Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n pl
1.
(omens): under favourable ~ pod dobrymi auspicjami/pod dobrą wróżbą.
2.
(patronage) patronat
under the ~ of sb pod czyimiś auspicjami

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

auspicje
under the ~ pod auspicjami

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s pl piecza, patronat
under the ~ of pod auspicjami

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

pod auspicjami

Wordnet angielsko-polski

(kindly endorsement and guidance
"the tournament was held under the auspices of the city council")
obrona
synonim: protection
synonim: aegis

Słownik internautów

auspicje

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

We need international cooperation under the auspices of the UN and the European Union.
Potrzebna jest międzynarodowa współpraca w ramach ONZ i Unii Europejskiej.

statmt.org

In 1997, a convention, under the auspices of the OECD, which obliged everybody to change their laws and criminalize foreign bribery.
Obligowała wszystkich sygnatariuszy do zmiany prawa i uznanie wręczania łapówek za granicą za niezgodne z prawem.

TED

This is an institution which operates under the auspices of the Tibetan government- in-exile and is intended to help in this dialogue.
Jest to instytucja, która działa pod nadzorem rządu tybetańskiego na uchodźstwie i ma pomagać w tym dialogu.

statmt.org

You are taking the right steps, you have done some good work, but more needs to be done within this Community method under the auspices of the Commission.
Podjęliście Państwo właściwe kroki, wykonaliście dobrą robotę, ale trzeba zrobić jeszcze więcej w ramach metody wspólnotowej pod egidą Komisji.

statmt.org

The proposal took account of a pilot project on remote-sensing techniques, under the auspices of Council Decision No 1445/2000/EC, initiated in the meantime.
We wniosku uwzględniono projekt pilotażowy w zakresie technik teledetekcji na mocy decyzji Rady nr 1445/2000/WE zainicjowanej w międzyczasie.

statmt.org

At least some of the training has been provided by serving police officers who travelled to Bangladesh under the auspices of the National Policing Improvement Agency (NPIA), a body established three years ago to promote good practice in UK policing and share it with overseas police.

www.guardian.co.uk

The national system of traffic tracking cameras was introduced in 2006 under the auspices of the Association of Chief Police officers, and without much parliamentary debate, in order to spot uninsured drivers and stolen cars so that motorway patrols could intercept them.

www.guardian.co.uk

Six-figure fees for after-dinner engagements and millions received in return for "global strategic assistance", under the auspices of something called Tony Blair Associates.

www.guardian.co.uk

Then, in a moment of grand vision powered by an inquiry which recommended a wholesale overhaul of Portugal's anti-drugs policy in 1998, the government opted to make wholesale changes to the way Portugal dealt with the issue, giving a huge boost in resources to everything from prevention to harm reduction, treatment and reintegration - creating an entirely joined-up approach to drug abuse under the auspices of a single unit in the ministry of health.

www.guardian.co.uk

Thise have been under the auspices of such programs as:
Były one pod auspicjami takich programów jak:

This must be achieved under the same UN auspices before the end of 2008.
Cel ten musi zostać zrealizowany również pod auspicjami ONZ do końca 2008 r.

Welcome to this press conference under the auspices of the Oslo police and
Witamy na konferencji prasowej pod auspicjom policji w Oslo i policji kryminalnej.

I can fire people under your auspices.
Mogę zwalniać ludzi pod twoim patronatem.

He's acting on his own, under the auspices of Millennium, without authorisation, without consultation.
On działa na własną rękę. Bez pozwolenia Grupy, bez konsultacji z szefami.

We have worked systematically to find a mutually acceptable solution to the name problem under the auspices of the UN.
Pod auspicjami ONZ systematycznie pracowaliśmy nad znalezieniem wzajemnie satysfakcjonującego rozwiązania problemu nazwy.

Let us establish a broad inter-faith dialogue under the auspices of the EU.
Doprowadźmy do szerokiego dialogu między religiami pod auspicjami UE.

The conference was held directly under the auspices of the Presidency and constituted one of the Presidential events.
Konferencja odbyła się pod patronatem prezydencji i stanowiła jedno z wydarzeń zorganizowanych przez prezydencję.

We need international cooperation under the auspices of the UN and the European Union.
Potrzebna jest międzynarodowa współpraca w ramach ONZ i Unii Europejskiej.

Our aim is that serious negotiations on a comprehensive settlement under the auspices of the United Nations should begin without unnecessary delay.
Naszym celem jest, aby negocjacje nad pełnym porozumieniem odbyły się pod auspicjami ONZ bez niepotrzebnej zwłoki.

These issues are dealt with in the six negotiating chapters which are being handled under the auspices of the UN.
Sprawy te zostały ujęte w sześciu rozdziałach negocjacji, które są prowadzone pod auspicjami ONZ.

This reconstruction must be placed under the auspices of the United Nations, so that the Haitian people can recover their economic and political sovereignty.
Odbudowa ta musi odbywać się pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych tak, aby Haitańczycy mogli odbudować swoją suwerenność gospodarczą i polityczną.

This is a budget for 2012 under the auspices of stronger economic governance, the European semester mechanism and the Europe 2020 objectives to encourage employment.
Jest to budżet pod hasłem wzmocnionego europejskiego zarządzania gospodarką, mechanizmu europejskiego semestru i celów strategii Europa 2020 w zakresie pobudzania zatrudnienia.

A part of this should be that the parties come to a mutually acceptable solution through negotiations, under the auspices of the UN.
Częścią takich stosunków powinno być znalezienie satysfakcjonującego obie strony rozwiązania w drodze negocjacji, pod auspicjami ONZ.

Further negotiations will take place under the auspices of a newly established ad hoc working group for long-term cooperation within the framework of the Convention.
Dalsze negocjacje odbędą się pod auspicjami nowo ustanowionej grupy roboczej ad hoc na rzecz długookresowej współpracy w ramach konwencji.

International negotiations are in any case in progress under the auspices of the UN Environment Programme.
W każdym bądź razie międzynarodowe negocjacje prowadzone są pod auspicjami Programu Środowiskowego ONZ.

I trust that the informal agreement to be discussed further between Croatia and Slovenia under the auspices of the Commission will end in success.
Wierzę, że nieformalne porozumienie, o którym Chorwacja i Słowenia mają prowadzić dalsze rozmowy pod auspicjami Komisji, okaże się sukcesem.

There must therefore be an independent international investigation under the auspices of the UN to explain the deaths and disappearances of civilians.
Koniecznie należy zatem przeprowadzić niezależne międzynarodowe dochodzenie pod auspicjami ONZ, mające na celu wyjaśnienie śmierci i przypadków zaginięcia cywilów.

At multilateral level, the Council actively contributes to the work undertaken under the auspices of the World Customs Organisation.
Z kolei na szczeblu wielostronnym Rada aktywnie przyczynia się do prac podejmowanych pod auspicjami Światowej Organizacji Celnej.

This is an institution which operates under the auspices of the Tibetan government- in-exile and is intended to help in this dialogue.
Jest to instytucja, która działa pod nadzorem rządu tybetańskiego na uchodźstwie i ma pomagać w tym dialogu.

Financial support to numerous projects created under the auspices of the Regional Competitiveness Programme could be stripped, threatening thousands of associated jobs.
Wsparcie finansowe na rzecz licznych projektów utworzone pod auspicjami programu na rzecz konkurencyjności regionalnej może zostać zlikwidowane, stwarzając zagrożenie dla tysięcy powiązanych z programem miejsc pracy.

The path that we were put on under Germany's auspices must now lead to the best possible result for all European workers, across all European sites.
Droga, na której znaleźliśmy się pod auspicjami Niemiec, musi teraz doprowadzić do możliwie najlepszych rezultatów dla wszystkich europejskich pracowników, we wszystkich europejskich zakładach.

This report follows on from the evaluations carried out under the auspices of the Council's Schengen Evaluation Working Group.
Sprawozdanie opiera się na ocenach przeprowadzonych pod auspicjami grupy roboczej Rady ds. oceny Schengen.

With that in mind, we have supported the creation of the European Air Capacity Observatory under the auspices of the Commission.
Mając to na uwadze, popieramy utworzenie Europejskiego Obserwatorium Przepustowości Portów Lotniczych pod auspicjami Komisji Europejskiej.

As is public knowledge, both are co-sponsors of the Alliance of Civilisations under the auspices of the United Nations.
Jak powszechnie wiadomo, obaj współfinansują oni Sojusz Cywilizacji pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych.

The success of the climate change conference in Cancún is vital to the credibility of the negotiating process under the auspices of the United Nations.
Powodzenie konferencji na temat zmian klimatu w Cancún ma zasadnicze znaczenie dla wiarygodności negocjacji prowadzonych pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Unfortunately this report advocates 'a 2012 budget under the auspices of enhanced European economic governance, the European Semester mechanism and Europe 2020 objectives'.
W przedmiotowym sprawozdaniu popiera się niestety "budżet na rok 2012 pod hasłem wzmocnionego europejskiego zarządzania gospodarką, mechanizmu europejskiego semestru i celów strategii "Europa 2020"”.

You are taking the right steps, you have done some good work, but more needs to be done within this Community method under the auspices of the Commission.
Podjęliście Państwo właściwe kroki, wykonaliście dobrą robotę, ale trzeba zrobić jeszcze więcej w ramach metody wspólnotowej pod egidą Komisji.

In my opinion, the Member States ought to start pooling their resources under the auspices of the Commission to exercise a truly effective common humanitarian and development policy.
Moim zdaniem państwa członkowskie powinny rozpocząć gromadzenie swoich zasobów pod auspicjami Komisji w celu realizacji naprawdę skutecznej wspólnej polityki humanitarnej i rozwojowej.

Moreover, the external dimension of European trade-related action is nowhere to be found or is under the auspices of the untouchable liberal 'global Europe' dogma.
Co więcej nigdzie nie można dopatrzyć się zewnętrznego wymiaru europejskich działań związanych z handlem, albo też można go dostrzec pod auspicjami nietykalnego liberalnego dogmatu "globalnej Europy”.

I think that support needs to be given to the efforts to find a mutually acceptable solution under the auspices of the United Nations, rather than making biased statements.
Uważam, że zamiast wydawać tendencyjne oświadczenia, należy wesprzeć wysiłki na rzecz znalezienia wzajemnie akceptowalnego rozwiązania pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych.

The proposal took account of a pilot project on remote-sensing techniques, under the auspices of Council Decision No 1445/2000/EC, initiated in the meantime.
We wniosku uwzględniono projekt pilotażowy w zakresie technik teledetekcji na mocy decyzji Rady nr 1445/2000/WE zainicjowanej w międzyczasie.

The experiments carried out so far under the auspices of COSAC show a great disparity between national parliaments in their approach to the subsidiarity question.
Przeprowadzone dotychczas pod auspicjami COSAC eksperymenty pokazują ogromny rozdźwięk między parlamentami krajowymi w zakresie ich podejścia do zagadnienia pomocniczości.

At the same time, a high level working group has been set up under the auspices of the White House to look at credit rating agencies and sophisticated financial vehicles.
Równocześnie pod auspicjami Białego Domu powstała grupa robocza wysokiego szczebla, mająca zbadać agencje ratingowe i złożone spółki finansowe.

The power-sharing deal has been negotiated under the auspices of the African Union between the current President Rajoelina and the former President Ravalomanana.
Pod auspicjami Unii Afrykańskiej wynegocjowano podział władzy między obecnym i byłym prezydentem -Rajoeliną i Ravalomananą.

Further opportunities will come with the initiative under the auspices of the UN for the world's leading economies and the EU's various bilateral cooperation programmes on climate change.
Dalsze możliwości zapewni inicjatywa pod auspicjami ONZ dla czołowych gospodarek świata i różne programy dwustronne UE dotyczące zmian klimatycznych.

We encourage, and we expect, that the leaders of the two communities will continue their efforts in order to resume negotiations for a comprehensive settlement under the auspices of the United Nations.
Zachęcamy i oczekujemy, że przywódcy tych dwóch społeczności będą kontynuowali wysiłki w kierunku powrotu do negocjacji zmierzających do pełnej ugody pod auspicjami ONZ.

Decent work is an aim of both the UN global community, under the auspices of the International Labour Organisation (ILO), and the EU.
Praca w przyzwoitych warunkach jest celem zarówno światowej społeczności ONZ, pod auspicjami Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), jak i UE.

You will be aware that these talks began in Geneva on 15 October under the auspices of the European Union, the United Nations and the OSCE.
Rozmowy te rozpoczęły się w Genewie w dniu 15 października pod auspicjami Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych i OBWE.

Apart from withdrawing the three thousand Ethiopian troops, the missions under the auspices of the African Union could also withdraw if they do not receive additional support during the subsequent period.
Oprócz trzech tysięcy wojsk etiopskich wycofać mogą się również misje pod auspicjami Unii Afrykańskiej, jeśli nie otrzymają dodatkowego wsparcia na kolejny okres swej obecności.

I believe, however - as others have also said before - that there is still a great deal we can put right ourselves, even without an international agreement under the auspices of the United Nations.
Uważam jednak - o czym inni również już mówili - że sami możemy bardzo wiele naprawić, nawet bez międzynarodowego porozumienia pod auspicjami ONZ.

(GA) Mr President, it is in the interest of the EU to have a strong, fair international trading system under the auspices of the World Trade Organisation.
(GA) Panie przewodniczący! Jest interesem UE, aby mieć silny i sprawiedliwy międzynarodowy system wymiany handlowej pod auspicjami Światowej Organizacji Handlu.

The EPAs cannot amount to mere free trade agreements under the auspices of the WTO, nor can they jeopardise the already fragile economies of our overseas communities.
Umowy o partnerstwie gospodarczym nie mogą być jedynie umowami handlowymi pod auspicjami WTO ani nie mogą stanowić zagrożenia dla i tak już wątłych systemów gospodarczych naszych zamorskich społeczności.

The European Union has set up numerous programmes and financial instruments under the auspices of different agencies, each covering only certain limited aspects of the problems that the developing countries are currently facing.
Unia Europejska opracowała pod auspicjami różnych agencji liczne programy i instrumenty finansowe, a każdy z nich obejmuje tylko niektóre aspekty problemów, z jakimi obecnie borykają się kraje rozwijające się.

These events will put a strain on the informal talks between Morocco and the Polisario Front which are scheduled to resume in early November under the auspices of the UN.
Wydarzenia te niekorzystnie wpłyną na nieformalne rozmowy między Marokiem a Frontem Polisario, które mają zostać planowo wznowione na początku listopada i mają być prowadzone pod auspicjami ONZ.

Now, under the auspices of the European Union, in line with the principle of subsidiarity and with advanced and secure telecommunications, we can finally fight crime effectively and prevent terrorist acts.
Obecnie w ramach Unii Europejskiej, w myśl zasady pomocniczości oraz zaawansowanej i bezpiecznej technologii telekomunikacyjnej, możemy w końcu zacząć efektywnie walczyć z przestępczością i zapobiegać aktom terroryzmu.

Firstly, the ASEAN Foreign Ministers have agreed to establish a humanitarian coordination mechanism under the auspices of ASEAN.
Po pierwsze, ministrowie spraw zagranicznych ASEAN zgodzili się na utworzenie mechanizmu koordynującego pomoc humanitarną pod auspicjami ASEAN.

Furthermore, the exchange of best practices, standards and intervention models has already been the subject of discussions organised in December 2007, under the auspices of the European Crime Prevention Network.
Ponadto wymiana najlepszych praktyk, standardów i modeli interwencji była już przedmiotem dyskusji zorganizowanych w grudniu 2007 roku pod auspicjami Europejskiej sieci zapobiegania przestępczości.

(PT) Madam President, the brutal attack on the peaceful protest of the Sahrawi camp has stuck a serious blow to the negotiations under the auspices of the UN.
(PT) Pani Przewodnicząca! Brutalny atak na pokojowy protest, jaki prowadzili w swoim obozie przedstawiciele ludu Sahrawi, był poważnym ciosem dla negocjacji prowadzonych pod auspicjami ONZ.

What is worse, it has taken action, with support from French military forces, against one side, admittedly under the auspices of a UN resolution, but one that dates back to 1975, making it 36 years old.
Co gorsza, podjęła działania ze wsparciem francuskich sił wojskowych przeciwko jednej stronie, wprawdzie na podstawie rezolucji ONZ, ale pochodzącej aż z 1975 roku, czyli sprzed 36 lat.