Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) surowość, powaga; kryzys ekonomiczny;
austerity measures - środki oszczędnościowe; finanse przedsięwzięcia oszczędnościowe;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U surowość
prostota

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

surowość, prostota

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n surowość, prostota
niedostatek

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SUROWOŚĆ

PROSTOTA

Wordnet angielsko-polski

(the trait of great self-denial (especially refraining from worldly pleasures) )
wstrzemięźliwość, post
synonim: asceticism
synonim: nonindulgence

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

surowość
srogość

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

skromność

srogość

szorstkość

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Austerity must therefore be accompanied by pro-growth policies and measures.
Oszczędnościom musi więc towarzyszyć polityka i działania sprzyjające wzrostowi.

statmt.org

The dramatic effects of the so-called austerity measures are highly visible.
Dramatyczne skutki tak zwanych środków oszczędnościowych są doskonale widoczne.

statmt.org

I voted against it because, in a time of austerity, the EU should show restraint.
Głosowałem tak, gdyż w czasach oszczędności UE powinna wykazać się powściągliwością.

statmt.org

At a national level, budgets are subject to a single watchword: austerity.
Na szczeblu krajowym budżetami rządzi jedno hasło: drastyczne środki oszczędnościowe.

statmt.org

All of these austerity measures hit wage-earners and the weakest sectors of society.
Wszystkie te środki oszczędnościowe dotykają pracowników i najsłabsze grupy społeczne.

statmt.org

The rescue was the climax to a dramatic day in which a police revolt over austerity measures spiralled out of control, leaving airports and motorways blocked, borders sealed, the president assaulted and businesses looted.

www.guardian.co.uk

Next month the government will deliver its latest austerity budget with the aim of slashing a further -15bn from public spending on top of the -14.

www.guardian.co.uk

The violent protest came amid growing fury at austerity measures being imposed across Europe.

www.guardian.co.uk

- Barack Obama 'serious' about reining in US budget deficit- George Osborne says austerity budget has G20 backing- UK chancellor denies splits in G20.

www.guardian.co.uk

I believe that this is not an austerity policy at all.
Moim zdaniem to w ogóle nie jest polityka oszczędzania.

We know that austerity programmes will soon be the order of the day throughout Europe.
Wiemy, że wkrótce programy oszczędnościowe będą na porządku dziennym w całej Europie.

It is critical during times of austerity to increase growth in our economy.
W czasach zaciskania pasa przyśpieszenie wzrostu naszej gospodarki jest kwestią krytyczną.

In this age of austerity we need to show restraint.
W obecnych czasach zaciskania pasa musimy wykazać się powściągliwością.

The people will reject the idea of a Europe based only on austerity.
Ludzie odrzucą ideę Europy opartej wyłącznie o oszczędności.

Austerity, yes, but not where the poorest people are concerned.
Skrajna oszczędność, owszem, ale nie wtedy, gdy chodzi o najuboższych.

They cannot emerge from the crisis based only on austerity.
Nie da się wyjść z kryzysu tylko przy pomocy oszczędności.

You cannot believe that austerity alone will lead to growth if we do not at the same time offer alternatives.
Nie można uważać, że sama tylko oszczędność spowoduje wzrost, jeżeli nie zaproponujemy alternatyw.

Even in times of austerity, you have to pay your electricity bills.
Nawet w czasach zaciskania pasa trzeba płacić rachunki za prąd.

This will definitely need to be a tight austerity budget.
Zdecydowanie będzie to musiał być budżet dużych oszczędności.

In these times of fiscal austerity, it seems to me that this is indeed necessary.
W dobie oszczędności podatkowych krok taki jest absolutnie niezbędny.

Some have decided to tell their citizens the truth and adopt austerity measures.
Niektóre zdecydowały się powiedzieć swoim obywatelom prawdę i przyjąć środki oszczędnościowe.

Big protests should be organised right across Europe against austerity on that day.
W tym dniu w całej Europie zorganizowane zostaną masowe protesty przeciwko środkom oszczędnościowym.

This is an austerity budget which stays in line with inflation.
Jest to budżet oszczędnościowy, uwzględniający inflację.

Yet the prevailing austerity does not give Greek society time to stop and think.
Ale ciągłe trudności gospodarcze nie dają greckiemu społeczeństwu chwili na oddech i zastanowienie się.

In other words, it is a budget marked by restraint and austerity.
Innymi słowy, jest to budżet, w którym widać ograniczenia i środki oszczędnościowe.

Let us be grateful for this atmosphere of purity and austerity.
Bądźmy wdzięczni za tę atmosferę czystości i skromności.

In national economies across Europe, we have austerity measures and budget cuts.
W gospodarkach narodowych w całej Europie mamy surowe środki oszczędnościowe i cięcia budżetowe.

Institutionalised austerity cannot be the only response that we offer Europeans.
Zinstytucjonalizowane środki oszczędnościowe nie mogą być naszą jedyną propozycją dla Europejczyków.

It has caused job losses and resulted in financial austerity policies.
Doprowadził on do utraty miejsc pracy oraz zaskutkował polityką oszczędności finansowych.

It is not, therefore, just a question of austerity.
Dlatego nie chodzi tylko o środki oszczędnościowe.

I turned to austerity, combed my hair tight, entered nursing school.
Zwróciłam się ku prostocie, zaczesałam prosto włosy, wstąpiłam do szkoły pielęgniarskiej.

In practice, this means austerity measures to the detriment of citizens.
W praktyce oznacza to środki oszczędnościowe ze szkodą dla obywateli.

However, the markets have fallen once again, unsettled as they are by the austerity plans.
Rynki padły jednak ponownie, nieustabilizowane z powodu planów oszczędnościowych.

At a national level, budgets are subject to a single watchword: austerity.
Na szczeblu krajowym budżetami rządzi jedno hasło: drastyczne środki oszczędnościowe.

These goals are not achieved by sanctions and imposed austerity measures.
Celów tych nie osiągniemy przez sankcje i narzucane działania oszczędnościowe.

Austerity, however, cannot mean that expenditure rises in line with inflation.
Oszczędności nie mogą oznaczać jednak, że wydatki rosną wraz z inflacją.

One, we will have the austerity package in place, much to the chagrin and pain of our citizens.
Po pierwsze, w życie wejdzie pakiet oszczędnościowy, ku rozgoryczeniu i cierpieniu naszych obywateli.

I, personally, am absolutely convinced that austerity measures are not the only way out of this crisis.
Osobiście jestem zupełnie przekonany, że środki oszczędnościowe nie są jedynym sposobem wyjścia z kryzysu.

The dramatic effects of the so-called austerity measures are highly visible.
Dramatyczne skutki tak zwanych środków oszczędnościowych są doskonale widoczne.

For that reason, we need to implement strict austerity and reform programmes, as announced by the Commission.
Z tego względu musimy wdrożyć restrykcyjne programy kryzysowe i programy reform, o czym mówiła Komisja.

Without such confidence, no structural reform or acceptance of the necessary austerity measures will be possible.
Bez takiego zaufania nie będzie możliwa żadna reforma strukturalna ani też zrozumienie konieczności przedsięwzięcia środków oszczędnościowych.

The people are paying for a tough austerity policy which is under the control of the European Union.
Ludzie płacą za twardą politykę oszczędności, która jest pod kontrolą Unii Europejskiej.

While reforms and austerity measures are necessary, we should also remember that this is not enough in the long term to recover.
Choć reformy i oszczędności są niezbędne, pamiętajmy też o tym, że w długiej perspektywie nie wystarczy sama odbudowa.

The policy mix at national level is mainly responsible for the trade-off between austerity and growth.
Ta kombinacja polityki na szczeblu krajowym jest głównie odpowiedzialna za kompromis pomiędzy środkami oszczędnościowymi a wzrostem gospodarczym.

Many Member States are now forced to implement austerity measures.
Wiele państw członkowskich jest obecnie zmuszonych do wdrażania środków oszczędnościowych.

Austerity must therefore be accompanied by pro-growth policies and measures.
Oszczędnościom musi więc towarzyszyć polityka i działania sprzyjające wzrostowi.

It's precisely because I'm a Christian that his austerity offends me.
A dokładnie dlatego, że jestem chrześcijaninem a jego surowość obraża mnie.

I like the austerity of this place.
Podoba mi się surowość tego pokoju.

We really need equally strong discipline in both areas, as austerity on its own will not regenerate economic activity.
Naprawdę potrzebujemy równie surowej dyscypliny w obu obszarach, ponieważ same tylko oszczędności nie ożywią działalności gospodarczej.

For our citizens, austerity measures are not a vague concept but the harsh reality of their daily lives.
Środki oszczędnościowe nie jawią się naszym obywatelom jako mglista koncepcja, lecz jako bolesne realia życia codziennego.

Therefore, austerity must not put at risk either the investment necessary for economic recovery or the financing of essential reforms.
Dlatego też surowość nie może narażać na szwank ani inwestycji koniecznych dla naprawy gospodarczej, ani finansowania podstawowych reform.

We cannot experience Europe solely through austerity programmes.
Nie możemy doświadczać Europy wyłącznie poprzez programy oszczędnościowe.

However, rigour should not mean zero deficit or austerity, but rather intelligent spending.
Rygor nie powinien jednak oznaczać zerowego deficytu czy oszczędzania, lecz raczej inteligentne wydatki.

Before calling for commitments, yet more austerity measures and privatisations are being demanded.
Przed wezwaniem do przyjęcia na siebie określonych zobowiązań wymaga się więcej oszczędności i prywatyzacji.

Then, and only then, can real austerity packages work.
Tylko wówczas pakiety oszczędnościowe mogłyby przynieść spodziewane rezultaty.

You have a kind of elegant austerity.
Posiadasz pewną elegancką surowość.

These resources should not put additional burdens on taxpayers who are already suffering the consequences of austerity measures.
Zasoby te nie powinny dodatkowo obciążać podatników, którzy już odczuwają skutki ograniczania wydatków.

Furthermore, in a context where citizens are subjected to austerity, we must maintain a strong cohesion policy.
Ponadto w sytuacji, gdy obywatele są zmuszani do oszczędności, musimy utrzymać silną politykę spójności.

This is because we now need to put the substantial austerity package successfully in place in the next week.
Teraz kolej na wdrożenie w przyszłym tygodniu poważnego pakietu oszczędnościowego.