Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Preposition) wśród, pośród, między; podczas, w trakcie;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

prep pośród, wśród.~ cpd~ships adv w śródokręciu

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

wśród, pośród, między

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

praep między, wśród

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WŚRÓD

MIĘDZY

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

pomiędzy

pośród

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Amid all this confusion, let us not forget what brought us to the current situation.
W tym całym zamieszaniu nie wolno nam zapominać o tym, co doprowadziło do obecnej sytuacji.

statmt.org

It seems destined to continue amid suffering and crises.
Wydaje się więc predestynowana do działania w warunkach cierpienia i kryzysów.

statmt.org

Currently dairy farmers receive just over 20 cents per litre for milk amid escalating costs.
Obecnie hodowcy bydła mlecznego otrzymują jedynie niewiele ponad 20 centów za litr mleka przy rosnących kosztach.

statmt.org

These attacks are increasing in number and in virulence, amid silence or indifference, and they warrant urgent action.
Ataki są coraz liczniejsze i coraz bardziej zajadłe przy braku reakcji lub obojętności, wymagają zatem pilnego działania.

statmt.org

The killings have increased sharply in the past four months amid fears that the ongoing failure to form a government in Baghdad is fuelling a worsening security vacuum.

www.guardian.co.uk

A government minister in Swaziland has resigned amid rumours that he had an affair with one of the 14 wives of King Mswati III.

www.guardian.co.uk

EA's relaunch of its hugely successful series is set amid the war in Afghanistan and the single-player campaign follows US troops as they seek to defeat the Taliban.

www.guardian.co.uk

However there have been numerous calls for another examination of the case amid persistent conspiracy theories about how Kelly may have died.

www.guardian.co.uk

When you train hard in darkness amid the sounds of waves and wind.
Kiedy szkolisz się mocno w ciemności, wśród dźwięków fal i wiatru.

No, our Charu will go amid a lot of fanfare.
Nie, nasza Charu będzie szła wśród fanfar.

Amid all this confusion, let us not forget what brought us to the current situation.
W tym całym zamieszaniu nie wolno nam zapominać o tym, co doprowadziło do obecnej sytuacji.

I'm here at the base of the skyscraper amid pandemonium.
Jestem tutaj u podstawy wysokiego wieżowca wśród pandemonium.

The European Union was formed amid the suffering caused by war.
Unia Europejska powstawała wśród cierpień spowodowanych wojną.

The situation that has come about is unacceptable, with elections taking place in inappropriate conditions and amid systematic violence.
Sytuacja, jaka miała miejsce jest niedopuszczalna, wybory były przeprowadzane w nieodpowiednich warunkach, z systematycznym używaniem siły.

Amid the frequent criticism again this week of short selling, let us not forget the stock lenders.
Pośród powszechnej w tym tygodniu krytyki zjawiska krótkiej sprzedaży nie zapominajmy o podmiotach udzielających pożyczek papierów wartościowych.

It seems destined to continue amid suffering and crises.
Wydaje się więc predestynowana do działania w warunkach cierpienia i kryzysów.

But amid all the pessimism, one voice rings out its faith in the future:
Wśród powszechnego pesymizmu jeden głos rozbrzmiewa wiarą w przyszłość.

I do not think that Italy is able to tackle this problem, amid other pressing issues such as waste management, employment and housing.
Nie sądzę, aby Włochy były w stanie rozwiązać ten problem, borykając się z tyloma innymi kwestiami, takimi, jak gospodarka odpadami, zatrudnienie czy mieszkalnictwo.

She transferred in last year amid rumors that she was a stripper.
Przeniosła się w ostatnim roku wśród pogłosek, że była striptizerką.

We decided to work amid everyone.
Zdecydowaliśmy się pracować wśród wszystkich.

This agreement follows on therefore from disputes and tensions, amid a climate that will certainly have been damaging for other areas of our relationships.
Przedmiotowe porozumienie następuje zatem po sporach i napięciach, w klimacie, który jest z pewnością niekorzystny dla innych obszarów naszych stosunków.

These dictatorships are in place more often than not with the support and, at best, amid the silence of all of the Western regimes.
W większości przypadków te dyktatury funkcjonowały przy wsparciu Zachodu lub w najlepszym przypadku przy jego milczącej zgodzie.

I bombed Sidon today amid the clouds of smoke at dawn
Zbombardowałem dzisiaj Sydon, rano, pośród dymu chmur.

Amid the chaos today, two local radio broadcasters,
Pośród dzisiejszego chaosu, dwaj nadawcy radiowi,

She stood in tears amid the alien corn
Stała wśród zbóż jej obcych z okiem od łez mętnym?

Leave yourself to rock amid abandon and ecstasy
Zostawić siebie kołysząc się pośród beztroski i ekstazy

Currently dairy farmers receive just over 20 cents per litre for milk amid escalating costs.
Obecnie hodowcy bydła mlecznego otrzymują jedynie niewiele ponad 20 centów za litr mleka przy rosnących kosztach.

We politicians are faced with very difficult decisions, amid slow growth, an ageing population and an employment situation that is improving only sluggishly.
My politycy stajemy w obliczu bardzo trudnych decyzji, powolnego wzrostu, starzejącego się społeczeństwa i sytuacji w zakresie zatrudnienia, która poprawia się w sposób zaledwie ospały.

What good amid these O me, O life?
Cóż dobrego w tym, o ja, o życie?

This girl is lost amid your mysteries...
Ta dziewczyna zgubiła się wśród twych tajemnic...

Mr President, amid all the confusion about casting and recasting, this was a very difficult vote for many Members.
Panie przewodniczący! Z uwagi na zamieszanie związane z nadawaniem kształtu oraz przekształcaniem prawodawstwa, dla wielu posłów było to bardzo trudne głosowanie.

Over these 10 years, the euro has brought many benefits to all its members and continues to do so today amid a deep economic and financial crisis.
Na przestrzeni minionych dziesięciu lat euro przyniosło wiele korzyści wszystkim członkom jego strefy i nadal je przynosi w czasach głębokiego kryzysu gospodarczego i finansowego.

Amid unrelenting competition, capital now moves easily and rapidly from high-tax countries to countries with lower taxation.
Wśród bezlitosnej konkurencji kapitał łatwo i szybko przemieszcza się z krajów o wysokim poziomie opodatkowania do krajów, gdzie poziom ten jest niższy.

In addition to this, despite the fact that elections were held in November, amid strong suspicions of vote rigging, the country is still without a government.
Ponadto kraj ten wciąż nie ma rządu, choć wybory odbyły się w listopadzie, w atmosferze podejrzeń o fałszowanie głosów.

Amid this context of global crisis, tax revenue, which is the oldest source of development funding, is a major issue and a genuine challenge.
W kontekście globalnego kryzysu dochody podatkowe, które są najstarszym źródłem finansowania rozwoju, stanowią główny problem i prawdziwe wyzwanie.

Lead, kindly light Amid the encircling gloom
Prowadź łaskawe światło, Wśród otaczającego mroku

These attacks are increasing in number and in virulence, amid silence or indifference, and they warrant urgent action.
Ataki są coraz liczniejsze i coraz bardziej zajadłe przy braku reakcji lub obojętności, wymagają zatem pilnego działania.

Amid all the problems that the crisis is forcing us to deal with, we must not overlook the longer-term prospects, the structural prospects for growth and employment.
Wśród wszystkich problemów, z jakimi z powodu kryzysu musimy się borykać, nie wolno nam tracić z oczu długookresowej perspektywy, strukturalnej perspektywy wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

Mr President, ladies and gentlemen, the European Council is preparing to meet for the second week running amid a climate of international uncertainty and tensions.
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Rada Europejska przygotowuje się do drugiego tygodnia spotkań w atmosferze niepewności międzynarodowej i napięć.

The export of weapons, unhealthy investment, the exploitation of raw materials - Europe knows the signs of neocolonialism amid all the zeal all too well.
Eksport broni, niezdrowe inwestycje, nadmierna eksploatacja surowców - Europa bardzo dobrze rozpoznaje znaki neokolonializmu wśród całego tego zapału.

Amid the general silence, in mid-2003, the manufacturer, thinking that this silence meant that the German authorities' unexplained comments had clearly been refuted, placed the product back on the market.
W warunkach całkowitej ciszy, w połowie 2003 roku producent, myśląc, że ta cisza oznacza, iż niewyjaśnione uwagi władz niemieckich zostały najwyraźniej odrzucone, wprowadził ten wyrób znowu na rynek.

Amid countless difficulties he attempted to bring democracy to the country, dismantling the old post-Soviet diplomacy and opening up to the West, NATO and the EU.
Wśród niezliczonych trudności, czynił on próby wprowadzenia w swoim kraju demokracji, poprzez likwidację starej, post-sowieckiej dyplomacji oraz otwarcie na zachód, na NATO i UE.

Testimony to the seriousness of the situation are the efforts which are even being made to change the provisions of the Treaty of Lisbon, which was adopted amid such great opposition.
O powadze sytuacji świadczy nawet dążenie do zmian zapisów w traktacie lizbońskim, który został przyjęty z tak wielkimi oporami.

Whatever the case, the agreement is a historic one, because it shows that the EU is capable of demonstrating internal consistency and taking decisions even in awkward situations and amid tough negotiations.
W każdym razie, przedmiotowe porozumienie ma wymiar historyczny, ponieważ pokazuje, że UE jest w stanie wykazać wewnętrzną spójność i podejmować decyzje nawet w kłopotliwych sytuacjach i w trakcie nieustępliwych negocjacji.

In my opinion, this choice, which was clearly made amid a total lack of preparation, runs counter to fundamental democratic principles and raises important questions about the democratic legitimacy of the European Parliament.
Moim zdaniem ten wybór, niewątpliwie podjęty w wyniku całkowitego braku przygotowania, jest sprzeczny z podstawowymi zasadami demokratycznymi i porusza ważne kwestie dotyczące legitymacji demokratycznej Parlamentu Europejskiego.

The European Constitution - sorry, the Reform Treaty - is being signed in Lisbon amid much pomp and ceremony and will then be rushed through the parliaments that support it with indecent haste.
Konstytucja europejska - przepraszam, traktat reformujący - zostanie uroczyście i z pompą podpisany w Lizbonie, a następie zostanie prędko przekazany parlamentom, które poprą go w nieprzyzwoitym pośpiechu.

In Europe, for example, Mittal-Arcelor, the energy-intensive organisation par excellence, is set to cut 600 jobs amid monster profits, and the EU is poised to give it free greenhouse gas emission quotas.
Na przykład w Europie Mittal-Arcelor, organizacja wykorzystująca duże ilości energii par excellence, ma zlikwidować 600 miejsc pracy, mimo ogromnych zysków, a UE ma przyznać jej nieograniczone uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych.

That is our top priority, and therefore I call on us as political leaders to advocate the necessary measures rather than discuss them to death or, for example, forget amid all the criticism to win people over to them - because there is no alternative to them.
Jest to nasz priorytet i w związku z tym wzywam nas jako liderów politycznych do forsowania niezbędnych środków, a nie tylko mówienia o nich do znudzenia czy na przykład zostawienia na boku krytyki, aby przeważyła kwestia ludzi.

Such was the case yesterday when the European Parliament, meeting in plenary, formally proclaimed the Charter of Fundamental Rights amid general uproar, thus ignoring the protests from the separatists demanding a referendum for the adoption of the new constitutional treaty.
Taka sytuacja miała miejsce wczoraj, gdy Parlament Europejski na posiedzeniu plenarnym formalnie ogłosił kartę praw podstawowych pomimo licznych głosów protestu, lekceważąc tym samym sprzeciw separatystów domagających się referendum w sprawie przyjęcia nowego traktatu konstytucyjnego.

It is more than that, however; it is the use of rape as a genuine weapon of war, and this goes on amid a certain amount of indifference in public opinion and the international community, and more specifically European public opinion.
Jest to jednak czymś więcej; jest to stosowaniem gwałtu jako prawdziwej broni wojennej, a odbywa się to przy pewnej dozie obojętności opinii publicznej i społeczności międzynarodowej, a dokładniej europejskiej opinii publicznej.

In my own country there is great anger over the fact that the EU and its judges can take the liberty of controlling the establishment of a labour market system other than the one which has grown up amid considerable national unity over the past 70 years.
W moim kraju panuje ogromna złość, spowodowana faktem, że UE i jej sędziowie mogą korzystać z wolności w zakresie kontroli nad tworzeniem systemu rynku pracy innego niż ten, który był wypracowywany przez ostatnie 70 lat w atmosferze jedności narodowej.