Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) medycyna zespół nabytego upośledzenia odporności, AIDS;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

(abbr of Acquired Immune Deficiency Syndrome) AIDS

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

pomoce (naukowe/techniczne) , środki pomocnicze

(skr. od) acquired immune deficiency syndrome zespół nabytego upośledzenia odporności, AIDS

Nowoczesny słownik języka angielskiego

pomoce, educational~ pomoce naukowe

Nowoczesny słownik angielsko-polski

AIDS

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

pl pomoc, środki pomocowe aids for the creation of self-employed activities pomoc w podejmowaniu indywidualnej działalności gospodarczej aids granted by states pomoc państwowa, pomoc ze strony państw

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

AIDS (nabyty zespół braku odporności)

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s (skr.= Acquired Immune Deficiency Syndrome) s AIDS (zespół nabytego zaniku odporności)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PORADNIK (LEKARSKI)

DANINA [HIST.]

Słownik internautów

pomoce

Słownik skrótów

pol. 'nabyty zespół niewydolności immunologicznej', eng. Acquired Immune Deficiency Syndrome

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

pomoce; przyrządy
~, audiovisual - sprzęt audiowizualny, pomoce audiowizualne
~, navigation(al) - przyrządy nawigacyjne, urządzenia nawigacyjne, pomoce nawigacyjne
~, penetration - środki (elektronicznej) penetracji terytorium nieprzyjaciela
~, radar approach - przyrządy naprowadzania radiolokacyjnego
~, radio approach - środki radiowe naprowadzania lotu
~, training - pomoce szkoleniowe
~, visual - pomoce wizualne

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

People who seek medical help only when they have the symptoms of aids are far more likely to die.

www.guardian.co.uk

In 2009, 547 people were diagnosed with aids and hardly any of them had been for an HIV test.

www.guardian.co.uk

But many ordinary Catholics took them as a green light for "safe sex" and they were welcomed by aids campaigners.

www.guardian.co.uk

A spokesman for the United Nations' joint programme on HIV/aids called the comments "a significant and positive step forward".

www.guardian.co.uk

Some people believe strongly that art in general can put you in touch with yourself and through it you start feeling worthwhile and valuable, and there might be some kind of chemical trigger that aids recovery and keeps illness at bay.

www.guardian.co.uk

Gay men's graves have been desecrated and in December 2008 nine gay aids activists were jailed for eight years, though they were later released.

www.guardian.co.uk

What does the music sound like through your hearing aids?
Jak brzmi muzyka przez twoje aparaty? Nie wiem.

Yes, we still need intervention and private aids to storage.
Zgoda, nadal konieczne są interwencje i prywatna pomoc w dziedzinie magazynowania.

You're tested for aids every three months, And your necklace.
Jesteś badana na co trzy miesiące, no i ten naszyjnik.

I believe we're free to choose at every moment of our lives, even if God aids us in our choice.
Wierzę, że jesteśmy wolni, aby dokonywać wyborów w każdym momencie naszego życia. Nawet jeśli Bóg nam pomaga w naszych wyborach.

Sometimes I would take pictures. You know, visual aids for later.
Czasami pozwalałem sobie robić zdjęcia, pomoce wizualne na później.

Must be one of those undisclosed sexual aids, huh, is it?
To musi być jedna z tych staro-szkolnych metod co?

I'm sorry.I'll try to include some visual aids next time.
Wybacz, następnym razem postaram się dołączyć jakieś pomoce wizualne.

So now you don't think I have aids?
Już nie myślicie, że mam

All that time rehearsing, bonding over hearing aids and basketball.
Cały ten czas prób, tworzenie więzi i koszykówka.

Although your daddy never had such dazzling visual aids.
Aczkolwiek, twój tatuś nigdy nie miał tak oślepiających, wizualnych pomocy.

Lavender because her mother said the scent aids birth.
Lawenda, ponieważ jej matka powiedziała, że jej zapach pomaga przy porodzie.

She used to run a school for Band Aids.
Ona chodziła do szkoły dla Band Aids.

Well, try to imagine if syphilis did it with cancer and got full-blown aids.
Wyobraź sobie, że syfilis zrobił to z rakiem i zachorował na pełnoobjawowy

Adapted equipment, aids and numerous modern electronic systems make it possible to manage living space.
Specjalnie przystosowane wyposażenie, pomoce i liczne nowoczesne systemy elektroniczne umożliwiają kierowanie przestrzenią życiową.

I just wish you get infected by aids.
Życzę ci, byś się zaraził aids.

It's standard procedure for late stage Aids patients.
To standardowa procedura dla pacjentów w zaawansowanym stadium.

All of these aids are for sale, ladies.
Wszystkie te przedmioty są na sprzedaż.

Your decision not to use speech aids.
Twoja decyzja o nie używaniu pomocy technicznych w mówieniu.

That is why we have opposed cancelling production aids and ending milk quotas.
Dlatego też byliśmy przeciwni likwidacji pomocy produkcyjnej i kwot mlecznych.

Better take my nyquil cold, flu and aids.
lepiej zażyję moje tabletki przeciw przeziębieniu, grypie i

We use them as study aids.
Wykorzystujemy jako pomoc w nauce.

But a lot of people act as if AIDS does not exist.
Dużo osób zachowuje się tak, jakby AIDS nie istniało.

We are talking here of a generation which has not known a world without AIDS.
Mówimy tutaj o pokoleniu, dla którego świat bez AIDS nie istnieje.

The issue of AIDS was also mentioned in the debate.
W debacie wspomniano także o kwestii AIDS.

AIDS is one of the most serious diseases of our century.
AIDS jest jedną z najpoważniejszych chorób naszego stulecia.

In comparison, 6 000 people die of AIDS every day.
Dla porównania każdego dnia na AIDS umiera 6 tysięcy osób.

The first principle of the review - creating a right environment - should not mean proposing new rules such as European private companies and state aids.
Pierwsza zasada przeglądu - utworzenie właściwych warunków - nie powinna oznaczać proponowania nowych przepisów takich jak te dotyczące europejskich spółek prywatnych i pomocy państwa.

You know, they can't hear ?the hearing aids, you know.
Wiecie, nic nie słyszą, nie słyszą gdy przychodzimy z pomocą.

Because AIDS is associated with sex, many people prefer not to talk about it.
Ze względu na to, że AIDS kojarzone jest z aktywnością seksualną, to wiele osób woli na ten temat nie rozmawiać.

This law would also be a major obstacle to the fight against AIDS.
Ustawa ta stanowiłaby także poważną przeszkodę w walce z AIDS.

Hearing aids have unique serial numbers, Super Dave.
Aparaty słuchowe mają unikatowe numery seryjne, ekstra Dave.

Oh, I got aids again.
Och, znowu złapałem

The negotiations need transparency on public procurement, competition and investment, intellectual property rights and state aids.
Negocjacje wymagają przejrzystości w odniesieniu do zamówień publicznych, konkurencji i inwestycji, praw własności intelektualnej i pomocy państwa.

All the biggies -- cancer, aids, heart disease.
Same najlepsze -- Rak, aids, choroby serca.

Instead, I believe that this manoeuvre threatens direct aids for agriculture and will cause serious socio-economic imbalances in rural areas.
Sądzę, że takie działania zagrażają bezpośredniej pomocy dla rolnictwa i przyczynią się do poważnej nierównowagi społecznej oraz gospodarczej na tych obszarach.

Yes, now I'm pregnant and I've go Aids.
Tak, teraz jestem w ciąży i mam Aids.

First, most subsidies have been suspended for some time and these are mainly the export refunds, the intervention buying, the various different disposal aids.
Po pierwsze większość dotacji została zawieszona na jakiś czas, głównie refundacje wywozowe, skup interwencyjny i szereg innych pomocy dla zbytu.

The message was that AIDS is treatable but not curable.
Przesłaniem było, że AIDS da się leczyć, ale nie da się z niego wyleczyć.

Last Monday, 1 December 2008, marked the 20th World Aids Day.
W ubiegły poniedziałek, 1 grudnia 2008 r., obchodziliśmy dwudziesty światowy dzień AIDS.

I would also like to draw your attention to the repression and harassment of doctors involved in AIDS research.
Chcę także zwrócić uwagę na represje, szykany w stosunku do lekarzy zajmujących się badaniem AIDS.

And that makes it hard - as the Commissioner says - to educate people about AIDS.
W tym kontekście trudno jest edukować ludzi, jak wspomniał pan komisarz, na temat AIDS.

AIDS can be fought by effective information, readier availability of condoms, and affordable drugs.
AIDS można zwalczać efektywnymi akcjami informacyjnymi, większą dostępnością prezerwatyw oraz osiągalnymi lekami.

AIDS, malaria and TB still claim some four million lives a year.
AIDS, malaria i gruźlica zabierają co roku niemal cztery miliony istnień.

Aids? hepatitis? or other ?
Aids? Hepatitis? lub inne ?

The national banks are helping with the Central Bank's policy to supply liquidity, and this may result in national aids that distort competition.
Banki krajowe wspierają politykę Banku Centralnego w zapewnianiu płynności, a to może skutkować udzielaniem pomocy krajowej, która zakłóca konkurencję.

Since research in the area of HIV/Aids is essential, I voted for the resolution.
Ponieważ badania w dziedzinie HIV/AIDS są konieczne, głosowałem za przyjęciem rezolucji.

or aids, abets or otherwise assists in its commission.
lub w jakikolwiek sposób pomaga w ich popełnieniu.

Not measles, not chicken pox, aids!
Nie odra, nie ospa,

In addition, commitments are needed so that by 2010 the prevention and treatment of AIDS in developing countries will be a reality.
Dodatkowo, niezbędne jest podjęcie określonych zobowiązań, dzięki którym do roku 2010 zapobieganie i leczenie AIDS w krajach rozwijających się stanie się rzeczywistością.

My feeling is that much more attention is paid to combating AIDS because this claims the lives of men, too.
W moim odczuciu o wiele więcej uwagi poświęca się walce z AIDS, ponieważ ono również jest przyczyną śmierci wielu osób.