Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) geografia Austria;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Austria

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

geogr. Austria

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The parallels with the system of petitions for a referendum in Austria are obvious.
Wyraźnie nasuwają się podobieństwa z austriackim systemem wniosków referendalnych.

statmt.org

A total of 58 percent of Austria's annual agricultural budget comes from the EU.
58 % całkowitego austriackiego rocznego budżetu rolnego pochodzi z UE.

statmt.org

Twenty years ago the barbed wire between Austria and Hungary was cut.
Dwadzieścia lat temu przecięto drut kolczasty dzielący Austrię i Węgry.

statmt.org

This is the outcome of major efforts made by Romania and Austria right from the outset.
Jest to rezultat istotnych działań podejmowanych przez Rumunię i Austrię od samego początku.

statmt.org

A referendum is held in Austria, the majority is in favour of accession to the European Union.
Większość Austriaków w referendum opowiada się za przystąpieniem do Unii Europejskiej.

europa.eu

Furthermore, Green appeared nervous in front of the media at open training at the ground yesterday, fumbling two shots from Ray Clemence in one of the early drills. While the youngster, Joe Hart, has been consistently the most impressive of the three goalkeepers in training since the squad first convened in Austria ahead of the tournament, Capello has now opted for the 39-year-old James's know-how in the hope he will provide surety as England attempt to kick-start their World Cup campaign.
"My wife Svetlana and Igor's brother, Dmitry, met with an officer from the Foreign Intelligence Service [SVR] at Lefortovo who explained the plan," he said. "He said that Igor and nine other people who they have rounded up in Russia will be swapped for the spies who were arrested in the United States. It was not clear why, but it seems that Igor will go to Austria and from there to Britain."
Every eurozone country except Greece has now come out of recession. Only Greece experienced a sharp drop of 1.5%. The best performers were led by Germany, the Netherlands (0.9%), Austria (0.9%), Belgium (0.7%) and France (0.6%), while Spain (0.2%) and Portugal (0.2%) are still lagging behind.
Every eurozone country has now come out of recession except Greece, which experienced a sharp drop of 1.5%. The best performers were by Germany, the Netherlands (0.9%), Austria (0.9%), Belgium (0.7%) and France (0.6%), while Spain (0.2%) and Portugal (0.2%) are lagging behind. "The euro area's recovery moved up a gear in the second quarter," said Chris Williamson, chief economist at Markit. "However, it remains to be seen if the buoyancy of the eurozone's core spills over to the periphery, or whether the periphery drags the core down."
Ou Est Le Swimming Pool were due to perform at the Frequency Festival in Austria tonight, and were to start a UK headline tour in October.
Austria The Freedom Party has become a political force and Barbara Rosenkranz, who says anti-Nazi laws should be abolished, came second in presidential race.
Anger rose further in August when the mayor remained on holiday in Austria while Moscow suffered through weeks of smog from nearby forest and peat-bog fires.
Tibor Dobson of Hungary's national disaster unit told Reuters the spill reached the branch of the Danube near Hungary's border with Slovakia and Austria this morning.
H?¤usler described the fact that the push for Germany's far right is coming from the small neighbouring republic of Austria as "history repeating itself as farce".
"Austria's political culture has developed differently from that of Germany's," he said, because Germany underwent a postwar denazification process that Austria was largely spared. "You have been able to say things on the Austrian political stage that would not have been acceptable in Germany," he added.

He and i worked together on a commercial in austria.
On i ja pracowaliśmy razem przy reklamie w Austrii.

Turning now to public service television - in Austria, that is where 62% of the population get their information from.
Przechodząc teraz do kwestii telewizji publicznej, w Austrii telewizja ta jest źródłem informacji dla 62% ludności.

Austria's in a bad way, that's why they are calling me up.
Austria jest w potrzebie, więc mnie wzywają.

Daniel, how do you know it's not good for us to go to Austria?
Daniel, skąd wiesz, że wyjazd do Austrii nie będzie dla nas dobry?

It refers to someone from the land of Austria, which is pretty tiny country.
Odnosi się do kogoś z obszaru Austrii, która jest maleńkim krajem.

How are we supposed to explain that to the farmers of Austria?
Jak powinniśmy to wytłumaczyć austriackim rolnikom?

This used to happen in Austria until 1848, after which the situation improved somewhat.
Tak się zwykło dziać w Austrii przed rokiem 1848, po którym sytuacja się nieco poprawiła.

Say we have a job for you in Austria.
Powiedzmy, że mamy dla ciebie robotę w Austrii.

After 3 years in Austria I was finally feeling good.
Po trzech latach spędzonych w Austrii wreszcie czułam się dobrze.

Good progress has also been made by Austria on the northern access route.
Austria również osiągnęła znaczący postęp robót na północnej drodze dojazdowej.

In my country, Austria, you need only to glance at the headlines to know what it is all about.
W moim kraju, w Austrii, wystarczy tylko rzucić okiem na nagłówki, żeby zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi.

In the neighbouring country of Austria, similar views are being expressed.
Podobne poglądy wyrażane są w sąsiednim kraju - w Austrii.

The second factor is particularly important for my home country, Austria, when one considers specific environmental and investment programmes.
Czynnik drugi jest szczególnie ważny dla mojego ojczystego kraju - Austrii - w przypadku, gdy rozważane są programy środowiskowe i inwestycyjne.

In Austria alone, sales of fresh vegetables have fallen by 75%.
Tylko w Austrii sprzedaż świeżych warzyw spadła o 75 %.

I'm going to need your written agreement for Austria.
Będę potrzebowała twojej pisemnej zgody na wyjazd do Austrii.

I have absolutely no intention of breaking the alliance with Austria.
Nie mam najmniejszego zamiaru zrywać przymierza z Austrią.

In Austria, for example, basic salaries of managers rose by around 3.7% between 2006 and 2007.
Na przykład w Austrii podstawowe wynagrodzenie menadżerów wzrosło o około 3,7% pomiędzy 2006 r. i 2007 r.

In Austria, language courses have been offered to parents for years, but here too the level of success leaves a lot to be desired.
W Austrii kursy językowe oferowano rodzicom od wielu lat, ale również w tym przypadku stopień sukcesu pozostawia wiele do życzenia.

I am not sufficiently informed about the precise situation in Austria.
Nie mam wystarczających informacji, jak dokładnie wygląda sytuacja w Austrii.

Small countries like my native Austria would have otherwise come under immense pressure during the financial crisis of 2007.
W przeciwnym bowiem razie kraje małe, takie jak moja ojczyzna, Austria, odczułyby ogromną presję kryzysu finansowego z 2007 roku.

Would you have us believe that Austria holds a monopoly on virtue?
Chce pan, byśmy uwierzyli, że Austria ma monopol na szlachetność?

In my country, Austria, many thousands of workers are directly or indirectly affected by the crisis.
W moim kraju, w Austrii, kryzys dotknął pośrednio lub bezpośrednio wiele tysięcy pracowników.

It will demonstrate that nothing in Austria has changed.
Pokaże nam to, że nic się w Austrii nie zmieniło.

Today, almost a thousand patients are registered for transplants in Austria.
Obecnie prawie tysiąc pacjentów w Austrii jest zarejestrowanych do przeszczepu.

Others - like my country, Austria - abide by the restrictions.
Inne państwa - jak mój kraj, Austria - przestrzegają ograniczeń.

She grew up on a farm in Austria, very poor, didn't havevery much education.
Dorastała na farmie w Austrii, w ubogiej rodzinie. Niemiała wykształcenia.

He used the password I gave him and went to Austria.
On użył hasła, które dałem jego i jechał do Austrii.

One small example is Austria, where the income divide is about 28%.
Jeden mały przykład to Austria, gdzie różnica w dochodach wynosi około 28%.

In addition to this, 400 jobs are currently at risk in Austria.
W dodatku zagrożone jest obecnie w Austrii 400 miejsc pracy.

Taken together, they account for 90% of all businesses in Austria which employ fewer than ten workers, just to make the relationship here clear.
Łącznie stanowią one w Austrii 90 % przedsiębiorstw zatrudniających mniej niż dziesięciu pracowników. To tak gwoli uzupełnienia naszych informacji.

In Austria, we have a saying: if you do not pay up, the band does not play.
W Austrii jest takie powiedzenie: jeśli nie zapłacisz, orkiestra nie zagra.

Austria's winter athletes have had an especially successful weekend.
Austriaccy zimowi sportowcy mieli szczególnie udany weekend.

That is why in Austria, and elsewhere, we are calling for open-ended negotiations.
Dlatego też w Austrii i wszędzie indziej wzywamy do otwartych negocjacji.

Another offer from Austria has just entered the pipeline.
Obecnie przygotowywana jest także realizacja oferty pomocy ze strony Austrii.

Neighbouring countries like Austria are often not even informed when an incident occurs.
Sąsiednie państwa, jak Austria, często nie bywają nawet informowane kiedy ma miejsce incydent.

Is it true, Posipal will be on defense against Austria?
Czy to prawda, że Posipal będzie w obronie w meczu przeciwko Austrii?

We have a tradition in Austria where we follow the footsteps of our parents.
Mamy taką tradycję, że idziemy w ślady rodziców.

Let me give you some examples: in Austria, agriculture produces just 8.66% of emissions.
Proszę pozwolić mi podać kilka przykładów: w Austrii, rolnictwo generuje zaledwie 8,66% emisji.

Commissioner, Austria was always against the phasing out of the quotas.
Pani komisarz! Austria zawsze była przeciwna stopniowemu znoszeniu kwot.

That is absolutely justified, as Austria has been hit particularly hard by the slump in exports.
Jest to w pełni uzasadnione, gdyż Austria szczególnie ucierpiała na skutek spadku eksportu.

I travelled to Graz, Austria to begin my college education.
Udałem się do Graz w Austrii, aby rozpocząć swoje studia.

In some countries, such as Austria, where I come from, this sector is an engine of economic growth.
W niektórych krajach, takich jak Austria, z której pochodzę, sektor ten jest motorem wzrostu gospodarczego.

Austria's citizens are increasingly protesting that too little consideration is given to their concerns.
Nasilają się protesty obywateli Austrii w związku z niepoświęcaniem wystarczającej uwagi ich obawom.

Austria, the country that is also your holiday destination, will give you the help you need.
Austria, cel Pana wyjazdów wypoczynkowych, udzieli Panu potrzebnej pomocy.

For example, agriculture in Austria consumes approximately 2.2% of the energy generated.
Na przykład rolnictwo w Austrii zużywa około 2,2% wytwarzanej energii.

The sectoral driving bans in Austria are a good example of this.
Dobrym tego przykładem są sektorowe zakazy poruszania się samochodów pod drogach w Austrii.

Germany and Austria are a poor example in this regard, but so, unfortunately, are others.
Na tym polu Niemcy i Austria stanowią kiepski przykład, ale niestety podobnie jest z innymi państwami.

I was a stranger in Austria and I became one here.
Czułam się obco w Austrii i tak samo czuję się we własnym kraju.

Yes, it was this year's hit in Austria.
Tak, w tym roku był hitem w Austrii.

Austria won't get what it wants from Serbia.
Austria nie dostanie od Serbii tego, co chce.