Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) pomocniczy;

(Noun) asystent(ka), pomocnik, pomocnica;
wardrobe assistant - garderobiany, garderobiana;
recording assistant - asystent(ka) operatora dźwięku;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C asystent
pomocnik
~ manager wicedyrektor
~ professor docent
(shop) ~ sprzedawca, ekspedient

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

pomocnik, asystent, sprzedawca

Nowoczesny słownik angielsko-polski

asystentka

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

@'sIst@ntn

1. Ekspedientka I'll ask the assistant where the kitchenware department is (Spytam się ekspedientki, gdzie jest dział w rzeczami kuchennymi) - Student University of Manchester (1999)

2. (też assistant lecturer) Nauczyciel akademicki poniżej adiunkta; asystent He's just an assistant (Jest tylko asystentem) - Student University College London (1999) Sue Blundell is Assistant Lecturer in Greek Studies at Birkbeck College (Sue Blundell jest asystentką w Zakładzie Studiów Greckich Birkbeck College) - BBC Online Service (2002)

3. (Na uczelni) Lektor Assistants could also invigilate tests (Asystenci mogą też nadzorować przebieg egzaminu) - Independent (2001)

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n asystent, zastępcaassistant accountant zastępca księgowego assistant director zastępca dyrektora assistant judge sędzia dodatkowy, asesor assistant manager zastępca dyrektora assistant public prosecutor podprokurator assistant sales manager zastępca dyrektora ds. sprzedażyassistant secretary zastępca sekretarza generalnego

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

zastępca m, asystent m

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

asystent m, pomocnik m

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s pomocnik, asystent
~ manager wicedyrektor
Assistant Chief of Staff (skr. ACS) zastępca (pomocnik) szefa sztabu

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n pomocnik
assistant manager - wicedyrektor
shop assistant - ekspedient
adj pomocniczy

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

POMOCNICZY

ZASTĘPCA

EKSPEDIENT

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

wice-
asystent
sprzedawca

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

asystent
pomocnik

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

asystent, zastępca
assistant accountant: zastępca księgowego
assistant director: zastępca dyrektora
assistant judge: sędzia dodatkowy, asesor
assistant public prosecutor: podprokurator
assistant secretary: zastępca sekretarza generalnego

Słownik audio-video Montevideo

pomocnik

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

dodatkowy

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

asystent

Słownik dla poszukujących pracy angielsko-polski Krzysztof Czekierda

pomocnik
asystent
~, student - stażysta

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

pomocnik; zastępca

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

pracownik pomocniczy
asystent
~, laboratory - laborant

Słownik techniczny angielsko-polski

1. pomocnik m, asystent m
2. środek pomocniczy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

We established a Statute for Assistants and we were also criticised for this.
Ustanowiliśmy statut dla asystentów i również zostaliśmy za to skrytykowani.

statmt.org

We call here today for his return to his wife, his friends and assistants.
Apelujemy dziś o to, by mógł on powrócić do swojej żony, przyjaciół i asystentów.

statmt.org

Unless you're an executive or an executive's assistant... or someone who is a --
Jak nie jesteś menedżerem, lub jego asystentem...... lub kimś kto jest...

OpenSubtitles

We therefore voted against this proposal for an EU statute for assistants.
Dlatego też głosowaliśmy za odrzuceniem wniosku dotyczącego statutu unijnych asystentów.

statmt.org

No wonder, you might think, she has gone from backroom assistant to sar- torial sensation in just months, appearing in Givenchy's autumn/winter ad campaign, smiling in Italian Vanity Fair and - as a crowning glory - posing naked for the hallowed pages of French Vogue.

www.guardian.co.uk

Chris Allison, Met police assistant commissioner, said: "Clearly that is a very serious offence and we are attempting to bring the person who did that to justice.

www.guardian.co.uk

His comments come as Andy Hayman, the former assistant commissioner who led the 7/7 investigation, warns in the Times that Britain remains "under severe risk" from terror attacks.

www.guardian.co.uk

Siri, an app billed as "the personal assistant on your phone" and currently available in the US only, weaves together listings from dozens of services - flight finders, restaurant recommendations, taxi services, live music - and pulls them into a single place.

www.guardian.co.uk

When you're done, you should stay on as my personal assistant.
Kiedy skończysz, powinieneś zostać moim osobistym asystentem.

My wife and assistant are in bed together, what should I be?
Moja żona i asystentka są razem w łóżku, jaki mam być?

My assistant just asked them to wait another half hour.
Mój asystent poprosił ich, żeby zostali jeszcze pół godziny.

The assistant got the phone, and he asked for you, not me.
Asystent miał telefon i on pytał o ciebie, a nie o mnie.

I could get my assistant to find the box for you.
Mogę poprosić asystenta, żeby je dla was znalazł.

Don't need to be the research assistant to know that.
Nie trzeba być asystentem, żeby to wiedzieć.

Do you know how hard it is to find an assistant I actually like?
Wiesz jak trudno jest znaleźć asystentkę, którą właściwie lubię?

He's a successful assistant director he doesn't have much time.
Jest asystentem dyrektora, nie ma zbyt wiele czasu.

She has a lot of interesting things to say about our assistant chief.
Ona ma ciekawe rzeczy do powiedzenia na temat zastępcy naszego szefa.

My assistant will be playing for me. I hope you don't mind.
Zagra za mnie mój asystent, mam nadzieję że ci to nie przeszkadza.

Or your assistant will see them and want a raise.
Albo twoja asystentka je zobaczy i zażąda podwyżki!

My old assistant is supposed to tell you what I like.
Mój były asystent powinien ci to powiedzieć.

My assistant is here, who I've known for 20 years.
Naprawde? Moj asystent jest tutaj, znam go od 20 lat.

What can't decide whether he wants one assistant or eight?
Jaki nie umie się zdecydować, czy chce jednego czy ośmiu asystentów?

But I thought that only the first assistant went to the benefit.
Myślałam, że tylko I asystentka idzie na benefis.

So now Ted has an assistant to help him not do anything.
Więc teraz Ted ma assystenta który mu pomaga w nierobieniu niczego.

His assistant came last night and pick up your notes.
Jego asystentka przyszła wczoraj i zabrała twoje notatki.

This is no way for the new assistant manager to come to work.
Nie w taki sposób nowy asystent kierownika zjawia się w pracy.

I'm bringing you in as my secretary and personal assistant.
A ty będziesz moim sekretarzem i pomocnikiem.

Now I'd like to introduce you to my new assistant.
Chciałbym wam teraz przedstawić moją nową asystentkę.

His assistant became concerned when no one heard from him Tuesday morning.
Jego asystent zaczął się niepokoić, gdy do nikogo się nie odzywał od wtorku rano.

Hey, if you're always free at this time, I could sure use an assistant.
Jeśli zawsze masz wolne o tej porze, możesz zostać moim asystentem.

I could come be your research assistant, like in Austin.
Mogłabym być twoją asystentką jak w Austin.

I need my lovely assistant to stand next to me.
Potrzebuję mojego ślicznego asystenta by stanąć obok mnie.

I should have a though male assistant who runs fast.
Powinienem mieć męskiego pomocnika, który szybko biega.

I would like very much to spend my remaining days here as your assistant.
Pragnąłbym bardzo, aby spędzić pozostałe dni tutaj jako pana asystent.

The can't find anything, so we had to bring in his brilliant assistant?
Że główny sądowy nic nie znalazł, więc musieliśmy sprowadzić jego genialnego asystenta?

I think you'd make a good assistant director for my talent show.
Byłbyś dobrym asystentem reżysera w moim programie rozrywkowym.

I work nights as a research assistant at the college.
Pracuję nocami jako asystent badań na uczelni.

The Institute currently has just a director and an assistant.
Aktualnie instytut posiada tylko dyrektora i asystenta dyrektora.

You will be my secretary and assistant rolled into one.
Będziesz zarazem moim sekretarzem i asystentem.

Do we have someone brave enough to be my assistant?
Czy ktoś odważy się być moim asystentem?

This is the assistant they give me to ease my day.
To jest asystentka, którą dali mi, żeby pomagała mi w pracy.

Do you think I should call the assistant and apologize?
Myślisz, że powinnam zadzwonić do asystenta i przeprosić?

As his assistant, it's your job to tell him to shoot something.
Jesteś jego asystentką, powiedz mu, żeby kręcił.

His assistant, Chad, was the last person to see him.
Jego asystent, Chad, był ostatnią osobą, która go widziała.

I have an assistant's job that a monkey could do.
Mam pracę asystentki, którą mogłaby wykonywać małpa.

No, but his assistant assured me he got the message.
Nie, ale jego asystent zapewnił mnie, że dostał wiadomość.

That doesn't mean he's not qualified to be an assistant.
Ale to nie oznacza, że nie może być typem wykwalifikowanego asystenta.

Just talked to the director, your new assistant starts Monday.
Właśnie rozmawiałem z dyrektorką, nowy asystent zaczyna od poniedziałku.

Yeah, well, I'm just pleased you want me to be your assistant.
Cieszę się, że chcesz żebym była twoją asystentką.

Because the life of a personal assistant isn't all it's cracked up to be.
Ponieważ życie osobistej asystentki nie jest tak usłane różami na jakie wygląda.

If he wanted to hire an assistant, this is the way he'd do it.
Jeśli chciał zatrudnić asystenta, to zrobiłby to w ten właśnie sposób.

You were your assistant of education, that strange not it memory.
Byłe jego asystentem? Tak. Dziwne, ale nie pamiętam cię.

Master Hung, since you've no students, why not work as my assistant?
Mistrzu Hung, odkąd nie masz uczniów, Dlaczego nie pracują jak mój pomocnik?.

Peter Watts was an assistant director at the for ten years.
Peter Watts był zastępcą dyrektora przez dziesięć lat.

And I saw that assistant - she was all smiles this time.
I widziałam asystentkę - tym razem była cała w uśmiechach.

My old assistant is the of development at a graphic novel company.
Mój stary asystent pracuje w firmie zajmującej się powieściami animowanymi.

Your young assistant will make an excellent companion for my son.
Pański młody asystent będzie doskonałym towarzyszem dla mojego syna.

Robin, you cannot sleep with my assistant. I'm trying to run a business here.
Robin, nie możesz sypiać z moim asystentem. staram sie tutaj rozkręcić jakiś biznes.