Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) upoważniać, upełnomocnić;
the authorised version - Biblia króla Jakuba;
authorised dealer - autoryzowany dealer;
authorised agent - autoryzowany przedstawiciel;
authorised capital - finanse kapitał statutowy;
authorised person - osoba uprawniona;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(zob.) authorize

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

UPOWAŻNIAĆ DO CZEGOŚ

AUTORYZOWAĆ

LEGITYMOWAĆ

UMOCOWAĆ

UPRAWNIĆ

SANKCJONOWAĆ

ZAAPROBOWAĆ

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Finally, we need to authorise lower VAT rates to assist labour-intensive services.
Wreszcie, musimy wprowadzić niższe stawki podatku VAT na usługi pracochłonne.

statmt.org

This means that we must call on the Commission not to authorise the use of thrombin.
Oznacza to, że musimy wezwać Komisję, aby nie zatwierdzała stosowania trombiny.

statmt.org

No Sir, I cannot do so, the procedures do not authorise me to do so.
Nie, panie pośle, nie mogę tego zrobić, procedury mi na to nie pozwalają.

statmt.org

It may also authorise other measures, the conditions and details of which it shall determine.
Może ona również zezwolić na inne środki, ustalając ich szczegóły i warunki.

EU Constitution

A number of Member States actually authorise such sanctions.
W rzeczywistości wiele państw członkowskich zgadza się na takie sankcje.

statmt.org

In the note Goldsmith wrote: "I remain of the view that the correct legal interpretation of [UN security council] resolution 1441 is that it does not authorise the use of military force without a further determination by the security council.

www.guardian.co.uk

To critics, the law represents a disastrous politicisation of the microfinance industry, which will effectively authorise mass defaults and could cripple the sector; already, collections of dues has fallen to below 10%.

www.guardian.co.uk

But it is traditional in the sense that Bush defends his presidency, including his decisions to lead a multinational coalition into war in Iraq and to authorise the use of harsh interrogation techniques on captured terrorist suspects.

www.guardian.co.uk

Coulson was editor of the News of the World when its royal reporter, Clive Goodman, was jailed for conspiracy to access phone messages involving Princes William and Harry, but Coulson has always insisted he did not know about or authorise illegal activity.

www.guardian.co.uk

A new Congress may not authorise any offer at all.
Nowy Kongres może nie zgodzić się na żadną ofertę.

We cannot prohibit, or even authorise, everything purely at European level.
Nie możemy wydawać zakazów, lub nawet zezwoleń, odnośnie do każdej kwestii wyłącznie na poziomie europejskim.

I'll authorise your return, but get rid of this voodoo, would you?
Zgodzę się na twój powrót, ale zostaw już to voodoo.

Moreover, no one has ever asked you to authorise this oenological practice.
Co więcej, nikt nigdy nie zwracał się do pani z wnioskiem o zatwierdzenie tej praktyki enologicznej.

This means that we must call on the Commission not to authorise the use of thrombin.
Oznacza to, że musimy wezwać Komisję, aby nie zatwierdzała stosowania trombiny.

This proposal allows the Commission to authorise the conclusion of such agreements.
Przedmiotowy wniosek pozwala Komisji udzielać upoważnienia do zawarcia takich umów.

Member States authorise providers to follow the activities of individuals on the Internet.
Państwa członkowskie dopuszczają śledzenie przez usługodawców działań podejmowanych przez poszczególne osoby za pomocą Internetu.

A number of Member States actually authorise such sanctions.
W rzeczywistości wiele państw członkowskich zgadza się na takie sankcje.

You also said that in 1998 and 1999, the working party chose neither to authorise nor propose the withdrawal of this product.
Powiedział Pan też, że w latach 1998-1999 grupa robocza nie podjęła decyzji ani o tym, aby wydać pozwolenie ani, aby wycofać ten lek.

Maybe I'il authorise it when the time comes.
Może się zgodzę, gdy przyjdzie pora.

I think that even if we authorise the reforms we need to make policy once again the focus of the monitoring procedure.
Myślę, że nawet jeśli zatwierdzimy reformy, musimy ponownie skoncentrować politykę na procedurze monitorowania.

The judgment should not entrap us into continuing to authorise minimum standards alone in future for posted workers.
Orzeczenie to nie powinno zaprowadzić nas w ślepy zaułek dalszego gwarantowania w przyszłości pracownikom delegowanym wyłącznie tylko standardów minimalnych.

It was therefore necessary to apply the precautionary principle and, hence, not to authorise this claim.
W związku z tym konieczne było zastosowanie zasady ostrożności, a co za tym idzie - odmowa udzielenia zezwolenia na to oświadczenie zdrowotne.

If the residents of the camp wish to leave, the Iraqi Government must authorise them to settle in another country and facilitate the process.
Jeśli mieszkańcy obozu zechcą go opuścić, rząd Iraku musi pozwolić im osiedlić się w innym kraju i ułatwić im ten proces.

We will register and authorise all funds.
Zarejestrujemy wszystkie fundusze i wydamy im zezwolenia.

By noon Wednesday, I may authorise it.
Do południa w środę, mogę to zlecić.

That means that the amending budget method to authorise the commitment is not operational.
Oznacza to, że procedura budżetu korygującego zastosowana w celu zatwierdzenia przyznania środków finansowych nie jest sprawna.

We should authorise them in Finland and Sweden, which have huge open stretches for the transport of timber.
Powinniśmy zezwolić na nie w Finlandii i Szwecji, gdzie są wielkie otwarte przestrzenie do transportu drewna.

It is not acceptable for you to authorise, in this election period moreover, the blending of white wine and red wine.
Niedopuszczalne jest autoryzowanie przez panią, i to jeszcze w okresie przedwyborczym, kupażowania wina białego i czerwonego.

The Commission plans to table a draft recommendation to authorise negotiations with the United States.
Komisja ma zamiar przedłożyć projekt zaleceń w celu uzyskania zgody na prowadzenie negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi.

In fact, this report makes it possible for Parliament to occupy itself with what the Treaties authorise it to do.
W rzeczywistości, sprawozdanie to umożliwia Parlamentowi zajęcie się sprawami powierzonymi mu przez traktaty.

The Turkish Parliament's decision to authorise the army to make military incursions into Iraq is unacceptable.
Decyzja Parlamentu tureckiego upoważniająca wojska tureckie do wtargnięcia na teren Iraku jest nie do zaakceptowania.

Finally, we need to authorise lower VAT rates to assist labour-intensive services.
Wreszcie, musimy wprowadzić niższe stawki podatku VAT na usługi pracochłonne.

No Sir, I cannot do so, the procedures do not authorise me to do so.
Nie, panie pośle, nie mogę tego zrobić, procedury mi na to nie pozwalają.

One of the most controversial issues in this debate is whether or not to authorise the export of nuclear waste to countries outside the EU.
Jedną z najbardziej kontrowersyjnych kwestii w tej debacie jest pytanie czy zezwolić na eksport odpadów promieniotwórczych do państw poza UE, czy też nie.

Finally, Member States should be able to authorise the managing body responsible for an airport network to introduce a charging system common to this network.
Państwa członkowskie powinny wreszcie mieć uprawnienie do upoważniania zarządzających poszczególnymi sieciami portów lotniczych do wprowadzenia wspólnego systemu opłat dla ich sieci.

That is why we must ensure that Member States can authorise treatment in another country prior to that treatment.
Oto dlaczego musimy zapewnić państwom członkowskim możliwość wyrażania zgody na leczenie w innym państwie przed rozpoczęciem leczenia.

I supported this resolution, which will authorise enhanced cooperation between the Member States in the area of the creation of unitary patent protection.
Poparłem przedmiotową rezolucję, która dopuszcza wzmocnioną współpracę pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie stworzenia jednolitej ochrony patentowej.

This report approves a Commission proposal to authorise the increase in the duty free tariff quota for Moldovan wine.
W przedmiotowym sprawozdaniu zatwierdzono wniosek Komisji dotyczący zatwierdzenia zwiększenia bezcłowego kontyngentu taryfowego na wino mołdawskie.

Charles, with this resolution... ...the Senate will authorise a new offering for the Sioux.
To może poczekać. Charles, co do tego postanowienia, Senat poprze nową propozycję dla Siuksów.

The motion under discussion is the second in succession which intends to authorise the marketing of poultrymeat for human consumption where it has received anti-microbe treatment.
Przedmiotowy wniosek jest już drugim z kolei zmierzającym do wprowadzenia do obrotu mięsa drobiowego z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi, po poddaniu go obróbce przeciwbakteryjnej.

I would like to speak about the Turkish Parliament's decision to authorise the Turkish military to go into the only relatively calm region in Iraq.
Chciałbym odnieść się do decyzji parlamentu Turcji zezwalającej tureckiemu wojsku na wkroczenie do jedynego stosunkowo spokojnego regionu Iraku.

To return to our subject, I should like to commend the Commission's decision to authorise the release of public funds to airlines affected by the current disruption.
Wracając do naszego tematu chciałabym wyrazić uznanie dla decyzji Komisji dotyczącej wyrażenia zgody na wykorzystanie środków publicznych dla linii lotniczych poszkodowanych obecnymi zaburzeniami.

The Member States should authorise the importing of products originating in Greenland, in line with Union legislation on internal trade.
Państwa członkowskie powinny zezwolić na przywóz produktów pochodzących z Grenlandii zgodnie z prawodawstwem unijnym dotyczącym handlu wewnętrznego.

The purpose of today's MSS decision is to select and authorise the operators of these pan-European mobile satellite services.
Celem dzisiejszej decyzji MMS jest wybór operatorów paneuropejskich satelitarnych usług komunikacji ruchomej i udzielenie im uprawnień.

With the reform, the Commission gained competence to authorise new oenological practices and shall base itself on the OIV's recommendations.
Dzięki tej reformie Komisja uzyskała kompetencje w zakresie autoryzacji nowych praktyk enologicznych i będzie opierać się na zaleceniach OIV.

This is why I think that it is premature for us to authorise the use of such a claim until we have tangible scientific proof for this.
Dlatego uważam, że nie powinniśmy udzielać zezwolenia na stosowanie takiego oświadczenia zdrowotnego, dopóki nie zdobędziemy wiarygodnych dowodów naukowych na jego potwierdzenie.

The European passport, in particular, will authorise managers to operate throughout the European Union without having to be registered separately in each Member State.
W szczególności paszport europejski umożliwi zarządzającym działanie w całej Unii Europejskiej bez potrzeby osobnej rejestracji w każdym państwie członkowskim.

The directive will authorise Member States to charge tolls on lorries not only for infrastructure costs, as is the case now, but also for noise and air pollution.
Na mocy tej dyrektywy państwa członkowskie będą upoważnione do pobierania od ciężarówek opłat związanych nie tylko z kosztami infrastruktury, jak to ma miejsce teraz, ale także z hałasem i zanieczyszczeniem powietrza.

This proposal is key to modernising the occupation of transport operator, through the uniform application of common rules in all Member States to authorise access to that profession.
Wniosek ten ma kluczowe znaczenie dla modernizacji zawodu przewoźnika drogowego, poprzez jednolite stosowanie wspólnych zasad we wszystkich państwach członkowskich w zakresie dostępu do wykonywania tego zawodu.

The Commission proposal to authorise this for two years, followed by a review on the basis of new data, is of course totally at variance with this precautionary principle.
Wniosek Komisji, aby zezwolić na to przez dwa lata, a następnie dokonać przeglądu w oparciu o nowe dane stoi rzecz jasna całkowicie w sprzeczności z zasadą ostrożności.

As an elected representative from a port town, I strongly support my fellow Members in demanding that the Commission authorise an increase in the de minimis aid ceilings.
Jako wybrana przedstawicielka z miasta portowego zdecydowanie popieram moje koleżanki i kolegów, którzy domagają się, aby Komisja zezwoliła na podniesienie pułapów pomocy de minimis.

The Commission will also approve the Charter next week and authorise the President to proclaim it on 12 December, together with the Presidents of Parliament and the Council.
Komisja w przyszłym tygodniu także zatwierdzi Kartę i upoważni przewodniczącego do proklamowania jej w dniu 12 grudnia, wraz z przewodniczącymi Parlamentu i Rady.

The Lamassoure report identifies the limits and conditions where the European Parliament can authorise the relevant committee to negotiate at the budgetary conciliation which will take place on 19 November.
Sprawozdanie pana posła Lamassoure'a zawiera ograniczenia i warunki dotyczące możliwości zezwolenia odpowiedniej komisji przez Parlament Europejski na prowadzenie negocjacji w ramach budżetowej procedury pojednawczej, która będzie miała miejsce 19 listopada.

As the elected representative of a port town, it is all the more incumbent on me to call on the Commission to authorise an increase in the ceiling of the de minimis aid.
Będąc wybranym przedstawicielem miasta portowego, tym bardziej mam obowiązek wezwać Komisję do zatwierdzenia podniesienia pułapu pomocy de minimis.

Under the pretext of revising authorised oenological practices, the European Commission may be about to authorise the blending of red and white wine under the designation of 'rosé wine'.
Pod pretekstem zmiany dozwolonych praktyk enologicznych Komisja Europejska być może dopuści niebawem kupażowanie czerwonego i białego wina pod nazwą pochodzenia "wino różowe”.

The resolution, which I support, does not go far enough, as in this case we should force the African Union and the UN to authorise a military intervention, in order to stop the genocide.
Rezolucja, którą popieram, jest za łagodna, gdyż w takim przypadku powinno się zobligować Unię Afrykańską i ONZ do interwencji zbrojnej mającej na celu przerwanie procesu ludobójstwa.

It states, 'as the decision to authorise or deny an export is and should remain at the discretion of each Member State, such cooperation should only stem from the voluntary coordination of export policies'.
W punkcie tym czytamy: "Ponieważ decyzja o wydaniu lub odmowie wydania zezwolenia na eksport należy do zakresu kompetencji każdego państwa członkowskiego i powinna pozostać w tym zakresie, współpraca taka powinna wynikać z dobrowolnie podejmowanej koordynacji polityki eksportowej”.

This proposal allows the Commission to authorise the conclusion of such agreements, provided that the Community itself does not intend to conclude or has not concluded an agreement on the same subject with a third country.
Projekt ten pozwala Komisji udzielać upoważnienia na zawarcie takich umów pod warunkiem, że sama Wspólnota nie zamierza zawrzeć, ani nie zawarła umowy w tym samym przedmiocie z państwem trzecim.

We are overdue in that respect, and of course we are not happy that the Treaties do not authorise this Parliament to enter into a codecision procedure with the Council on legal immigration.
Jesteśmy spóźnieni pod tym względem, i oczywiście nie zadowala nas to, że traktaty nie upoważniają Parlamentu do podjęcia procedury współdecydowania z Radą w sprawie legalnej imigracji.