Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) przywłaszczenie, asygnowanie;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n
1.
U przywłaszczenie sobie.
2.
C/U kwota przeznaczona na jakiś cel
kredyty

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

asygnowanie

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

wyasygnowanie n, apriopriacja f

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KREDYTY

ZAANEKTOWANIE

Wordnet angielsko-polski

(a deliberate act of acquisition of something, often without the permission of the owner
"the necessary funds were obtained by the government's appropriation of the company's operating unit"
"a person's appropriation of property belonging to another is dishonest")
zawłaszczenie

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

przywłaszczenie, zagarnięcie, zawłaszczenie
dotacja
appropriation act: ustawa budżetowa
appropriation of payments: określenie celu płatności
financial appropriation: dotacja finansowa

Słownik audio-video Montevideo

przeznaczenie
asygnowanie środków
dotowanie
przyznanie kredytów
fundusz

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

przyznanie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

To be able to do that, therefore, it must have the necessary budget appropriation.
Zatem, aby to było możliwe, należy przeznaczyć na nią niezbędne środki z budżetu.

statmt.org

We are asking for an increase in the very low level of payment appropriations.
Prosimy o zwiększenie o bardzo mały poziom środków przeznaczonych na płatności.

statmt.org

It is not normal to see such under-use of appropriations at the end of 2007.
To nie jest normalne, że tak dużo środków niewykorzystano pod koniec 2007 r.

statmt.org

In general the use of appropriations financed though tax revenues must be open.
Użycie wyasygnowanych środków uzyskanych z podatków musi być sprawą otwartą.

statmt.org

Qian's wife has subsequently reported he had been threatened for challenging the paltry compensation paid to villagers for the appropriation of their land for a power station.

www.guardian.co.uk

Viewed in this light the book compounds the kind of exemplary appropriation that it investigates.

www.guardian.co.uk

To be able to do that, therefore, it must have the necessary budget appropriation.
Zatem, aby to było możliwe, należy przeznaczyć na nią niezbędne środki z budżetu.

Our first criticism relates to the question of total appropriation.
Po pierwsze, nasza krytyka dotyczy całkowitych środków przeznaczonych na ten instrument.

For imperialism is no less than occupation, appropriation and subjugation.
Imperializm nie jest niczym innym jak okupacją, grabieżą i podporządkowaniem.

Madam President, we are familiar with the idea that a land grab is the unwarranted appropriation of property belonging to another.
Pani przewodnicząca! Znane jest nam stwierdzenie, zgodnie z którym grabież ziemi jest bezzasadnym przywłaszczeniem własności należącej do innych.

In 2008 an appropriation of EUR 285 million will be made to the common foreign and security policy.
W 2008 r. kwota 285 mln euro zostanie przeznaczona na wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa.

Similarly, criteria such as appropriation, effectiveness and focus on results have led me to call for greater use of budgetary support than in conventional projects.
Podobnie kryteria takie jak asygnowanie, dostosowanie, efektywność i skoncentrowanie na wynikach zaprowadziły mnie do wzywania do większego wykorzystania wsparcia budżetowego niż w projektach konwencjonalnych.

Those same people were hoping to get their people into key positions to cream off commissions from the appropriation of European funds.
Te same osoby miały nadzieję na wprowadzenie swoich ludzi na kluczowe stanowiska w celu zagarnięcia prowizji z przydzielania funduszy europejskich.

My second point concerns the approval of a pilot appropriation for the integration of the Roma.
Drugi punkt dotyczy zatwierdzenia środków na projekt pilotażowy na rzecz integracji Romów.

We have our doubts about the proposed appropriation of EUR 262 million.
Mamy zastrzeżenia do proponowanej kwoty 262 milionów euro.

My fellow Members, once again we find ourselves in this Chamber to approve an exceptional appropriation within our own borders.
Szanowni posłowie! Raz jeszcze zebraliśmy się w tej Izbie, aby zatwierdzić wyjątkową pomoc na naszym terytorium.

The Indian Appropriation Act makes all Indians wardsof the federal government.
Ustawa o Przywłaszczeniu Indian czyni wszystkichIndian poddanymi rządu federalnego.

I believe that there is an appropriation effect and another, far greater effect, to do with respect, and that gives the Member States powers.
Uważam, że istnieje efekt alokacji i o wiele większy efekt postępowania z szacunkiem, i to daje siłę państwom członkowskim.

The Commission does not have a budget containing any appropriation which would allow the institution to provide financial assistance to Member States to meet those expenses.
Komisja nie dysponuje budżetem obejmującym jakąkolwiek dotację, która pozwalałaby instytucji na udzielenie pomocy państwom członkowskim, aby mogły sprostać tym kosztom.

The principle of appropriation is thus established so that the people of Haiti can once again have confidence in their institutions, which is an urgent requirement.
W związku z tym wprowadzana jest zasada przyznawania środków, aby Haitańczycy po raz kolejny nabrali zaufania do swoich instytucji, co jest teraz pilnie potrzebne.

We are therefore in favour of creating a separate budget line to finance this facility, as well as increasing its appropriation to EUR 150 million.
Opowiadamy się więc za utworzenia odrębnej linii budżetowej na finansowanie tego instrumentu, jak również zwiększenie jego środków do 150 milionów euro.

I take particular exception to the appropriation of Beethoven's Ninth Symphony as the European anthem, which we are now all expected to stand to attention to.
Szczególnym przypadkiem jest dla mnie IX Symfonia Beethovena, która została przyjęta jako hymn europejski i teraz wszyscy mamy jej słuchać na stojąco.

lnfatuation, Justification, Appropriation, Obsession and Resale.
Zaślepienie, Usprawiedliwienie, Przywłaszczenie, Obsesja i Odsprzedanie.

I am convinced that this would be the best way of ensuring the principle of appropriation and allowing the most vulnerable parts of the population access to healthcare.
Jestem przekonany, że byłby to najlepszy sposób zagwarantowania środków finansowych i umożliwienia dostępu do opieki zdrowotnej grupom ludności znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji.

Likewise, the Danish Social Democrats fully support the appropriation of the necessary funds for the EU's growth and employment strategy, EU 2020.
Duńscy socjaldemokraci w pełni popierają także przyznanie niezbędnych środków na strategię UE na rzecz wzrostu i zatrudnienia, "UE 2020”.

As regards Daphne (protection of children, women and young people against violence), we voted in favour of increasing the appropriation up to the level of the Commission's proposal.
Jeśli chodzi o Daphne (ochrona dzieci, kobiet i młodzieży przed przemocą), głosowaliśmy za zwiększeniem przydziału do poziomu zaproponowanego przez Komisję.

We found in the budget an appropriation of EUR 3.4 million for the removal of asbestos from the SDM building in Strasbourg.
Znaleźliśmy w budżecie kwotę 3,4 mln euro na usuwanie azbestu z budynku SDM w Starsburgu.

We welcome the fact that the European Parliament has again approved an appropriation of EUR 3 million for the Committee on Missing Persons in Cyprus.
Z zadowoleniem przyjmujemy ponowne zatwierdzenie przez Parlament Europejski środków w kwocie 3 milionów euro przeznaczonych dla Komitetu ds. Osób Zaginionych na Cyprze.

The June List is therefore of the opinion that the appropriation of EUR 25 million to support Member States' balances of payments is unnecessary.
Lista Czerwcowa jest zatem zdania, że kwota dwudziestu pięciu milionów euro na wsparcie bilansów płatniczych państw członkowskich jest niepotrzebna.

To my delight I noted that the appropriation granted for the European Year, EUR 17 million, is the largest amount ever granted for a European Year.
Ku mojemu zadowoleniu, zauważyłam, że przyznana na ten cel kwota 17 milionów Euro to największa kwota, jaka kiedykolwiek została przyznana na rok europejski.

However, all this care is not enough to prevent the appropriation of this space, which was created by human knowledge, from serving policies that are subject to economic power and facilitating its private use...
Jednak cała ta troska nie wystarczy, by zapobiec zawłaszczaniu tej przestrzeni, zrodzonej z ludzkiej wiedzy, do służenia polityce, która jest podporządkowana wiedzy gospodarczej, i ułatwiania jej wykorzystywania do celów prywatnych...

The public digitisation systems launched in a number of Member States should be supported and combined with the European project, Europeana, in order to prevent the private appropriation of public cultural property.
Należy wspierać publiczne systemy digitalizacji uruchomione w niektórych państwach członkowskich i powiązać je z projektem europejskim - Europeaną, co pozwoli zapobiec zawłaszczaniu publicznych dóbr kultury przez podmioty prywatne.

What is on the table in terms of total appropriation is not appropriate for a programme for combating unemployment and can hardly be termed a microfinance programme - at best, it is a nanofinance programme!
Fundusze będące przedmiotem dyskusji nie są odpowiednie w przypadku programu walki z bezrobociem, trudno zresztą nazwać go programem mikrofinansowania - w najlepszym razie, jest to program nanofinansowania!

I am pleased with the approval of the appropriation of EUR 453 000 from the European Globalisation Adjustment Fund (EGF) for Polish workers made redundant in the machinery manufacturing sector.
Jestem zadowolona z zatwierdzenia kwoty w wysokości 453 tysięcy euro z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG), przeznaczonej dla polskich pracowników zwolnionych w sektorze produkcji maszyn.

Therefore, the framework for economic governance must be improved, and it must be founded on increased national appropriation of the rules and policies adopted, and on more robust EU-level monitoring of national economic policies.
W związku z tym trzeba usprawnić ramy zarządzania gospodarczego, które należy oprzeć na przestrzeganiu w większym stopniu przez państwa członkowskie przyjętych zasad i polityki, jak też na solidniejszym monitorowaniu krajowej polityki gospodarczej na szczeblu UE.

As the Committee on Development's rapporteur for the Erasmus Mundus 2009-2013 report, I shall now work to increase the financial appropriation allocated to Iraq: the dissemination of culture is a fundamental step in creating a genuine rule of law.
Zgodnie ze sprawozdaniem przygotowanym przez sprawozdawcę Komisji Rozwoju w ramach programu Erasmus Mundus 2009-2013, będę pracować nad zwiększeniem wsparcia finansowego dla Iraku: propagowanie kultury to fundamentalny krok w drodze do utworzenia prawdziwych rządów prawa.

We therefore reject any step-by-step process that could, in future, lead to the setting up of a rights-based management system in Community fisheries, that is the marketing of fishing licences, days at sea or quotas, which would inevitably lead to the appropriation and concentration in private hands of a public good.
Dlatego odrzucamy stopniowy proces, który może doprowadzić w przyszłości do opracowania systemu zarządzania łowiskami Wspólnoty w oparciu o prawa, czyli handlu zezwoleniami na połowy, dniami na morzu lub kwotami, co nieuchronnie doprowadzi do zawłaszczenia dóbr publicznych i ich koncentracji w rękach prywatnych.