Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) porządek dzienny, plan zajęć, porządek dnia; porządek zebrania, program; terminarz; motywy, swoje powody;
items of the agenda - punkty porządku dziennego;
be on the agenda - być na/znaleźć się w porządku dziennym;
hidden agenda - skryte zamiary, tajne zamiary; ukryte motywy/zamiary;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C agenda
porządek (obrad)

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

plan zajęć, porządek dzienny

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n 1. filia, oddział 2. porządek dzienny 3. agendaagenda of a meeting porządek dzienny spotkaniaagenda sheet porządek dziennyon the agenda na porządku dziennymto adopt the agenda przyjmować porządek obrad to comply with the agenda stosować się do porządku dziennegoto delete from the agenda skreślać z porządku obrad to follow the agenda postępować zgodnie z porządkiem dziennymto place on the agenda umieszczać na poządku obrad, wstawić do porządku dziennego to remove from the agenda usuwać z porządku dziennego

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

terminarz m, porządek obrad, porządek dzienny, agenda f

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s pl plan zajęć, terminarz; porządek dnia

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n pl porządek dnia (dzienny)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PROGRAM

TERMINARZ

RAPTULARZ

AGENDA

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

rozkład dnia

Wordnet angielsko-polski

organizer
synonim: personal organizer
synonim: day planner
synonim: personal analog assistant
synonim: personal planner
synonim: year planner

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

rozkład zajęć

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

porządek dzienny, porządek obrad, wykaz
approved agenda: zatwierdzony porządek dzienny
to adopt the agenda: przyjąć porządek obrad
to delete from the agenda: skreślić z porządku obrad
to include in the agenda: włączyć do porządku obrad
to place on the agenda: umieścić na porządku obrad, wstawić do porządku dziennego
to put on the agenda: umieszczać na porządku dziennym
to remove from the agenda: wycofać z porządku dziennego

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

notatnik

porządek

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

porządek obrad

Agenda 2000

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

porządek dnia; porządek spotkania; program dnia (obrad, konferencji)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Being realistic about things does not mean taking the Iran issue off the agenda.
Przyjęcie realistycznego podejścia nie oznacza zdjęcia kwestii Iranu z porządku.

statmt.org

(PT) Madam President, just a brief point of order about the agenda for this week.
(PT) Pani przewodnicząca! Krótka uwaga dotycząca porządku obrad na ten tydzień.

statmt.org

An agenda must be established for sharing research, knowledge and best practices.
Należy opracować plan dzielenia się badaniami, wiedzą i najlepszymi praktykami.

statmt.org

The report recognises the central importance of the Doha Development Agenda (DDA).
Przedmiotowe sprawozdanie uznaje podstawowe znaczenie dauhańskiej rundy rozwojowej.

statmt.org

But agriculture at a more global level very definitely was still top of the agenda.
Jednak rolnictwo stanowiło główny przedmiot rozmów na bardziej ogólnym szczeblu.

statmt.org

The court doesn't care about your personal agenda or politics.
Sądu nie obchodzą... twoje osobiste plany czy polityka.

From what I can tell, you weren't part of his original agenda.
Mogę powiedzieć, że nie byłeś częścią jego oryginalnego porządku dnia.

Everyone has an agenda, and what I want doesn't matter.
Wszyscy są zadowoleni! A to, czego ja chcę się nie liczy!

We have now had another such report on the agenda.
Mamy teraz w porządku obrad inne takie sprawozdanie.

America will come to the G20 with her own agenda.
Ameryka zjawi się na szczycie G20 ze swoim własnym planem działania.

What is more, you have not even put the matter on the agenda.
Co więcej, nawet nie umieściliście tej sprawy w programie działania.

For a second time in three years, the issue is on the agenda.
Sprawą tą zajmujemy się już drugi raz w ciągu trzech lat.

These issues should be at the heart of the political agenda.
Kwestie te powinniśmy uczynić centralnym elementem programu politycznego.

You really think I have some kind of secret agenda?
Naprawdę myślisz, że mam jakieś ukryte motywy?

See, it's all about having an agenda, which they will never tell you.
Widzisz, wszystko polega na tym, aby mieć plan, którego oni ci nigdy nie ułożą.

No one asked for that report not to be put on the agenda.
Nikt nie żądał, aby nie umieszczać tego sprawozdania w porządku obrad.

I am happy to see your support for this agenda, which is also very important.
Cieszy mnie państwa poparcie dla tego programu, które również jest niezwykle istotne.

Let me address the two issues on our agenda today one after the other.
Pozwolicie państwo, że wypowiem się po kolei na temat każdej z tych spraw.

An agenda for new skills and jobs can make a real difference if we all work together.
Jeżeli będziemy ze sobą współpracować, to program działania na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia może przynieść zmiany.

To do this, however, we should not run over the agenda.
Jednakże aby to uczynić nie powinniśmy wykraczać poza agendę.

That is what we need to see for the Europe 2020 agenda.
Tego potrzebujemy w odniesieniu do strategii UE 2020.

We still have a large number of items on the agenda.
Nadal mamy wiele punktów w porządku obrad.

We have a new agenda, and finally, a real leader.
Mamy nowy program i wreszcie prawdziwego przywódcę.

Put the timetable on the agenda for our next meeting.
Proszę umieścić terminarz w harmonogramie na następne spotkanie.

This is what has to be on the European agenda in the months to come.
Oto co powinno się znaleźć w europejskim planie działań w nadchodzących miesiącach.

I think this is an agenda where we also have to do something in Europe.
Myślę, że jest to dziedzina, w której również musimy coś uczynić w Europie.

Just how serious are we in pushing the human rights agenda with them?
Jak poważne są nasze starania związane z poszanowaniem praw człowieka w negocjacjach?

There are a number of problems that do remain on the agenda, however.
W porządku obrad pozostało jednak wiele nierozwiązanych kwestii.

This agenda has put social policy at the heart of European politics.
Agenda ta musi stawiać politykę społeczną na piedestale polityki europejskiej.

The employment issues must be top of the agenda right now.
Właśnie teraz kwestie zatrudnienia muszą być priorytetem programów pracy.

Finally, the G20 needs to take a lead in pushing ahead the trade agenda.
I wreszcie grupa G-20 musi objąć przywództwo w procesie realizacji agendy handlowej.

The economic recovery, however, has to be issue number one on the agenda.
Najważniejszym punktem obrad musi jednak być ożywienie gospodarcze.

This is very much on the agenda and in our financial perspective.
Jest to główny punkt naszego programu działania i naszej perspektywy finansowej.

So climate change and women is very much on the agenda.
Jak więc widać zmiany klimatu i kobiety zajmują wysokie miejsce w programie działania.

We have no hidden agenda, and we've never met before.
Nie mamy nic do ukrycia i nigdy wcześniej się nie widzieliśmy.

But they have already slipped a little down the agenda.
Ale oni już trochę zepchnęli je w dół w obradach.

I have been known to lie to serve my own agenda.
Jestem znany z tego, że kłamię, żeby skrócić sobie terminarz.

If someone has a hidden agenda, I want to know about it.
Jeśli ktoś coś ukrywa, chcę o tym wiedzieć.

If we do not put this issue on the agenda, it will soon make its own way there.
Jeśli nie uwzględnimy tej sprawy w porządku obrad, wkrótce i tak będziemy do tego zmuszeni.

The question of what information has been received this afternoon is no longer a subject for today's agenda.
Kwestia tego, jakie informacje wpłynęły dziś po południu nie jest już przedmiotem dzisiejszych obrad.

I would like to thank all the fellow Members who have put this matter back on the agenda.
Chciałbym podziękować wszystkim Posłom, którzy przywrócili tę kwestię do porządku obrad.

I believe that, taken together, they give us the balance needed to move ahead in key areas of our economic and social agenda.
Jestem przekonany, że razem pozwolą nam one osiągnąć równowagę potrzebną do poruszania się naprzód w kluczowych dziedzinach naszej ekonomiczno-społecznej agendy.

As a result, among other things, those countries have no implementing agenda.
To skutkuje tym, że np. nie ma agend wykonawczych w tych krajach.

The European agenda we have now agreed does exactly that.
Dokładnie tym zajmuje się przyjęty obecnie program europejski.

By the end, he had delivered nothing on the agenda.
Ostatecznie okazało się, że nie zrealizował żadnego z założonych planów.

The issue on our agenda at this time is Iran.
Sprawa, którą mamy się teraz zająć według porządku obrad dotyczy Iranu.

It is therefore absolutely right to put this on the agenda.
W związku z tym umieszczenie sprawozdania w porządku obrad jest jak najbardziej uzasadnione.

Yes, good governance and human rights are on the agenda.
Tak, w programie widnieją dobre rządy i prawa człowieka.

As a result, nuclear energy must be on the agenda and we cannot avoid this.
W rezultacie tego energia jądrowa musi znaleźć się w porządku dziennym obrad i nie możemy tego tematu pominąć.

As expected, much of the President's agenda has focused on the economic and financial crisis.
Zgodnie z oczekiwaniami prezydent skupił się w dużej mierze na kryzysie gospodarczym i finansowym.

That is why I raised this question, as the matter has not appeared on the agenda.
Przedmiotowe pytanie zadałam dlatego, że sprawa ta nie pojawiła się w porządku obrad.

The next G20 will also include development as an agenda item for the first time.
Po raz pierwszy również rozwój znajdzie się w porządku dziennym kolejnego szczytu G-20.

Therefore, you will find that these issues remain at the top of our agenda for next year.
Dlatego też w przyszłorocznym programie będą to kwestie najwyższej wagi.

So I simply do not understand why we cannot take on the same kind of agenda from that angle.
Zatem po prostu nie rozumiem, dlaczego z tego punktu widzenia nie możemy przyjąć podobnego podejścia.

The manipulation of agenda could have a great impact on policy making.
Manipulacja porządkiem mogłaby mieć wielki wpływ na politykę.