Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Amsterdam

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And then the city of Amsterdam gave us a plaza and asked us to do something.
Oto projekt w Amsterdamie, gdzie poproszono nas o zrobienie czegoś na placu.

TED

Equal treatment is also governed by the Amsterdam Treaty and the Lisbon Strategy.
Sprawę równego traktowania regulują także traktat z Amsterdamu i strategia lizbońska.

statmt.org

And at some point the Dutch police came into Amsterdam and arrested Van Meegeren.
W pewnym momencie holenderska policja dotarła do Amsterdamu i aresztowała van Meegrena.

TED

WHEREAS the substance of Article 9(7) of the Treaty of Amsterdam should be incorporated;
UZNAJĄC, że należy zawrzeć treść postanowień artykułu 9 ustęp 7 Traktatu z Amsterdamu,

EU Constitution

The United Kingdom deposits the instruments of ratification of the Treaty of Amsterdam.
Wielka Brytania składa instrumenty ratyfikacji traktatu amsterdamskiego.

europa.eu

The co-founder and executive director of the Anne Frank Trust, Gillian Walnes, reacted angrily to her first sight of Sharon Dogar's novel Annexed, due to be published in September, saying that her re-imagining of the relationship between Anne and a boy who hid from the Nazis in the same Amsterdam building, Peter van Pels, was "not fair on someone who was a living person".
He voiced outrage and shock at the police actions, saying he had been given no warning, and would now struggle to deliver a report on clerical sexual abuse he was preparing for October. Adriaenssens was in Amsterdam in the Netherlands on Wednesday when his offices were raided. He said that all files in his investigation, concerning 475 cases, had been taken away by the police.
Bogdanovich says an estimated 250,000 people cycle in London every day, and that one in three people are "interested" in cycling. "But that's still way behind cities such as Amsterdam and Copenhagen. The system should take advantage of the fact that London is a cluster of villages. Hackney, for example, has very high cycling rates â?? 10% of all journeys. Also, the average bike journey in London now is 3.5km, yet this system is largely aimed at replacing short tube journeys in central London. Over time, the system will need to serve both demands."
Amsterdam district court judge Frans Bauduin also convicted a Trafigura employee and the Ukranian captain of the ship that carried the waste for their roles in the 2006 scandal.
The film's multinational footage will be directed by Kevin MacDonald, who made One Day in September and Touching the Void, both provocative films that don't succumb to public expectation. Life in a Day's executive producer Ridley Scott, acclaimed director of Blade Runner and Gladiator, has come under attack on Iranian internet forums. An accomplished group of Iranian filmmakers in Amsterdam are now creating their own Iranian version of the Life in a Day concept in retaliation.
Things We Didn't See Coming by Steven Amsterdam (Harvill)
Mobile phone strapped to bottle of Pepto-Bismol among items found in bags of two men who flew to Amsterdam from Chicago
Two men who arrived at Amsterdam airport from Chicago were today being questioned by Dutch police after the US authorities found "suspicious items" in their luggage.
Man apprehended in Amsterdam en route from Liverpool to Uganda after tip-off from UK authorities
As air travel gets slower, rail gets faster. New high-speed lines have made rail a serious player on routes such as Paris-Amsterdam (3 hrs 20 minutes), Paris-Frankfurt (3 hrs 55 minutes), Barcelona-Madrid (2 hrs 40 minutes) and Milan-Rome (3 hrs).

These days, he's a professor at the best design school in Amsterdam.
Jest profesorem w najlepszej szkole projektowania w Amsterdamie.

Be ready to leave on the night train for Amsterdam.
Przygotuj się do wyjazdu nocnym pociągiem do Amsterdamu.

You said he'd been taken care of by our agents in Amsterdam.
Mówiłeś, że w Amsterdamie zajmie się nim nasz agent.

Tell them that story about when we were drunk in Amsterdam.
Chodź, chodź, opowiedz im tę historię kiedy byliśmy pijani w Amsterdamie.

I might get us new papers, and tickets to Amsterdam.
Mogę zdobtć dla nas nowe papiery, i bilety do Amsterdamu.

Good enough to open the route to fortune, for Amsterdam.
Wystarczająco, by otworzyć nam drogę do fortuny, do Amsterdamu...

I was in this club in Amsterdam a few years ago.
Byłem w klubie w Amsterdamie kilka lat temu.

He came to Amsterdam for a week, met me and stayed for a year.
Przyjechał na tydzień do Amsterdamu, spotkał mnie i został na rok.

It's funny that now you're worried about him 'cause you abandoned me in Amsterdam.
To zabawne, że teraz martwisz się o niego bo mnie opuściłeś w Amsterdamie.

This time in one of Amsterdam's most crowded tourist districts.
Tym razem w najbardziej zatłoczonej dzielnicy turystycznej Amsterdamu.

This is the best that could've happened. We're in Amsterdam!
To jest najlepsza rzecz, jaka mogła się nam przydarzyć, jesteśmy w Amsterdamie!

You are going into town, not appearing in a window in Amsterdam.
Jedziesz do miasta, a nie na wystawę do Amsterdamu.

Amsterdam's most erotic club, where your every fantasy will be fulfilled.
Najbardziej erotycznym klubie Amsterdamu, gdzie każda twoja fantazja zostanie spełniona.

Emir asked, if I wanted to go with him to Amsterdam.
Emir zapytał czy chcę jechać z nim do Amsterdamu.

Come with me to Amsterdam in two days.
Pojedź ze mną do Amsterdamu na dwa dni.

When the tunnel is finished you'il be in Amsterdam within ten minutes.
Kiedy tylko ukończymy tunel, dojedziecie do Amsterdamu w dziesięć minut.

Been waiting for this day ever since Amsterdam.
Czekałem na ten dzień od czasów w Amsterdamie.

Did Alberto tell you they're closing the deal in Amsterdam?
Czy Alberto powiedział ci, że finalizują transakcję w Amsterdamie?

Let's go now to Amsterdam's chief of police.
Przenieśmy się teraz do szefa Amsterdamskiej policji.

We all go to Amsterdam, and Jamie's the one who hooks up!
Wszyscy jedziemy do Amsterdam, a Jamie'mu jako jedynemu udaje się coś wyrwać!

Every sailor in Amsterdam wanted to join this voyage.
Niemal każdy Amsterdamski żeglarz pragnął brać udział w tej wyprawie.

Everybody knows that Avijit is supposed to go to Amsterdam.
Wszyscy wiedzą, że Avijit ma pojechać do Amsterdamu.

Do you all pee the bed in Amsterdam?
Czy wszyscy sikacie do łóżka w Amsterdamie?

Mr Duke came to Amsterdam, used your name, said he worked for you.
Duke przyjechał do Amsterdamu, używał twojego imienia. Powiedział, że pracował dla ciebie.

We cannot agree that the Amsterdam test would involve an unjustifiable administrative burden.
Nie możemy się zgodzić, że badanie amsterdamskie wiązałoby się z nieuzasadnionym obciążeniem administracyjnym.

What about the biggest shipment of ecstasy to come out of Amsterdam?
A co z największą w historii przesyłką ecstasy z Amsterdamu?

His body was found this morning in the Western Harbour of Amsterdam.
Jego ciało znaleźliśmy tego ranka w Zachodnim Porcie.

Marsellus said you just got back from Amsterdam.
Marsellus mówił, że dopiero co wróciłeś z Amsterdamu.

We need you in Amsterdam in three days.
Potrzebujemy cię w Amsterdamie w ciągu trzech dni.

Do you still represent that dodgy client in Amsterdam?
Reprezentujesz jeszcze tego niepewnego klienta w Amsterdamie?

In Amsterdam, they thought I said something else.
W Amsterdamie myśleli że mówię o czymś innym.

Have you booked his trip to Amsterdam yet?
Jeszcze nie zarezerwowałeś mu wycieczki do Amsterdamu?

But Amsterdam was not my first mission.
Ale to nie była moja pierwsza akcja.

She travelled back from Amsterdam with half a kilo of dextrose up her ass.
Ona wróciła z Amsterdamu z pół kilo staffu w dupie.

Will that still be legal in Amsterdam?
Czy nadal będą legalne w Amsterdamie?

There is enough food in Amsterdam now, son
Tam już jest wystarczająco jedzenia.

In summary, I would say the Amsterdam test should be seen as an opportunity rather than as a threat.
Podsumowując, chciałabym stwierdzić, że badanie amsterdamskie należy postrzegać raczej jako szansę niż jako zagrożenie.

The Amsterdam Protocol points to the need to balance financing with state aid and effects on competition.
Protokół amsterdamski wskazuje na konieczność zrównoważenia finansowania z pomocą państwa i wpływem na konkurencję.

He came from you so I guess he came through Amsterdam.
Jest od ciebie więc myślę, że przyjechał przez Amsterdam.

He's got racehorses and some property in Amsterdam.
Posiada konie wyścigowe i kilka nieruchomości w Amsterdamie.

Shalini, I'll tell you how we met up in Amsterdam
Shalini, powiem ci jak się spotkaliśmy w Amsterdamie

I was waiting for this since I was in Amsterdam.
Czekałem na ten dzień od czasów w Amsterdamie.

Not so far, now... Railroad put in a station at 157th and Amsterdam.
Nie tak znowu daleko... koleją przez stację na 157-ej i Amsterdam.

I was in Amsterdam, but not really sure..
Co do Amsterdamu, nie jestem pewien...

He's heading north on Amsterdam in a black
Jedzie czarnych na północ Amsterdam.

My colleague is in Amsterdam on business.
Moja koleżanka jest w Amsterdamie w interesach.

I think that's illegal even in Amsterdam.
Myślę, że to nielegalne nawet w Amsterdamie.

For 25 years Goert H. worked in the Amsterdam police force.
Przez 25 lat Goert H. pracował w siłach amsterdamskiej policji.