Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) prawdziwość, wiarygodność; autentyczność, oryginalność;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U autentyczność

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

autentyczność

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n autentycznośćauthenticity of a signature autentyczność podpisu

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n autentyczność

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PRAWDZIWOŚĆ

AUTENTYZM

Słownik internautów

wiarygodność

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

wierzytelność (wiarygodność), autentyczność

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

moc dowodowa

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And now, with the experience economy, it's about rendering authenticity.
Teraz, w ekonomii doświadczeń, podstawą jest wytwarzanie autentyczności.

TED

But simplifying standards does not mean less quality or authenticity.
Ale uproszczenie standardów nie oznacza gorszej jakości, ani mniejszej autentyczności.

statmt.org

Quality of raw materials is essential to guarantee the authenticity of the final product.
Jakość surowców ma kluczowe znaczenie dla zagwarantowania autentyczności produktu końcowego.

statmt.org

This is the best and safest way to check the authenticity of a visa.
Jest to najlepszy i najbezpieczniejszy sposób na sprawdzenie autentyczności wizy.

statmt.org

That's a 1953 Henry J -- I'm a bug for authenticity -- in a quiet neighborhood in Toledo.
Model Henry J z 1953 roku. ~~~ Jestem maniakiem autentyzmu - mieszkam w cichej okolicy Toledo.

TED

Its authenticity could not be confirmed, but it was not being treated as a spoof by experts.

www.guardian.co.uk

The two were used interchangeably as early as the 1920s, although some whiskered English traditionalists will still insist on "fount" in an elitist way, in the hope that it will stretch their authenticity all the way back to Caxton, the great British printer of Chaucer.

www.guardian.co.uk

"There is no authenticity in the scripts, in the language and in the acting," he complained.

www.guardian.co.uk

He confirmed the authenticity of a letter, emailed to journalists and dropped on the streets of several towns, saying the cartel wanted to disband and negotiate a truce with authorities.

www.guardian.co.uk

As to its authenticity, I am not permitted to have an opinion.
A co do jego autentyczności, nie leży w moich uprawnieniach ustalanie opinii.

But simplifying standards does not mean less quality or authenticity.
Ale uproszczenie standardów nie oznacza gorszej jakości, ani mniejszej autentyczności.

Each one comes with its own certificate of authenticity.
Każda z nich posiada certyfikat autentyczności.

This is the best and safest way to check the authenticity of a visa.
Jest to najlepszy i najbezpieczniejszy sposób na sprawdzenie autentyczności wizy.

It has an authenticity certificate - and the seller is decent.
Ma certyfikat autentyczności. - a sprzedawca jest uczciwy.

Captain, when you surface, you can radio to check on his authenticity.
Kapitanie, kiedy będziemy na powierzchni, niech pan sprawdzi przez radio jego autentyczność.

Look, it says complete with certificate of authenticity inside.
Spójrz, tu jest napisane: "Kompletny certyfikat autentyczności wewnątrz".

General, sir, the experts have verified authenticity of the signature and the seal.
Panie generale, eksperci potwierdzili oryginalność podpisu i pieczęci.

Sticklers for authenticity over things that don't even exist.
Są pedantami na punkcie autentyczności rzeczy, które nawet nie istnieją.

A clever prop to lend authenticity to your cover.
Sprytna przykrywka mająca nadać wam autentyczności.

But the democratic argument I think might have some echo of authenticity even with federalist colleagues and it is this.
Sądzę jednak, że argument demokratyczny znalazłby choć cień zrozumienia nawet u kolegów posłów o federalistycznych poglądach.

The authenticity and the power of democracy come solely from the attitude of the citizens.
Autentyczność i siła demokracji wynikają wyłącznie z postawy obywateli.

If it gets back into the public domain, officially, we're studying it for authenticity.
Jeśli znów pojawi się na publicznym serwerze, będziemy musieli zająć się oficjalnie zbadaniem autentyczności.

Quality of raw materials is essential to guarantee the authenticity of the final product.
Jakość surowców ma kluczowe znaczenie dla zagwarantowania autentyczności produktu końcowego.

Without the certificate of authenticity, that bat'leth is worthless.
Bez certyfikatu ten bat'leth jest nic nie wart.

So, how do you render authenticity, is thequestion.
Jak więc wytworzyć autentyczność? To jest pytanie.

I'il need to confirm its authenticity, its physical condition.
Będę musiała potwierdzić jego autentyczność i stan.

Research well, Patrick, Order to guarantee the authenticity.
Badania dobrze, Patrick, Zamów, by gwarantować autentyczność.

We are considering whether the programme could be used to fund the establishment of a laboratory which would verify the authenticity of cigarettes.
Zastanawiamy się, czy program mógłby być wykorzystany do sfinansowania utworzenia laboratorium, które mogłoby dokonywać weryfikacji autentyczności papierosów.

It had a wonderful authenticity to it.
Była w tym wspaniała autentyczność.

Caleb wanted a little more authenticity.
Caleb chciał trochę więcej autentyczności.

Confirm the authenticity of the message.
Potwierdzam autentyczność wiadomości.

But, as this report shows, all kinds of issues are raised concerning the authenticity of biometric data and its verification.
Ale, jak pokazano w omawianym sprawozdaniu, pojawiają się różnego rodzaju problemy związane z autentycznością danych biometrycznych i kwestią ich weryfikacji.

Unfortunately, the report is inadequate due to the lack of any mechanism to verify the authenticity of signatures.
Sprawozdanie ma jednak niestety braki - nie przewidziano żadnego mechanizmu weryfikacji autentyczności podpisów.

The Bank of England herewith guarantees their authenticity.
Bank of England gwarantuję nam prawdziwość tych banknotów.

It's got its own reality, its own authenticity.
Tworzy swoją własną rzeczywistość, własną autentyczność.

The EU has successfully introduced a quality labelling system that guarantees the authenticity of regional products and traditional production methods.
UE pomyślnie wprowadziła system oznaczania jakości, który jest gwarancją autentyczności produktów regionalnych i tradycyjnych metod produkcji.

People want authenticity.
Ludzie chcą autentyczności.

We strongly believe that biometrics in passports can be used only for verifying the authenticity of the document or the identity of the holder.
Jesteśmy przekonani, że dane biometryczne w paszportach mogą być wykorzystywane wyłącznie do potwierdzania autentyczności dokumentu lub tożsamości właściciela.

We can neither apply a double standard, as it would undermine the authenticity of the European Union, nor can we lay down new conditions.
Nie możemy ani stosować podwójnych standardów, gdyż to podważyłoby autentyczność, ani ustanawiać nowych warunków.

Words such as coherence and authenticity are not enough, for example, when tackling the transposition of European directives or complying with the Kyoto Protocol.
Słowa takie jak spójność i autentyczność nie wystarczą, na przykład, do uporania się z problemem transponowania dyrektyw europejskich czy stosowania się do protokołu z Kioto.

Safety features for medicines should also be harmonised within the EU, and should enable each individual pack to be identified and its authenticity verified.
Należy również zharmonizować zabezpieczenia leków w całej UE oraz umożliwić identyfikację i weryfikację autentyczności każdego opakowania.

I also welcome the explicit obligation for credit and other relevant institutions to check the authenticity of the notes and coins they have received before putting them back into circulation.
Z zadowoleniem przyjmuję wyraźne zobowiązanie się instytucji kredytowych i innych właściwych podmiotów, do kontroli autentyczności banknotów i monet, jakie otrzymują, przed ponownym wprowadzeniem ich do obieg.

I also believe that it would be a reasonable idea to put in place safeguards making it possible to identify medicinal products and to verify their authenticity and traceability.
Za zasadne uważam również ustanowienie zabezpieczeń umożliwiających identyfikację, weryfikację autentyczności oraz identyfikowalność produktów leczniczych.

Consumer safety is of even greater importance when it aims to safeguard the authenticity of medicinal products sold on the open market, whether through traditional channels or over the Internet.
Bezpieczeństwo konsumentów jest jeszcze ważniejsze, jeżeli chodzi w nim o zabezpieczenie autentyczności produktów leczniczych sprzedawanych na wolnym rynku, zarówno poprzez tradycyjne kanały, jak i przez Internet.

Therefore, we must ensure that it is possible to verify the authenticity of every single pack at all times on its way from the manufacturer to the consumer - that is, the patient.
Musimy zapewnić możliwość kontroli autentyczności każdego pojedynczego opakowania na dowolnym etapie jego drogi od producenta do konsumenta - czyli innymi słowy - pacjenta.

This Regulation aims to ensure a high level of protection against counterfeiting and falsification of the euro, laying down measures necessary for its protection through checking notes and coins for authenticity and fitness for circulation.
Ten przepis ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu zabezpieczeń zapobiegających podrabianiu i fałszowaniu waluty euro, poprzez ustanowienie środków niezbędnych do jej ochrony, za pomocą sprawdzania autentyczności banknotów i monet oraz ich przydatności do funkcjonowania w obiegu.

They may only be used for the purposes provided for in this regulation - border control - and to verify the authenticity of the document and ascertain whether whoever carries it is or is not its legitimate bearer.
Powyższe dane mogą być wykorzystywane jedynie w celach przewidzianych w przedmiotowym rozporządzeniu - podczas kontroli granicznej - i do potwierdzania autentyczności dokumentu oraz ustalania, czy osoba się nim posługująca jest, czy też nie jest prawowitym posiadaczem dokumentu.

Finally, the biometric data in passports must only be used to verify the authenticity of the document and the use of sensitive personal data such as biometric details is only acceptable in conjunction with strict data protection rules.
Na zakończenie dodam, że z danych biometrycznych w paszportach należy korzystać wyłącznie w celu potwierdzenia autentyczności dokumentu, a wykorzystywanie danych osobowych wymagających szczególnej ochrony, jak elementy biometryczne, jest dopuszczalne tylko w połączeniu z przestrzeganiem rygorystycznych zasad dotyczących ochrony danych.

Mr President, my Group recommends, as others have said, that, in the interests of credibility and authenticity, Parliament establish a position which reflects what was unanimously agreed at our Joint Parliamentary Assembly and was reflected by the Kigali Declaration.
Panie przewodniczący! Moja grupa rekomenduje, jak już inni powiedzieli, by w interesie wiarygodności Parlament przedstawił stanowisko, które odzwierciedla to, co zostało jednogłośnie uzgodnione na Wspólnym Zgromadzeniu Parlamentarnym i znalazło wyraz w deklaracji z Kigali.

I support this draft regulation, which requires credit institutions and other related institutions to check the authenticity of the euro notes and coins they receive before putting them back into circulation, in accordance with procedures laid down by the European Central Bank for euro notes and by the Commission for euro coins.
Popieram ten projekt rozporządzenia, w którym wymaga się od instytucji kredytowych i innych instytucji pokrewnych przeprowadzenia kontroli autentyczności banknotów i monet euro przez nie otrzymywanych, przed ponownym wprowadzeniem ich do obrotu, zgodnie z procedurami ustanowionymi przez Europejski Bank Centralny w przypadku banknotów euro i przez Komisję w przypadku monet euro.