Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) poważny, surowy, prosty;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj (lit, fig) surowy
prosty

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

surowy, skromny (posiłek), prosty

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SUROWY

SROGI

SKROMNY

PROSTY (O TOWARZE)

ASCETYCZNY

KLASZTORNY

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

surowy
prosty

Wordnet angielsko-polski

(of a stern or strict bearing or demeanor
forbidding in aspect
"an austere expression"
"a stern face")
groźny, srogi, surowy
synonim: stern

Słownik internautów

surowy, prosty, skromny

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

prosty

szorstki

zwykły

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

This is a more austere budget, in line with what the Commission and Council requested.
Jest to budżet bardziej oszczędnościowy, zgodnie z tym, o co poprosiły Komisja i Rada.

statmt.org

(NL) In the current economic climate I find it self-evident that the European Parliament must put in place an austere budget.
(NL) W aktualnej sytuacji gospodarczej uważam za oczywiste, że Parlament Europejski musi przyjąć budżet oszczędnościowy.

statmt.org

At the same time, it creates a political and legal precedent by making the Stability Pact even more austere and lets the United States of America into the euro area through the back door.
Równocześnie stwarza on polityczny i prawny precedens, czyniąc pakt stabilności jeszcze bardziej surowym i wpuszcza Stany Zjednoczone Ameryki tylnymi drzwiami do strefy euro.

statmt.org

Perhaps monastic life wasn't quite as austere as I'd been led to believe.

www.guardian.co.uk

The massive sums of tax payers' money injected into the Irish banking system will inevitably lead to an even more austere budget this December than had been projected.

www.guardian.co.uk

He quickly found his feet and soon took on his own 39-seat restaurant near Harrods called the Marquee, putting elegant French dishes on the menu and causing a stir in austere postwar London.

www.guardian.co.uk

At the austere headquarters of the Scottish TUC, around 25 people show up to hear Burnham talk, somewhat ramblingly, about his quest to somehow rebuild a broken, confused party "from the bottom up".

www.guardian.co.uk

You'll see, the building is a bit austere but there's a good atmosphere.
Zobaczysz, budynek jest trochę dziwny, ale panuje tu dobra atmosfera.

I think the children will be requiring something a little more... austere today.
Myślę, że dzieci będą potrzebowały dzisiaj czegoś troszkę bardziej... skromnego.

This is a more austere budget, in line with what the Commission and Council requested.
Jest to budżet bardziej oszczędnościowy, zgodnie z tym, o co poprosiły Komisja i Rada.

But you're not naturally austere, any more than I'm naturally vicious.
Ale nie jest pani z natury posępna, bardziej niż ja złośliwy.

I fear the Prince is much too austere.
Obawiam się, że książę jest zbyt srogi.

Let us be austere, but let us also be inventive.
Bądźmy surowi, ale też pomysłowi.

Serious and austere?
Poważny i surowy?

Mm-hmm. A bit austere, isn't he?
Widzisz jak on żyje, trochę tu surowo, prawda?

(NL) In the current economic climate I find it self-evident that the European Parliament must put in place an austere budget.
(NL) W aktualnej sytuacji gospodarczej uważam za oczywiste, że Parlament Europejski musi przyjąć budżet oszczędnościowy.

At the same time, it creates a political and legal precedent by making the Stability Pact even more austere and lets the United States of America into the euro area through the back door.
Równocześnie stwarza on polityczny i prawny precedens, czyniąc pakt stabilności jeszcze bardziej surowym i wpuszcza Stany Zjednoczone Ameryki tylnymi drzwiami do strefy euro.