Słownik polsko-angielski

fiz. shock absorption; ek. amortization
~ podwozia - lot. undercarriage springing

Wordnet polsko-angielski

(decrease in value of an asset due to obsolescence or use)
depreciation, wear and tear

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(ekon.) amortization, depreciation
(mech.) shock absorption

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C
1.
(econ) depreciation
amortization.
2.
(tech) shock-absorption

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

f biz. prawn. depreciation
sinking, amortization
techn. shockabsorption

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r


1. amortization
2. depreciation ~a aktywów asset amortization~a degresywna degressive depreciation~a długu redemption of a debt, siniking a debt ~a księgowa accounting depreciation ~a liniowa straightline depreciation ~a metodą liniową straight line depreciation ~a na podstawie kosztów odtworzenia majątku replacement-cost depreciation ~a okresowa interim depreciation~a planowa planned depreciation~a pożyczki amortization of a loan ~a przyspieszona accelerated depreciation ~a roczna annual depreciation ~a skumulowana accumulated depreciation ~a środków trwałych depreciation of fixed assets~a według pierwotnego kosztu nabycia historic cost depreciation odpis ~i depreciation allowancepodstawa ~i depreciation base stopa ~i depreciation rate

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f
1.amortization
2. depreciation ~a aktywów asset amortization ~a bazująca na kosztach odtworzenia replacement ~a bezpośrednia cost depreciation ~a degresywna degressive depreciation ~a długu redemption of a debt, siniking a debt ~a metodą liniową straight line depreciation ~a naturalna units-of-output method, units-of-service method ~a okresowa interim depreciation ~a podatkowa tax depreciation ~a pożyczki amortization of a loan ~a przyspieszona accelerated depreciation ~a roczna annual depreciation ~a skumulowana accumulated depreciation ~a środków trwałych depreciation of fixed assets ~a wartości firmy good will amortization ~a według pierwotnego kosztu nabycia historic cost depreciation fundusz ~i depreciation fund konto ~i depreciation account odpis ~i depreciation allowance podstawa ~i depreciation base polityka ulg podatkowych z tytułu ~i depreciation tax policy system ~i depreciation schedule

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

AMORTIZATION

DEPRECIATION

Słownik techniczny polsko-angielski

f shock absorption, amortization, depreciation

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

redemption

sinking