Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) psychologia lęk, obawa, niepokój;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

obawa, niepokój

Nowoczesny słownik języka angielskiego

lęk, niepokój

Nowoczesny słownik angielsko-polski

niepokój

lęk

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

My country stands accused of 'typical German angst' - quite unfairly in this case.
Mój kraj został oskarżony o "typowy niemiecki strach” - w tym przypadku dość niesprawiedliwie.

statmt.org

This action has been criticised for 'not showing much credibility' or for being a 'typical display of German angst'.
Te działania zostały skrytykowane jako "niedostatecznie wiarygodne” lub jako "typowy przejaw niemieckiego strachu”.

statmt.org

Yeah well, now I just put my angst into acting.
No cóż, teraz przelewam uczucia na aktorstwo.

But the line you spoke was delivered with such angst, Johnny.
Ale twoja kwestia była wypowiedziana z taką trwogą, Johnny.

Our relationship has always been about pain and angst.
W naszym związku zawsze było dużo cierpienia i żalu.

Is the long hair and the James Dean angst just a package with you?
Czy te długie włosy i James Dean w jednym próbuje się lansować przy tobie?

So this is what unbridled teenage male angst looks like, huh?
Więc to jest ten rozpasany nastolatek z męskimi problemami, co?

My country stands accused of 'typical German angst' - quite unfairly in this case.
Mój kraj został oskarżony o "typowy niemiecki strach” - w tym przypadku dość niesprawiedliwie.

Madam President, amidst the angst and concern about the banking sector there is perhaps some hope.
Pani przewodnicząca! Być może oprócz niepokoju i obaw związanych z sytuacją sektora bankowego pojawia się jednak jakaś nadzieja.

This action has been criticised for 'not showing much credibility' or for being a 'typical display of German angst'.
Te działania zostały skrytykowane jako "niedostatecznie wiarygodne” lub jako "typowy przejaw niemieckiego strachu”.

He's so brooding and full of angst.
Jest tak zamyślony i przepełniony niepokojem.

But on another, it's about existential angst.
Ale z drugiej strony, jest o lęku egzystencjalnym.

They want their teenage angst back.
Oni chcą spowrotem swoje nastoletnie pożądanie.

Why then all this unnecessary angst?
Skąd więc ten nieuzasadniony niepokój?

Of course, my angst serves me pretty well with my new group of--
Oczywiście, moje obawy służą mi bardzo dobrze w mojej nowej grupie...

Just in moments of existential angst... ...or to impress a date.
Tylko w chwilach lęku egzystencjalnego... albo na ważnej randce.