Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) arogancki, wyniosły;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

arogancki, butny

Nowoczesny słownik angielsko-polski

rozzuchwalony

wyzywająca

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj arogancki

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZADUFANY

WYNIOSŁY

HARDY

BUTNY

Wordnet angielsko-polski

(having or showing feelings of unwarranted importance out of overbearing pride
"an arrogant official"
"arrogant claims"
"chesty as a peacock")
wyniosły, dumny, zarozumiały, władczy
synonim: chesty
synonim: self-important

Słownik internautów

arogancki

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. arogancki
bezczelny
butny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

For I was envious at the arrogant, When I saw the prosperity of the wicked.
Gdym był zawiścią poruszon przeciwko szalonym, widząc szczęście niepobożnych.

Jesus Army

I said unto the arrogant, Deal not arrogantly; And to the wicked, Lift not up the horn:
Rozstąpiła się ziemia, i wszyscy obywatele jej; ale ja utwierdzę słupy jej.

Jesus Army

My ignorant, arrogant coarseness, my secret pride, my turning away.
Moja bezwiedna, wyniosła szorstkość tajemna duma, odwrócenie się.

TED

The EU is gradually giving away its trump cards here by acting rather like an arrogant superpower.
Zachowując się jak aroganckie supermocarstwo, UE stopniowo pozbywa się swoich atutów.

statmt.org

I think it is very arrogant of you to say you have no time.
Uważam, że to wielka arogancja z pańskiej strony, mówić, że nie ma pan czasu.

statmt.org

It was an incredibly arrogant and hideous thing to do, but I'm proud of it.

www.guardian.co.uk

As though he felt no doubts that what he was doing was right, even though it was such an arrogant thing to do and I just felt like if he could treat the Iraqi people so mercilessly, then why should I show him any mercy?".

www.guardian.co.uk

Everyone is aware our system of social protection will have to change, but what will remain in the public opinion is the image of an authoritarian, arrogant president who is reluctant to [engage in] dialogue and is very nervy.

www.guardian.co.uk

"I think Nick Brown is a very arrogant person," as Neises bluntly puts it.

www.guardian.co.uk

But you are the most arrogant person I've ever met.
Ale jesteś najbardziej arogancką osobą jaką znam.

I can not think of anything more arrogant than that.
Nie przychodzi mi do głowy nic bardziej aroganckiego.

An arrogant type, the kind I warn my students about.
Pewny siebie i arogancki. Ostrzegam moich studentów przed takimi.

So if people want to knock me for being arrogant or whatever, let them.
Jeżeli ludzie chcą bić mnie za arogancję albo cokolwiek innego, pozwól im.

I'm not arrogant enough to pretend to know who you are.
Nie jestem wystarczająco arogancki by by udawać kim jesteś.

I don't know how you guys put up with that arrogant jerk.
Nie rozumiem jak udaje wam się wytrzymać z tym aroganckim dupkiem.

You are nothing more than an arrogant and corrupt Officer.
Nie jesteś niczym więcej jak arogantnym i skorumpowanym oficerem.

You are so arrogant because of this uniform, isn't it?
Z powodu tego munduru zrobiłeś się arogancki?

From now on, if I'm arrogant at any time, remind me of today.
Od teraz, jeżeli kiedykolwiek będę arogancki, przypomnij mi o tym dniu.

Arrogant and a little strange, yes, but he's been a good friend to Clark.
Arogancki i trochę dziwny, owszem, ale to dobry przyjaciel Clarka.

I never met a more arrogant man than you!
Nigdy nie spotkałam bardziej aroganckiego faceta niż ty!

In the city you end up arrogant or a scoundrel.
W mieście kończysz jako arogant lub drań.

The most arrogant man you're ever likely to meet.
Prawdopodobnie najbardziej arogancki człowiek jakiego spotkaliście.

I think it is very arrogant of you to say you have no time.
Uważam, że to wielka arogancja z pańskiej strony, mówić, że nie ma pan czasu.

I don't want to be arrogant here, but I'm an incredibly attractive man.
Nie chcę być nonszalancki, ale jestem bardzo atrakcyjnym mężczyzną.

I don't want to sound arrogant, but I know more than you would think.
Nie chciałbym, żeby zabrzmiało to niegrzecznie, ale wiem więcej, niż się panu wydaje.

And at the risk of sounding terribly arrogant, I think you're right.
I ryzykując, że zabrzmię okropnie arogancko, uważam, że masz rację.

I know how to work a crime scene, you arrogant prick!
Wiem jak pracować na miejscu zbrodni, arogancki kutafonie!

You be cocky and arrogant, even when you're getting beat.
Bądź arogancki i twardy, nawet jak będziesz przegrywał.

Arrogant, stubborn, full of huge ideas that nobody believed in but you.
Arogancki, uparty, pełny wielkich pomysłów, w które nikt, poza tobą, nie wierzył.

No wonder even arrogant Americans tremble with fear to see this.
Bez wątpienia, nawet aroganccy Amerykanie trzęsą się ze strachu po obejrzeniu tego.

Because he's too arrogant to believe that's what's happened.
Jest zbyt arogancki, żeby uwierzyć, że tak mogło być.

Proud, arrogant chosen ones. Allowed to return to their homeland.
Dumnych, aroganckich wybranych, którym pozwolono powrócić do ich kraju.

But He also knows how to punish arrogant sinners like you.
Jana 21:8. - Jezus cię kocha. Ale karze aroganckich grzeszników, jak ty.

He's just another one of those arrogant, rich jerks from Yale.
Jest po prostu jednym z tych napuszonych, bogatych frajerów z Yale.

Look at that, they're so arrogant, they don't try to finesse it.
Są tak bezczelni, że nawet nie próbują tego ukryć.

In doing so, he became a byword for arrogant folly.
Czyniąc to, stał się synonimem aroganckiego szaleńca.

I was impatient and perhaps arrogant, but I can win it.
Byłem niecierpliwy, może arogancki, ale mogę go pokonać.

By the way, Watts isn't nearly as arrogant as you were.
Przy okazji... Watts nie jest tak arogancki jak ty kiedys.

Saving endangered species is just one more arrogant attempt by humans to control nature.
Ochrona zagrożonych gatunków to kolejna arogancka próba... ...kontrolowania natury przez człowieka.

You're just too arrogant and stupid to recognize it.
Jesteś zbyt głupi i arogancki, żeby to zrozumieć.

How arrogant he must be to enter your domain!
Jak on w ogóle śmie wchodzić na twój teren!

I thought he was arrogant But he's fine.
Myślałem, że jest arogancki, ale on jest w porządku.

Each year, these kids get more and more arrogant.
I ka¿dego roku te dzieci s¹ coraz bardziej aroganckie.

She was always mean and arrogant, and mistreated everyone, black or white.
Zawsze podła i arogancka, pomiatała wszystkimi, czarnymi i białymi.

I therefore expect an official apology and not the usual arrogant retort.
W związku z tym oczekuję oficjalnych przeprosin, a nie zwyczajowej aroganckiej riposty.

This text, which is of an arrogant and imperial nature, is not acceptable.
na piśmie. - (FR) Ten zuchwały i arogancki tekst jest niedopuszczalny.

Some people still think you're a foolish, arrogant ass.
Choć niektórzy ludzie nadal myślą, że jesteś lekkomyślnym, aroganckim dupkiem.

Isn't that what that arrogant director prick is doing with his money?
Czy to nie jest to co robi ten arogancki osioł, reżyser ze swoimi pieniędzmi?

Well, the ones I met were arrogant and condescending and not for good reason.
Wszyscy, których spotkałem, byli aroganccy i protekcjonalni. A nie mieli do tego podstaw.

I keep talking about myself, acting arrogant and obnoxious.
Będę gadał o sobie samym, będę arogancki i odpychający.

Now this may sound arrogant, or even full ofhubris.
Brzmi to arogancko lub wręcz bezczelnie.

How can you be so beautiful yet so arrogant?
Jak można być tak pięknym i tak aroganckim?

Therefore, we should analyse our mistakes and not be so arrogant as simply to carry on as before.
W związku z tym powinniśmy zastanowić się nad naszymi błędami i nie okazywać arogancji poprzez powrót do poprzedniego sposobu działania.

One minute of speaking time is already very little, and shortening the list is, in my view, also rather arrogant.
Minuta na wystąpienie to i tak już jest bardzo mało, a skrócenie listy mówców jest moim zdaniem przejawem arogancji.

I think you're bitter and arrogant and-and just plain selfish.
Myślę, że jesteś zawzięty, arogancki i samolubny.

I have nothing to be ashamed of you arrogant brat,
Nie mam się czego wstydzić, ty arogancki szczylu.

It isan arrogant game on it's very design alone.
To arogancka gra z samego zamysłu.