Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) austriacki;

(Noun) Austriak, Austriaczka;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C Austriak. adj austriacki

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Austriak
austriacki

Nowoczesny słownik angielsko-polski

Austriaczka

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj austriacki
s Austriak

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

AUSTRIAK

Słownik internautów

austriacki
Austriak

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj., geogr. austriacki

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Hans is Austrian and spends his summer holiday every year on the Italian coast.
Hans jest Austriakiem i co roku spędza letnie wakacje na włoskim wybrzeżu.

europa.eu

Now, moreover, it is dying not only on the Hungarian side, but on the Austrian side too.
Co więcej, dzieje się to nie tylko po węgierskiej stronie, ale także austriackiej.

statmt.org

I think that you are being treated just as unfairly now as the Austrian Government was then.
Uważam, że obecnie traktuje się Pana równie niesprawiedliwie, jak wówczas rząd Austrii.

statmt.org

Such meetings were held under the Austrian and German Presidencies.
Takie spotkania odbywały się podczas prezydencji austriackiej i niemieckiej.

statmt.org

At 60, Louise is only entitled to the Austrian part of her pension.
W wieku 60 lat Luise jest uprawniona tylko do austriackiej części swojej emerytury.

europa.eu

However, that view was not shared by former team boss Eddie Jordan, now a pundit for the BBC. "It was unlawful and was theft. They stole from us the chance of having a wheel-to-wheel contest between the drivers. Ferrari should be ashamed. This was a team order. For me, it is cheating and these two cars should be excluded," he said. It was Ferrari's blatant manipulation of the result of the 2002 Austrian grand prix that led to the ban on team orders. Massa's allowing of Alonso to pass him today was not as obvious as when Rubens Barrichello moved aside yards from the finish line to allow Michael Schumacher through to win eight years ago, but doubts about the validity of the manoeuvre were raised by a radio communication between Massa and his race engineer, Rob Smedley.
Team orders and the concept of No1 and No2 drivers were widely accepted in Formula One until 2002, when Ferrari took them to extremes. When Jean Todt, now the president of the FIA, instructed Rubens Barrichello to allow Michael Schumacher to overtake him yards from the line at the Austrian grand prix, he made it quite clear that the team only favoured one driver and he had won four of the first five races that season. Schumacher was not fighting for a championship, as Alonso now clearly is, that day as he already had it in the bag.
He grew up in Salzburg, Austria, idolising Neil Armstrong, Spider-Man and James Dean. Determined and competitive, he always wanted to be the best at things, he says, "even in the sack race at school", and joined the Austrian army, there becoming a tank-driving instructor, a close-combat specialist, and a member of the military's parachute display team.
Moormann's design plays with typical Bavarian clich?©s, as with the lodge's Janus-faced exterior. The roadside facade with neat, square windows is not dissimilar from the ubiquitous mountain lodges that scatter the Bavarian and Austrian Alps, while its mountain-facing fa?§ade is a harsher, darker grey interrupted by a series of rectangular windows with single shutters. "It's a wonderful game," is how he describes it, "with the Alps and the Bavarian baroque set against the minimalist design."
He grew up in Salzburg, Austria, idolising Neil Armstrong, Spider-Man and James Dean. Determined and competitive, he always wanted to be the best at things, he says, "even in the sack race at school", and joined the Austrian army, there becoming a tank-driving instructor, a close-combat specialist, and a member of the military's parachute display team.
In a separate incident a French man was killed when a security guard opened fire in the compound of the Austrian petrol company OMV near Sana'a.
Interest in Keilson as a writer was sparked after a translator, Damion Searls, stumbled across the original 1947 German edition of Comedy in "the bargain bin" of an Austrian bookshop. He was struck by its qualities.
A populist party fighting the building of a Turkish cultural centre has found willing allies among Austrian extremists
"Austria's political culture has developed differently from that of Germany's," he said, because Germany underwent a postwar denazification process that Austria was largely spared. "You have been able to say things on the Austrian political stage that would not have been acceptable in Germany," he added.
Ulrike Lunacek, the Austrian Green MEP and active participant in the Gay Games, warned that if the Croatian government failed to take action against Markovic his outburst could affect its application to join the European Union. One of the conditions is that the country implements EU-standard anti-discrimination legislation.

In the Austrian education system, you would be given a straight fail for this report.
W austriackim systemie edukacji otrzymaliby państwo od razu ocenę negatywną.

The Austrian legal provision was not really satisfactory in the past.
W przeszłości austriacki przepis prawny nie był doprawdy zadowalający.

Austrian railways now travel this route five times a day.
Dziś austriackie pociągi kursują na tej trasie pięć razy dziennie.

But I thought you left me because of that Austrian count.
Myślałem, że to przez tego austriackiego hrabiego.

I have very important business at the Austrian Ambassador's house.
Mam bardzo ważną sprawę do ambasadora Austrii.

I can guarantee that the Austrian authorities are taking the appropriate measures.
Mogę zagwarantować, że władze austriackie podejmują odpowiednie środki.

These are the obligations with which the Austrian authorities did not comply.
To są obowiązki, których nie dopełniły władze austriackie.

It paved the way for the experimental Austrian animation of the 1950s.
Przetarł szlak przed eksperymentalną austriacką animacją z lat 50tych.

The Austrian rules go far beyond the minimum standards stipulated in this report.
Zasady obowiązujące w Austrii dalece wykraczają poza określone w przedmiotowym sprawozdaniu standardy minimalne.

Seen in the light of this situation, Austrian policy has made many mistakes in the past.
W polityce austriackiej, postrzeganej w świetle tej sytuacji, popełniono w przeszłości wiele błędów.

They cannot harm me, the Austrian Embassy will see to that.
Najgorsze, co może mnie spotkać, to wydalenie z tego ponurego kraju.

For this reason, I clearly support the Austrian shutdown campaign.
Dlatego oczywiście popieram austriacką kampanię zamykania elektrowni jądrowych.

You know, a certain Austrian shrink would say, There's no such thing as accidents.
Wiesz, pewien australijski psychiatra powiedziałby, że Nie ma takich rzeczy jak wypadki.

What did the Austrian envoy have to say?
Co powiedział poseł austriacki?

Everybody should have at least two Austrian mates.
Każdy powinien mieć przynajmniej dwóch Austriackich gości.

What is the Commission's assessment of this aspect in the Austrian act on environmental impact assessments?
Jaka jest ocena Komisji dotycząca tego aspektu w austriackiej ustawie o ocenach oddziaływania na środowisko?

Austrian is not a very, important word, Wey.
Austriak to nie jest bardzo ważne słowo, Wey.

Mesmer was an 18th-century Austrian doctor... the first man to study hypnosis.
Mesmer żył w Austrii w wieku... Był pierwszym, który zaczął studiować psychologię.

And I would rather see him dead than raised as a captive Austrian Prince.
I wolałbym raczej widzieć go martwym niż jak dorasta jako jeniec Austrii.

I personally support the entire Austrian rhinestone business.
Wspieram osobiście cały przemysł obróbki kryształów w Austrii.

For Austrian farmers, the milk quota regulation is essential.
Uregulowania w sprawie kwot mlecznych są niezbędne dla rolników z Austrii.

Swedish, Austrian and Dutch workers are being sacrificed to globalisation.
Szwedzcy, austriaccy i holenderscy pracownicy są składani w ofierze globalizacji.

The Austrian police stopped a truck containing137 puppies.
Policja austriacka zatrzymała ciężarówkę, którą przewożonych było 137 szczeniąt.

Austrian aerodromes also come under this new rule.
Ten nowy przepis ma także zastosowanie do lotnisk austriackich.

It may well be that the character involved would not have his credentials verified if the Austrian electorate are foolish enough to support him.
Może się zdarzyć, że uprawnienia tej osoby nie zostaną poddane weryfikacji, jeżeli austriaccy wyborcy są na tyle szaleni, aby go popierać.

As an Austrian, I do not regard nuclear power as renewable energy.
Jestem Austriaczką i nie uznaję energii jądrowej za energię odnawialną.

As an Austrian, I am well aware of the problems facing our farmers from first-hand experience.
Jako Austriaczka z własnego doświadczenia dobrze znam problemy stojące przed naszymi rolnikami.

Every world knows what means Austrian.
My wszyscy wiemy co znaczy Austriak.

We all know what Austrian is.
My wszyscy wiemy co znaczy Austriak.

There he is, the best Austrian runner!
A oto on, najlepszy austriacki biegacz!

The Austrian or Swiss branch of that family?
Gałąź austriacka czy szwajcarska?

Can anyone name a famous Austrian?
Ktoś zna jakiegoś sławnego Austriaka?

Wolfang maybe, if it went English, but Mozart is Austrian.
Mógłbyś wymówić Wolfgang jeśli byłby Anglikiem, a nie Autriakiem.

Such meetings were held under the Austrian and German Presidencies.
Takie spotkania odbywały się podczas prezydencji austriackiej i niemieckiej.

We ask the Austrian party to examine the plan, bearing in mind Hungary's considerations, and to put a stop to its development.
Zwracamy się do strony austriackiej z prośbą o zbadanie tego planu z uwzględnieniem kwestii podnoszonych przez Węgry i położenie kresu jego dalszej realizacji.

I will therefore be voting against them together with the delegation of the Austrian People's Party.
Dlatego wraz z całą reprezentacją Austriackiej Partii Ludowej zagłosujemy przeciwko nim.

I really hope, above all, that the full extent of this money reaches our 40 000 Austrian dairy farmers, as they really need it.
Przede wszystkim mam nadzieję, że kwota ta dotrze do naszych 40 000 austriackich gospodarstw mleczarskich, które jej bardzo potrzebują.

I think that you are being treated just as unfairly now as the Austrian Government was then.
Uważam, że obecnie traktuje się Pana równie niesprawiedliwie, jak wówczas rząd Austrii.

They just crossed the Austrian border.
Właśnie przekroczyli granicę z Austrią.

Wolfang maybe if he were English, not Austrian.
Mógłbyś wymówić Wolfgang jeśli byłby Anglikiem, a nie Autriakiem.

This report rightly applauds the action by the Austrian Government to outlaw these practices.
W tym sprawozdaniu słusznie podaje się, jako chwalebny przykład, przedsięwzięcie podjęte przez rząd austriacki w celu zdelegalizowania takich praktyk.

Finally I would like to thank the interpreters who had to interpret my Austrian German.
Chcę też podziękować tłumaczom, którzy musieli tłumaczyć mój austriacki niemiecki.

The provincial government in Vorarlberg and the local administration tried to apply this Austrian law on the environment to the best of their ability.
Rząd prowincji w Vorarlberg i lokalna administracja próbowały zastosować austriackie prawo ochrony środowiska najlepiej jak potrafiły.

And that... Is the slowest way to make an austrian linzer torte.
A to... jest najwolniejszy sposób na zrobienie australijskiego jabłecznika.

Austrian boots, light as a feather.
Buty z Austrii, lekkie jak piórko.

The Austrian tax exemption for invested profits was developed on the basis of a similar measure in Italy.
Austriackie zwolnienie z podatków od zainwestowanych zysków rozwinięte zostało na podstawie podobnego rozwiązania we Włoszech.

We, in Slovenia, have had a good experience of working in collaboration with Austrian diplomats.
W Słowenii mamy dobre doświadczenia ze współpracy z dyplomatami austriackimi. Pani komisarz!

They were an unwarranted encroachment on Austrian sovereignty.
Były nieuzasadnionym naruszeniem suwerenności Austrii.

As an Austrian, I would like to advise against the Germany-bashing that has been taking place here.
Jako Austriak przestrzegałbym przed niemiecką nagonką, która ma tu miejsce.

Therefore, I simply cannot understand that some hypocritical Austrian right-wing populists are against this mission.
A zatem nie mogę po prostu zrozumieć, że niektórzy populiści z obłudnego austriackiego prawego skrzydła są przeciwko misji.