Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) cały majątek;
give one’s all - oddać wszystko; dać z siebie wszystko;

(Adverb) całkiem, zupełnie, całkowicie, w pełni;
all the way - przez całą drogę;
all around the house - po całym domu;
all dirty - cały brudny;
all told - w sumie, koniec końców; wszystko razem, razem, wliczając wszystko;
be all for sth - gorąco/z całej duszy popierać coś;
at all - wcale, w ogóle;
all the same - mimo to; mimo wszystko, niemniej jednak; wszystko jedno; w każdym razie, tak czy inaczej;
be all smiles - być całym w skowronkach; rozpływać się w uśmiechach, uśmiechać się radośnie;
be all ears - zamienić się w słuch;
one all - (Noun) sport remis, jeden do jednego, po jeden;
around all - ogólnie, całościowo, wszechstronnie;
all along - przez cały czas, od początku, cały (ten) czas;
all alone - zupełnie sam;
all too - aż za bardzo, bardzo;
above all - przede wszystkim;
all the more - tym bardziej;
all the better - tym lepiej;
all but - prawie, niemal całkiem, o mało nie, prawie co;

(Pronoun) wszyscy; wszystko; razem, całość; w sumie;
for all - mimo, wbrew;
for all i care - jeśli o mnie chodzi;
that’s all - to wszystko;
of all - ze wszystkich;
why today of all days - dlaczego akurat dzisiaj;
all but him - wszyscy oprócz niego;
and all - i w ogóle, i tak dalej; w całości, ze wszystkim;
the strangest of all - najdziwniejszy ze wszystkich;
all or nothing - wszystko albo nic;
in all - w sumie; wszystko razem;
all or nothing - wszystko albo nic;
in all - w sumie; wszystko razem;

(Adjective) cały, w całości z; wszyscy, wszystkie;
all the best - wszystkiego najlepszego; wszystkiego dobrego;
all the students - wszyscy studenci;
once and for all - raz na zawsze;
all cotton - cały z bawełny;
all kinds of problems - najróżniejsze problemy;
all day - cały dzień;
all kinds of sth - wszystkie rodzaje czegoś;
one and all - wszyscy razem i każdy z osobna;
all in all - ogólnie rzecz biorąc, w sumie, razem;
we all - my wszyscy;
all of the toys - wszystkie zabawki;
all together - wszyscy razem;
all’s well that ends well. - Wszystko dobre, co się dobrze kończy.;
all together - wszyscy razem;
all’s well that ends well. - Wszystko dobre, co się dobrze kończy.;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

pron (everybody) wszyscy
(everything) wszystko
~ of us my wszyscy
the score is 4 ~ remis 4: 4
~ and sundry wszyscy, każdy
~ but wszystko/wszyscy oprócz (czegoś/kogoś)
(almost) prawie, niemal: he ~ but died niemal umarł
~ in a day's work normalka, typowa sytuacja
~ in good time wszystko w swoim czasie
(in general): ~ in ~ogólnie, ogółem
it's ~ one to me wszystko mi jedno
~ together now! wszyscy razem!
that's ~ very well, but wszystko bardzo pięknie, ale
above ~ przede wszystkim
after ~ostatecznie, przecież, mimo wszystko
he came after ~ w końcu przyszedł
any card at ~ wszystko jedno jaka karta
not at ~ wcale nie
he has no money at ~ on nie ma w ogóle pieniędzy
you have eaten nothing at ~nic nie zjadłeś
for good and ~na dobre
once and for ~ raz na zawsze
in ~w sumie, ogółem
~ toldw sumie, razem wziąwszy.adj (every) cały
każdy
~ his life całe życie
~ day long przez cały dzień
~ the time cały czas
at ~ times zawsze
at ~ costs za wszelką cenę
beyond ~ doubt ponad wszelką wątpliwość
by ~ accounts z tego, co mówią
for ~ that mimo wszystko
for ~ time na zawsze
on ~ fours na czworakach
...and ~ that... i w ogóle
it's not as hard as ~ that to nie jest aż takie trudne.adv (quite) całkiem, zupełnie
~ along the road wzdłuż całej drogi
~ around całkowicie
~ at once naraz, nagle
he did it ~ by himself zrobił to sam
I am ~ ears cały zamieniam się w słuch
~ over the room po całym pokoju
~ over the world na całym świecie
it's ~ over now już po wszystkim
~ over again od nowa, od początku
~ the rage (ostatni) krzyk mody
(satisfactory): ~ right w porządku, dobrze
(safe): they got back ~ right wrócili cało
(in good order) w porządku, zdrowy
(in replies) dobrze, dobra, w porządku
(implying threat): ~~right, you wait dobra, poczekaj tylko
~ the better tym lepiej
(however): ~ the same niemniej jednak
if it's ~ the same to you jeśli tobie jest wszystko jedno
~ too soon za wcześnie
she is ~ wrong (ona) całkowicie się myli.~ cpds ~-American adj wyłącznie amerykański
narodowy (dla USA)
typowo amerykański ~-clear droga wolna
alarm odwołany
sound the ~-clear odwołać alarm
~embracing adj wszechogarniający
~-out adj totalny, zmasowany, na całego: an ~-out effort rozpaczliwy wysiłek
~-party adj ponadpartyjny
~-powerful adj wszechmocny
~-purpose adj uniwersalny
~-round adj uniwersalny, wszechstronny: ~-round sportsman wszechstronny sportowiec
~spice n ziele angielskie
~-star adj: ~with an ~-star cast z gwiazdorską obsadą
~-time adj: ~at an ~-time low na najniższym poziomie (wszechczasów)
~-time record rekord wszechczasów
~-weather adj na każdą pogodę.

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

wszystko, wszyscy, w pełni, całkiem, zupełnie
cały, jedyne, tym
~ alone całkiem sam
~ along cały czas
~ but wszystko z wyjątkiem
~ for (pot.) ~mocno za, popieram
~ in wszystko razem, (pot.) wykończony, zmęczony
~ one to wszystko jedno, nie robi różnicy
~ over wszędzie, dookoła, całkowicie
~ right w porządku
~ rights reserved wszystkie prawa zastrzeżone
~ the same wszystko jedno, mimo wszystko
~ the more tym bardziej
~ that nie aż tak
~ together wszyscy razem
~ told razem
~ the way przez całą drogę
~ up (with) skończony, zrujnowany
~ very well, but wszystko bardzo dobrze, ale
above ~ przede wszystkim
after ~ jednak
at ~ wcale
first of ~ przede wszystkim
in ~ wszystko
not at ~ bynajmniej
of ~ ze wszystkich
one and ~ każdy

Nowoczesny słownik angielsko-polski

całkowicie

kompletnie

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

ostra białaczka limfoblastyczna

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj pron wszystek, cały, całkowity, każdy
~ hands wszyscy
~ weather na każdą pogodę, działający w każdych warunkach pogody (atmosferycznych)
after ~ mimo wszystko
ostatecznie
~ in ~ całkowicie, razem wziąwszy
at ~ w ogóle
for ~ that mimo wszystko
in ~ w całości, ogółem
most of ~ najbardziej, przede wszystkim
not at ~ wcale nie
nie ma za co (dziękować)
s wszystko, całość
adv całkowicie, w pełni
~ right wszystko w porządku
dobrze
~ the same wszystko jedno
mimo wszystko
~ the better tym lepiej
~ over wszędzie, na całej przestrzeni

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WSZYSCY

CAŁY

KAŻDY

WSZELKI

CAŁKIEM

ZUPEŁNIE

WSZYSTKO

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

Det wszyscy
Adv całkiem
Adv jedyne
Adv po
Adv tym
Adv przede wszystkim
Adv jednak
Adv czyli
Adv nie aż tak
Adv to wszystko pięknie, ale
Adv wcale
Adv przede wszystkim
Adv przy całym
Adv razem
Adv ze wszystkich
N koniec niebezpieczeństwa
Adv w porządku
Adv dobrze

Słownik internautów

cały
wszyscy, wszystko

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

całkowity

całość

wszystek

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

All of us in this Chamber have the political responsibility to make this happen.
Każdy z nas w tej Izbie jest politycznie odpowiedzialny za to, by tak się stało.

statmt.org

Auctioning of emission allowances will, after all, remain the dominant principle.
Ostatecznie dominującą zasadą pozostanie sprzedaż przydziałów emisji na aukcji.

statmt.org

What are Parliament's legislative work and the Commission's proposals all about?
O co chodzi w pracach legislacyjnych naszego Parlamentu i w propozycjach Komisji?

statmt.org

Cutting expenditure is not, after all, the only way to achieve a balanced budget.
Cięcie wydatków to w końcu nie jedyny sposób na osiągnięcie wyważonego budżetu.

statmt.org

At first sight the water between Europe and Africa does not look all that deep.
Na pierwszy rzut oka woda między Europą i Afryką nie wygląda na aż tak głęboką.

statmt.org

I've got to rebuild all that.

www.guardian.co.uk

Uribe's government has rejected the idea of a prisoner swap and demands that the rebels free all their captives and renounce kidnapping.

www.guardian.co.uk

The next morning, I put the troublesome turkey breast-side down on a roasting rack lined with foil, brush it all over with butter, and put it in a 200C oven for 45 minutes.

www.guardian.co.uk

At times, the accidents occurred far from industrial installations such as offshore drilling rigs or refineries.

www.guardian.co.uk

In one particularly gruesome incident from August 2000, three families with young children on a camping trip in New Mexico were consumed by a 500ft fireball from a ruptured pipeline.

www.guardian.co.uk

all 12 people were killed, and an official investigation by the National Transportation Safety Board later blamed the pipeline company for failing to detect or repair severely corroded pipes.

www.guardian.co.uk

I think we all have to get our act together.
Myślę, że powinniśmy działać wspólnie.

If at all possible, by the end of the year?
Jeżeli jest to w ogóle możliwe, to do końca tego roku?

I cannot understand what you have been looking for all these months.
Nie rozumiem, czego pan szukał przez te wszystkie miesiące.

Those are all questions for which we must find the answer.
Wszystko to są pytania, na które musimy znaleźć odpowiedź.

After all, water is a matter of life or death.
Przecież woda to sprawa życia lub śmierci.

I thank all those who have been involved in the work.
Dziękuję wszystkim, którzy byli zaangażowani w te prace.

I think we would all like to begin in the best way possible.
Sądzę, że wszyscy chcielibyśmy zacząć w najlepszy możliwy sposób.

I would like to say one thing first of all.
Po pierwsze chciałbym powiedzieć jedną rzecz.

All the rest is a matter for the free market.
Cała reszta to sprawa wolnego rynku.

So now I do not know what we are talking about, after all.
Dlatego koniec końców nie wiem, o czym tu teraz mówimy.

I ask for the support of all the other groups.
Zwracam się do wszystkich pozostałych grup z prośbą o udzielenie poparcia.

As I said, we have all done very good work together.
Jak już powiedziałam, wykonaliśmy wspólnie bardzo dobrą pracę.

I think all of you here know what the process is now.
Sądzę, że wszyscy państwo wiedzą, na jakim etapie obecnie znajduje się proces.

Once again, I would like to thank all those involved.
Raz jeszcze chciałbym podziękować wszystkim zaangażowanym osobom.

That is all I have to say on the matter for now.
To wszystko, co mam w tej chwili do powiedzenia na ten temat.

That is all I can tell you at the moment.
To wszystko, co mogę obecnie powiedzieć.

However, we must all make efforts to get things moving.
Jednakże musimy czynić wysiłki, aby ruszyć z działaniami.

We will either be doing this together or not at all!
Albo będziemy to robić razem, albo wcale!

You all had the opportunity to get to know him.
Wszyscy państwo mieli okazję go poznać.

We need more time to find out what it is all about.
Potrzebujemy więcej czasu na przeanalizowanie sytuacji.

Very soon, at the beginning of next year, we will have all the evidence.
Wkrótce, bo już na początku przyszłego roku, będziemy mieć wszystkie dowody.

All of these problems come back, therefore, to the same cause.
Wszystkie te problemy mają zatem tę samą przyczynę.

That is all I can say for the time being.
To wszystko co mogę teraz powiedzieć.

We all found her to be a very good leader.
Wszyscy jesteśmy zdania, że bardzo dobrze pełniła funkcję przewodniczącej.

All of them are going to be involved in this.
Wszystkie z nich będą zaangażowane w ten proces.

We have to put a stop to this once and for all.
Musimy położyć temu kres raz na zawsze.

All of us have been asked to do something about this issue.
Zwracano się do nas wszystkich, abyśmy coś w tej kwestii zrobili.

We all want to take the whole issue of access forward.
Wszyscy chcemy, aby sprawa dostępu posuwała się do przodu.

In making the decision, were their lives considered at all?
Czy w ogóle brano ich życie pod uwagę przy podejmowaniu decyzji?

This is an important issue, as you all know well.
Jak wszyscy państwo dobrze wiecie, jest to kwestia ważna.

That is something we should make clear at all times.
Powinniśmy stale wyraźnie o tym mówić.

After all, often enough it is the same old story.
W końcu to wciąż ta sama śpiewka.

After all, we have yet to hear much, or at least anything clear, from the companies involved.
W końcu usłyszymy jeszcze wiele, albo przynajmniej jakieś jasne informacje, od zainteresowanych spółek.

The answer to all of these questions is clearly no.
Odpowiedź na wszystkie te pytania brzmi niewątpliwie "nie”.

But, we all know that much more has yet to be done.
Jednak, jak wszyscy wiemy, dużo pozostaje do zrobienia.

Over time, we need to try and deal with it all.
Z czasem będziemy musieli podjąć próbę i zająć się tym problemem.

In future, we should put all our efforts into two areas.
W przyszłości należy skoncentrować wszystkie nasze wysiłki na dwóch obszarach.

This is all about a common foreign and security policy.
Rozmawiamy tu o wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa.

If you all talk for such a long time then I cannot give the floor to the others.
Jeżeli wszyscy będziecie mówić tak długo, nie będę mógł udzielić głosu innym.

There is no need for me to read out all the questions.
Nie ma potrzeby, abym czytał całość pytań.

I am sure all Members will take that point on board.
Jestem pewny, że wszyscy państwo wezmą to pod uwagę.

I think we all have the same view on this.
Myślę, że wszyscy mamy taki sam pogląd na tę sprawę.

And certainly the evidence is there for all to see.
Mamy na to wszyscy niezbite dowody.

Only just under a half of all older workers have a job.
Zaledwie nieco mniej niż połowa wszystkich starszych wiekiem pracowników posiada pracę.

So, what is the point of starting all over again?
Jaki sens ma więc rozpoczynać wszystko od nowa?

As you all now know, that is what we got.
Jak Państwo wiedzą, to nam się udało.

All must now take action, as we are doing in Europe.
Wszyscy muszą teraz podjąć działania, jak to czynimy w Europie.

However, we will all lose out in the end as a result.
Jednakże w efekcie końcowym wszyscy przegramy.

I would like to thank them very much for all their efforts.
Chciałabym serdecznie im podziękować za wszystkie ich wysiłki.

They all have the potential to create jobs and growth.
Wszystkie one dają możliwości tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego.