Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) zapewnienie; przekonanie, pewność siebie; ubezpieczenie;
give an assurance that - dawać gwarancję; zapewniać, że;
life assurance - (Noun) ubezpieczenie na życie;
repeated assurances - wielokrotne zapewnienia;
life assurance - (Noun) ubezpieczenie na życie;
repeated assurances - wielokrotne zapewnienia;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C/U
1.
(act of assuring
promise
guarantee) zapewnienie
2.
(confidence) pewność.
3.
(insurance) ubezpieczenie: life ~ company towarzystwo ubezpieczeń na dożycie

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

pewność, zapewnienie, ubezpieczenie

Nowoczesny słownik angielsko-polski

asekuracyjny

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

@'SU@r@ns(też assurance policy) n Ubezpieczenie (zwłaszcza na życie)
polisa na życie She held a life assurance policy (Miała ubezpieczenie na życie) - Student University College London (1999)

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r


1. ubezpieczenie
2. asekuracja~ as to quality gwarancja jakościendowment ~ ubezpieczenie na życie i dożycie

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n ubezpieczenie assurance company towarzystwo ubezpieczeniowe assurance involving death risk ubezpieczenie na życieassurance on another life ubezpieczenie na inne życieassurance with periodical premium ubezpieczenie z okresową składkąannuity assurance ubezpieczenie rentowechild's deffered assurance ubezpieczenie posagowecholdren's educational assurance ubezpieczenie edukacyjneendowment assurance ubezpieczenie na życie i dożycielife assurance ubezpieczenie na życielife assurance company towarzystwo ubezpieczeń na życiepure endowment assurance ubezpieczenie na dożycieterm assurance ubezpieczenie czasowe na życie

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s zapewnienie
pewność (siebie)
bryt. ubezpieczenie
quality ~ sprawdzanie jakości, odbiór

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n zapewnienie, gwarancja
pewność (siebie)
bryt. ubezpieczenie

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PEWNOŚĆ

UPEWNIENIE

ASEKURACJA

TUPET

Wordnet angielsko-polski


1. (freedom from doubt
belief in yourself and your abilities
"his assurance in his superiority did not make him popular"
"after that failure he lost his confidence"
"she spoke with authority")
samoutwierdzenie
synonim: self-assurance
synonim: confidence
synonim: self-confidence
synonim: authority
synonim: sureness

2. (a binding commitment to do or give or refrain from something
"an assurance of help when needed"
"signed a pledge never to reveal the secret")
zapewnienie, upewnienie: : synonim: pledge

Słownik internautów

zapewnienie
przekonanie
ubezpieczenie

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

pewność
zapewnienie

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

ubezpieczenie, zapewnienie, asekuracja, gwarancja
assurance policy: polisa ubezpieczeniowa
cost assurance: ubezpieczenie kosztów
house purchase assurance: zabezpieczenie hipoteczne
product assurance: gwarancja produkcji
to make an assurance: składać przyrzeczenie
to make an assurance before the court: składać zapewnienie przed sądem
warranty assurance: gwarantowany termin użytkowania

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

przekonanie

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

zapewnienie; gwarancja
~, combat success - zapewnienie powodzenia w walce
~, help - zapewnienie pomocy
~, stability - zapewnienie stabilności
~, support - zapewnienie wsparcia/poparcia
~, quality - zapewnienie jakości, gwarancja jakości
~, written - gwarancja pisemna

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Once again the EU guidelines on quality assurance have proved their worth.
Po raz wtóry wytyczne UE w zakresie zapewnienia jakości potwierdziły swoją wartość.

statmt.org

I would like assurances from the Council and the Commission on this point.
Chciałbym usłyszeć w odniesieniu do tej kwestii zapewnienia Rady i Komisji.

statmt.org

In the UK, we have a comprehensive assurance scheme called the Lion Code.
W Wielkiej Brytanii funkcjonuje kompletny system ubezpieczeń, zwany "kodeksem lwa”.

statmt.org

In each case, there must be an assurance that information will not be manipulated.
W każdym przypadku należy zapewnić, że nie będzie manipulacji informacją.

statmt.org

I hope that the assurances made by Mrs Jordan Cizelj will be followed up.
Mam nadzieję, że zapewnienia pani poseł Jordan Cizelj zostaną zrealizowane.

statmt.org

David Cameron signed a joint statement giving assurance that the EU would step in to guarantee 100% of Irish debts if the country is unable to tap international money markets for extra funding.

www.guardian.co.uk

There has to be an additional something - the mystique of Heston, the assurance that your hero has touched the food and bestowed something incredible upon it.

www.guardian.co.uk

That includes product managers, quality assurance people, designers, developers and others.

www.guardian.co.uk

"There is no clear assurance that a hike in fees would improve student choice or quality and the evidence since fees tripled four years ago shows that neither student satisfaction nor quality has improved.

www.guardian.co.uk

He has what you want and I need assurance for the future.
Ma co , czego chcesz, a mnie jest potrzebne zabezpieczenie na przyszło ć.

And we want an assurance that nothing will happen to the child.
i chcemy mieć pewność że dziecku nic się nie stanie!

Would you please answer that question and give an assurance?
Czy mógłby pan odpowiedzieć na to pytanie i dać nam taką gwarancję?

Your personal assurance that Job will be at the exchange.
Pani osobiste poświadczenie, że Hiob będzie przy wymianie.

We have the issue of quality assurance with regard to health services.
Mamy kwestię zapewnienia jakości usług zdrowotnych.

But I'm going with the assurance that you'll be mine alone.
Ale odchodzę z zapewnieniem, że będziesz moja na zawsze.

I need your assurance that you will find the seal.
Potrzebuję twojego zapewnienia, że znajdziesz pieczęć.

Obviously, the idea of quality assurance and control is vital.
Oczywiście idea wprowadzenia środków zapewniania i kontroli jakości ma zasadnicze znaczenie .

Young gave his assurance the place was clean of bugs.
Młoda wyraził pewność miejsce było oczyścić z błędów.

Today we have wasted this opportunity for giving such an assurance.
Dziś zmarnowaliśmy okazję do dania takiej rękojmi.

The one letter I did receive gave me no assurance of his affection.
Jeden z listów, które otrzymałam, nie dał mi zapewnienia co do jego uczuć.

And if your father make her the assurance, She is your own.
I jeśli ojciec twój ją zabezpieczy, twoja jest.

We simply want an assurance that they will be complied with.
Potrzebna nam po prostu pewność, że będą one przestrzegane.

I need an assurance that any charges related to the murder will be dropped.
Chcę zapewnienia, że nie postawicie mi zarzutów morderstwa.

But Mark and I want some assurance this won't happen again.
Ale Mark i ja chcemy mieć pewność, że to się nie powtórzy.

And you can give us assurance this is serious?
A ty zapewniasz nas, że ta impreza jest na poważnie.

He pledged to move forward towards a positive statement of assurance.
Zobowiązał się on do podjęcia działań w kierunku pozytywnego oświadczenia o wiarygodności.

But I would like your assurance that perhaps you have these sincere expressions of interest.
Chciałbym jednak pana zapewnienia, że być może uzyskuje pan takie szczere deklaracje zainteresowania.

He never knew about it. From that time on, he developed assurance.
Nie dowiedział się o tym i nabrał pewności siebie.

It will hit people like us too - via our pension funds and life assurance.
Uderzy to także w nas, zwykłych ludzi - poprzez nasze fundusze emerytalne i ubezpieczenia na życie.

This includes creating a security framework that can offer assurance to both sides.
Obejmuje ono stworzenie ram bezpieczeństwa, które mogą stanowić gwarancję dla obydwu stron.

But then Al wants your assurance that after that, it's over.
Ale chcę od ciebie zapewnienia, że po tym, to się już skończy.

What assurance can you give us that he can be trusted?
Jaką masz pewność że można mu zaufać?

It is very hard for Parliament to accept an unconditional assurance.
Parlamentowi bardzo ciężko jest zaakceptować bezwarunkowe zapewnienie.

But without assurance of that... the President will never come to the negotiating table.
Ale bez pewności, że ... Prezydent nigdy nie przyjdzie do stołu negocjacyjnego.

I accepted his assurance that I would be in no danger.
Przyjąłem jego zapewnienie, że nic mi nie grozi.

I hope that his assurance does not involve any conditions or loopholes.
Mam nadzieję, że jego zapewnienie nie zawiera żadnych warunków ani luk.

Of course, I agree that employment should provide stability, security and assurance with regard to what tomorrow will bring.
Oczywiście zgadzam się, iż zatrudnienie powinno dawać stabilizację, ochronę oraz pewność jutra.

In each case, there must be an assurance that information will not be manipulated.
W każdym przypadku należy zapewnić, że nie będzie manipulacji informacją.

However, the rest of the report, in my view, flatly contradicts that assurance.
Jednak moim zdaniem dalsza część sprawozdania jest oczywistym zaprzeczeniem tego zapewnienia.

National management declarations to begin with, then, which must subsequently lead to a positive statement of assurance by Europe.
Trzeba rozpocząć od krajowych deklaracji w sprawie zarządzania, które muszą następnie doprowadzić do pozytywnego poświadczenia wiarygodności w Europie.

We will also develop standards for adult learning professionals and quality assurance mechanisms based on existing good practice.
Będziemy także rozwijać standardy dla podmiotów zajmujących się kształceniem dorosłych oraz mechanizmów zapewniania jakości opartych na istniejącej dobrej praktyce.

Therefore, we are giving the necessary assurance to our industries that we will be looking at the problems.
Dlatego też zapewniamy przedstawicieli przemysłu, że będziemy uwzględniali ich problemy.

Member States need to promote those quality assurance systems which are already well known to European consumers.
Państwa członkowskie powinny promować te systemy zapewnienia jakości, które są już znane europejskim konsumentom.

In the letter, he gives his assurance that the events of which I have spoken were isolated incidents.
W swoim liście zapewnia on, że wydarzenia o których mówiłem miały charakter incydentalny.

Like other colleagues, I would support the quality assurance schemes that are available and encourage those as part of the general local indicator.
Podobnie jak inni koledzy, chciałabym poprzeć dostępne systemy gwarancji jakości i wesprzeć je jako element ogólnego oznaczenia lokalnego.

Declarations of assurance from Member States and political responsibility cost nothing.
Poświadczenia wiarygodności ze strony państw członkowskich i odpowiedzialność polityczna nic nie kosztują.

With this assurance: that I shall lead an endless life with them in peace.
Z pewnością będę wieść z nimi w spokoju życie wieczne.

When I have this assurance, I can vote for the project.
Kiedy będę miał to zapewnienie, mogę głosować za projektem.

Quality assurance is a precondition for trust between the systems and countries in order to transfer learning outcomes as results.
Zapewnienie jakości stanowi warunek wstępny zaufania pomiędzy systemami i państwami w celu dokonania transferu efektów uczenia się jako rezultatów.

So that is the first assurance we should give them: that their savings are protected.
Tak więc o tym powinniśmy ich w pierwszym rzędzie zapewnić: że ich oszczędności są chronione.

As a consequence, the control system provides insufficient assurance on farmer compliance'.
W konsekwencji system kontroli nie pozwala na uzyskanie wystarczającej pewności co do tego, czy rolnicy spełniają nałożone na nich wymogi.”

Secondly, there is insufficient work done on looking at how we get a statement of assurance for expenditure.
Po drugie, nie wykonano wystarczających prac w zakresie sprawdzenia sposobu uzyskania oświadczenia w sprawie ubezpieczenia wydatków.

Blessed assurance, Jesus is mine - My boy hasn't killed anybody!
Błogosław panie, Jezus jest moim... - Mój chłopiec nikogo nie zabił!

Not even the United States has given any assurance that it does not.
Nawet Stany Zjednoczone nie dały żadnego zapewnienia, że tak nie jest.

European consumers need an assurance that low-priced, imported products will be safe in every respect.
Europejscy konsumenci potrzebują zapewnienia, że tanie, importowane produkty będą bezpieczne pod każdym względem.

Could you give Parliament your assurance that you will implement those two recommendations?
Czy może pani zapewnić Parlament, że zrealizuje pani te dwa zalecenia?

Once again the EU guidelines on quality assurance have proved their worth.
Po raz wtóry wytyczne UE w zakresie zapewnienia jakości potwierdziły swoją wartość.

Women who return to work after maternity leave must have the assurance that they can actively rejoin the job market.
Kobiety powracające do pracy z urlopu macierzyńskiego muszą mieć pewność, że będą w stanie aktywnie funkcjonować na rynku pracy.

As I told you, the information that we currently have gives us no assurance that significant funding could lead to a positive result.
Jak już mówiłem informacje, którymi obecnie dysponujemy nie dają nam żadnej gwarancji, że znaczne finansowanie przyniesie pomyślny wynik.