Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) legalizować, poświadczać; uwiarygodnić; uwierzytelnić;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

poświadczać prawdziwość/autentyczność, legalizować

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

vt legalizować, poświadczać, uwierzytelniać to authenticate a signature uwierzytelniać podpis

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

vt poświadczyć, zalegalizować

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

UWIARYGODNIĆ

ZALEGALIZOWAĆ

WAŻNOŚĆ: NADAĆ WAŻNOŚĆ CZEMUŚ

UWIERZYTELNIAĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

potwierdzać autentyczność

Słownik internautów

ustalać autorstwo, autentykować, poświadczać, uwiarygodniać, uwierzytelniać

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

legalizować, poświadczać, uwierzytelniać, zalegalizować
to authenticate a signature: uwierzytelniać podpis

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Your other email provider has to provide authenticated SMTP support for you to use this option.
Należy pamiętać, że drugi dostawca poczty e-mail musi obsługiwać uwierzytelnianie SMTP, aby możliwe było skorzystanie z tej opcji.

Google

HTTPS, or Hypertext Transfer Protocol Secure, is a secure protocol that provides authenticated and encrypted communication.
Protokół HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) to bezpieczny protokół, który oferuje komunikację uwierzytelnianą i szyfrowaną.

Google

So what you may not know is that nowadays while you're typing a CAPTCHA, not only are you authenticating yourself as a human, but in addition you're actually helping us to digitize books.
Czego możecie nie wiedzieć, to że wpisując dziś kod CAPTCHA, nie tylko potwierdzacie to, że jesteście ludźmi, ale także pomagacie zdigitalizować książki.

TED

We all know that you're going to say, I'm unable to authenticate with confidence.
Wszyscy wiemy, że powie pan: Nie mogę określić znaleziska z całą pewnością

I have important evidence which the witness can authenticate.
Mam ważne dowody, które ten świadek może potwierdzić.

Joseph and Kyla are trying to get a team to authenticate them.
Joseph i Kyla próbują przyprowadzić tu zespół, który sprawdzi ich autentyczność.

You are unable to positively authenticate the skeleton.
Nie jest pan w stanie jednoznacznie rozpoznać szkieletu.

I need him to authenticate anything.
Muszę mu coś przedstawić wiarygodnego.

We mold, carve, shape, paint and authenticate.
Modelujemy, rzeźbimy, kształtujemy, malujemy i poświadczamy.

I am sure Members will share my satisfaction that we have paved the way towards a European safety feature to identify and thus authenticate a medicine.
Jestem pewien, że państwa członkowskie będą podzielać moje zadowolenie z faktu, że wytyczyliśmy drogę do europejskich zabezpieczeń w aspekcie identyfikacji i weryfikacji autentyczności produktów leczniczych.

Authenticate emergency action, blackbird 1195...
Autoryzuję akcję awaryjną, Blackbird 1195...