Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) autor(ka);

(Verb) być autorem, napisać; zredagować;
authoring - (Noun) technika opracowanie autorskie; tworzenie prezentacji lub materiałów;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (of specific work) autor
(writer in general) pisarz

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

autor, pisarz

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n autorauthor's control nadzór autorski author's economic rights autorskie prawa majątkowe author's moral rights autorskie prawa osobiste

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

autor m

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s autor

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

'OT@rv Być autorem (książki, raportu, itp.) She has authored several articles on feminism (Napisała kilkanaście artykułów o feminizmie) - Student University of Alabama (1999) Ephraim Kishon has authored several hilarious books (Ephraim Kishon napisał kilka prześmiesznych książek) - Student University of Tennessee (1999)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n autor

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

TWÓRCA

SPRAWCA

Słownik internautów

autor

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda


1. autor
twórca dzieła literackiego

2. sprawca
twórca

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

autor
author's control: nadzór autorski
author's economic rights: autorskie prawa majątkowe
author's moral rights: autorskie prawa osobiste

Słownik audio-video Montevideo

autor, twórca
wynalazca, sprawca

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The developing world is not the author of the current financial and economic crisis.
Kraje rozwijające się nie są sprawcami obecnego kryzysu finansowego i gospodarczego.

statmt.org

author. - Madam President, I want to make a couple of important and essential points.
autorka. - Pani przewodnicząca! Pragnę poczynić kilka istotnych i zasadniczych uwag.

statmt.org

author. - Mr President, the Arctic has been described as the last imaginary place.
autorka. - Panie przewodniczący! Arktykę opisano jako ostatnie wyimaginowane miejsce.

statmt.org

It is an opportunity for authors to expand their market and their audience.
Dla autorów jest to sposobność poszerzenia rynków i powiększenia grona czytelników.

statmt.org

We cannot accept the impunity of those responsible and of the authors of these crimes.
Nie możemy akceptować bezkarności osób odpowiedzialnych i sprawców tych zbrodni.

statmt.org

John Murolo, author of Elks Do Not Speak English, about Finnish culture and society (authorHouse, Â?7.

www.guardian.co.uk

But Peter Scharf, a renowned New Orleans criminologist and author of The Badge and the Bullet: Police Use of Deadly Force, is dismissive of the contention that officers felt they were unaccountable because of endemic corruption in the police.

www.guardian.co.uk

Maryanne Wolf is the author of Proust and the Squid: The Story and Science of the Reading Brain, Icon Books, 2008.

www.guardian.co.uk

The people who know the oceans inside out and from the bottom up are a small, self-selecting group, and Earle, a legendary diver, explorer, scientist and author is a charter member.

www.guardian.co.uk

And a list of every author I've ever worked with.
I wykaz tych, z którymi ja kiedykolwiek współpracowałem.

My husband as author and director makes up stories in his head.
Mój mąż, jako autor i reżyser, tworzy opowieści w głowie.

From one author to another, how'd you like my book?
Jak ci się podobała moja książka?

No, which means your sister was the author of these events.
Nie. Chcę powiedzieć, że to twoja siostra była arbitrem tego sporu.

Now when you read, don't just consider what the author thinks.
Kiedy czytacie książkę, nie rozpatrujcie tylko tego, co mówi autor.

There's a book that was written by a local author some time ago.
Jest pewna książka napisana przez lokalną pisarkę jakiś czas temu.

I am the greatest author this country has ever known.
Jestem najlepszym autorem jakiego kiedykolwiek znał ten kraj.

So do you think that Davis is the author of both?
Więc myślisz, że Davis jest autorem obu tekstów?

Even his publisher had no idea who the author was.
Nawet jego wydawca nie miał pojęcia kim był autor.

Oh, I am glad to hear that from the author.
O, cieszę się, że słyszę to od autora.

And then as the author, encourage everyone to share it.
A wtedy, jako autor, polecić wszystkim dzielenie się nim.

I'm a published author, both in magazine and book form.
Jestem publikującym autorem, zarówno w magazynach i w postaci książek...

An attempt must be made to find the author and to protect his or her rights.
Należy podjąć próbę znalezienia autora i ochrony jego praw.

To the author reviews the crime, put in your position.
Do autora przegląda zbrodnia, włożyć twoją pozycję.

The developing world is not the author of the current financial and economic crisis.
Kraje rozwijające się nie są sprawcami obecnego kryzysu finansowego i gospodarczego.

I accept the suggestion and a feeling for its author.
Przyjmuję tę sugestię, jak również uczucie do jej autorki.

My new role as a book author came with an entourage.
Moja nowa rola jako autorki przyszła z obsługą.

The author of all things watches over me and I have a fine horse.
Stwórca ma mnie w opiece, a ja mam dobrego konia.

Very interesting, particularly as the author claims that he's only recently completed the work.
To ciekawe, bo autor twierdzi, że ukończył ją niedawno.

I do not know what secret relations you have with the author of the question, but unfortunately we cannot continue.
Nie wiem, jakie tajne powiązania mogą łączyć panią z autorem pytania, ale niestety nie możemy pracować dalej.

I recently read a book by an American author which describes the following scenario.
Ostatnio przeczytałem książkę amerykańskiego autora, która opisuje następujący scenariusz.

As a result, I wasn't, in fact, an author at all.
W rezultacie, nie byłem w rzeczywistości, w pełni autorem w ogóle.

But he did draft the author to write the screenplay.
Ale on namówił autora, żeby napisał scenariusz.

Oh, I'm not a fan of the author's previous work.
Oh, nie jestem fanką poprzednich prac tego autora.

If you could talk to the author, what would you say about Mary?
Jeśli mogłabyś porozmawiać z autorem, co byś powiedziała o Mary?

Any author should be an easy one to match.
Trzeba zrobić porównanie. To będzie łatwo dopasować.

Each little card is a book or an author.
Każda karta to książka lub autor

You just failed to understand what the author meant.
Po prostu nie zrozumieliście, co autor miał na myśli.

Well, our author Has to be going to the airport soon,
Nasz autor musi się spieszyć na lotnisko.

Tonight we have the author of a wonderful, wonderful book.
Dziś gościmy autora Cudownej, cudownej książki.

By every author who ever set pen to paper.
Książki na każdy temat, każdego autora który kiedykolwiek przyłożył pióro do papieru.

I should like to inform the House that the sitting will now be closed as the author of the question is absent.
Informuję Państwa, że posiedzenie zostaje w tym momencie zamknięte z powodu nieobecności osoby, która złożyła pytanie.

It made him the most famous author in America and very, very rich.
To go uczyniło najbardziej znanym pisarzem Ameryki, a także bardzo, bardzo bogatym.

Trust me, this isn't the first time an author's done something like this.
Zaufaj, to nie pierwszy raz jak autor robi cos takiego.

As you know, I can only accept two supplementary questions in addition to the original author's.
Jak państwo wiedzą, mogę dopuścić jedynie dwa pytania dodatkowe do pytania głównego.

Have you failed to notice you're our star author?
Nie zauważyłeś, że jesteś naszym czołowym autorem?

An author I once worked with passed me over for his dental hygienist.
Autor, z którym raz pracowałam pominął mnie na rzecz asystentki stomatologa.

Now I believe the author was in that cellar.
Sądzę, ze autor był w tej piwnicy.

And yours truly is the chief author of those terrors.
I z poważaniem ja jestem głównym autorem tych okropności.

I think it would be worth finding out who the author of this compromising Eastern policy is.
Uważam, że warto by było wyjaśnić, kto jest autorem tej kompromitującej polityki wschodniej.

The author was a classmate of the young man.
Autor był kolegą młodego mężczyzny.

His first book was written by a brand new, Critically acclaimed children's author.
Jego pierwsz książka napisana była, przez całkiem nowego, budzącego uznanie pisarza.

The author presumes a large general truth somewhere in the backdrop.
Autor zakłada wielką ogólną prawdę gdzieś za kulisami.

Oh! Well, you can put him under lorrie moore, my author.
Możesz dopisać go pod Lorrie Moore moją autorką.

The author has already mentioned the idea of providing some assurances for agriculture.
Autor wystąpił już z pomysłem zapewnienia pewnych gwarancji dla rolnictwa.

Throughout the production of this report, our group often expressed fundamental disagreement with the line suggested by the author.
Podczas opracowywania przedmiotowego sprawozdania nasza grupa często nie zgadzała się z kierunkiem proponowanym przez autora.

As the author is not present, Question No 4 lapses.
Z powodu nieobecności autora rezygnujemy z pytania nr 4.

The author meant to be as gross as possible, because it was funny!
Autor miał na myśli być jak najbardziej obrzydliwemu, bo to jest zabawne!

Bill was always the author, so to speak.
Bill zawsze był autorem, że się tak wyrażę.

I'm going to do a new author's photo for you...
Chcę zrobić dla Ciebie nowe autorskie zdjęcie...