is it Europeanist rhetoric if we ask the European Commission to be independent and authoritative and not to have regard for governments that cook the books?
Panie komisarzu! Czy jest to europeistyczna retoryka, jeśli prosimy Komisję Europejską, by była niezależna i autorytarna, a nie ulegała rządom, które fałszują księgi.

The assumption here is that the European citizen is some sort of backward child, and we are the well-meaning but authoritative parents: we know all and we control all.
Panuje tu założenie, że obywatel europejski jest jak upośledzone dziecko, a my jesteśmy niczym autorytarni rodzice o dobrych intencjach: wszystko wiemy i wszystko kontrolujemy.

Also, authoritative studies show that there is no proven benefit regarding visual development and also, some studies have shown negative effects of DHA fortified formula on some children's health.
Ponadto z miarodajnych badań wynika, że nie ma udowodnionych korzyści w odniesieniu do rozwoju wzroku, a niektóre badania wykazują negatywny wpływ preparatów wzmocnionych DHA na zdrowie niektórych dzieci.

It goes without saying that a plan of this kind must be based on an authoritative and long-term commitment by the Member States and the efficient use of Community instruments and policies.
Doskonale zrozumiałe jest, że tego typu plan musi być oparty na stanowczym i długoterminowym zaangażowaniu ze strony państw członkowskich i na efektywnym zastosowaniu instrumentów i polityki Wspólnoty.

The issue of an agricultural product quality policy has found an authoritative and unanimous response from the European Parliament's Committee on Agriculture and Rural Development, thereby making the existing legislation more complete.
Kwestia polityki jakości produktów rolnych spotkała się z kompetentną i jednoznaczną reakcją Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, w ten sposób czyniąc obecne prawodawstwo bardziej kompletnym.

As such, money is certainly needed, but the substantial resources made available by the national and European institutions being only a first step, there is also a need for a long-term plan and for strong, authoritative coordination.
W związku z tym oczywiście potrzebujemy pieniędzy, ale znaczne środki, jakie zostały udostępnione przez europejskie instytucje, to dopiero pierwszy krok, gdyż niezbędny jest także długofalowy plan na rzecz skutecznej i zdecydowanej koordynacji.

One of the most authoritative econometric studies by the ECB clearly shows that the FLFPR for prime-age women is always on the increase up to 43 weeks of such paid maternity leave.
Jedno z najbardziej autorytatywnych badań ekonometrycznych przeprowadzonych przez EBC wyraźnie pokazuje, że FLFPR kobiet w okresie szczytowej aktywności zawodowej wykazuje nieprzerwaną tendencję wzrostową do poziomu 43 tygodni płatnego urlopu macierzyńskiego.

Finally, on a European code for the integration of legal immigrants, Europe should shoulder its responsibilities, it should be authoritative and credible, it should become a Europe of rights and rules that are complied with.
W końcu, w odniesieniu do europejskiego kodu integracji legalnych imigrantów, Europa powinna nie bać się podjęcia odpowiedzialności, powinna być autorytatywna, i wiarygodna, powinna stać się Europą praw i zasad, których trzeba przestrzegać.

The fact is, though, that we need a more authoritative and unified external representation of the euro - in which respect we fully share the position taken by the Prime Minister of Luxembourg and President of the Eurogroup.
Bezsprzecznie jednak potrzebujemy cieszącego się większym autorytetem i bardziej zjednoczonego reprezentowania euro na zewnątrz - w tym względzie w pełni podzielamy stanowisko premiera Luksemburga i przewodniczącego Eurogrupy.

We therefore hope that the Council will be able to interpret the requests of the great European political families wisely, so that at the next meeting, an authoritative and strongly supported decision can be taken on the appointment of the persons called upon to occupy the new institutional positions envisaged by the treaty.
W związku z tym mamy nadzieję, że Rada będzie umiała rozsądnie zinterpretować wnioski ważnych europejskich grup politycznych, tak by na kolejnym posiedzeniu możliwe było podjęcie miarodajnej i mocno popartej decyzji w sprawie nominowania osób na nowe stanowiska instytucjonalne przewidziane w traktacie.