Słownik polsko-angielski

agency (pl. agencies)
~ kontroli ruchu powietrznego - air traffic control agency
~ Bezpieczeństwa Narodowego - US National Security Agency
~ do spraw przestrzeni kosmicznej - space agency
~ kontrwywiadowcza - counter-intelligence agency
~ państwowa - state agency
~ prasowa - news agency
~ reklamowa - commercial agency, advertizing agency
~ rekrutacyjna - recruiting agency
~ rządowa - government(al) agency
~ wojskowa - military agency
~ wywiadowcza - intelligence agency; collection agency
~ Wywiadowcza, Centralna - US Central Intelligence Agency, CIA

Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

agency

agencja federalna: federal agencyagencja rządowa: government agencyagencja ubezpieczeniowa: insurance agency

Wordnet polsko-angielski


1. (an administrative unit of government
"the Central Intelligence Agency"
"the Census Bureau"
"Office of Management and Budget"
"Tennessee Valley Authority")
agency, federal agency, government agency, bureau, office, authority


2. (a business or organization that provides a particular service, especially the mediation of transactions between two parties)
agency: :

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

agency
~ informacyjna news agency
~ prasowa news/press agency
~ reklamowa advertising agency
~ wywiadowcza intelligence agency

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C agency: ~ prasowa news agency
~ towarzyska escort agency/service

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

agency, bureau ~a badająca zdolność kredytową klientów credit agency~a bankowa bank agency ~a celna customs-house agency ~a eksportowa export agency~a płatnicza paying agency ~a ratingowa credit agency~a szacunkowa rating agency~a ubezpieczeniowa insurance agency

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f agency, bureau ~a badająca zdolność kredytową klientów credit agency, credit bureau ~a bankowa bank agency Agencja Bezpieczeństwa Żywności Food Safety Agency ~a celna customs-house agency ~a detektywistyczna detective agency Agencja Dostaw Energii Euroatomu Euroatom Supply Agency ~a dozoru przemysłowego regulation agency ~a drobnej przedsiębiorczości Small Business Administration ~a eksportowa export agency ~a frachtowa freight agency ~a generalna general agency ~a handlowa commercial agency, trade agency ~a handlu nieruchomościami estate agency ~a importowa import agency ~a informacyjna
1. news agency
2. (wywiadownia) inquiry agency, commercial inquiry office ~a inkasująca collecting agency
debt collecting agency
debt collection agency ~a konsularna consular agency ~a lotnicza air agency, airline agency ~a morska steamship agency ~a nieurchomości estate agency ~a okrętowa shipping agency ~a pocztowa post branch office ~a prasowa news agency ~a ratingowa credit agency
credit bureau ~a reklamowa advertising agency, publicity agency ~a rekrutacyjna recruitment agency Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agency for Reconstructing and Modernization of Agriculture ~a rządowa agency ~a sprzedaży sales agency, distributing agency ~a turystyczna tourist agency ~a ubezpieczeniowa insurance agency ~a wykonawcza UE Implementing Agency ~a wynajmu lokali letting agency ~a wynajmująca personel placement agency ~a zakupu buying agency ~e federalne federal agencies, federal credit agencies

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

AGENCY

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f agency
~ prasowa news (press) agency
A-gencja Bezpieczeństwa We-wnętrznego (skr. ABW) Internal Security Agency
A-gencja Wywiadu (skr. AW) Intelligence Agency

Słownik biznesmena polsko-angielski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

agency, agency office

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

agency (pl. agencies)

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

agency~ Ochrony Środowiska USEnvironmental Protection AgencySzkocja Environment Protection Agency~ powołana do egzekwowania przepisów regulatory enforcement agency~ powołana do (sprawowania) nadzoru w zakresie ochrony środowiska environmental regulatory agency~ rządowa government/al agencystate agency~ Srodowiska (Anglia i Walia) Environment AgencyUS, Irlandia, Australia Environmental Protection Agency (EPA) ~ Środowiska, Europejska European Environment Agency (EEA)

Nowoczesny słownik polsko-angielski

bureau

news agency

office

franchise

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Agencja ta odgrywa kluczową rolę w procesach wymiany informacji i ekstradycji.
It plays a key role in the exchange of information and in extradition processes.

statmt.org

Piątą sprawą, którą chcę poruszyć, jest potrzeba wzmocnienia agencji Frontex.
As my fifth point, may I say that there is a need for a strengthening of Frontex.

statmt.org

Dostępne będą wystarczające środki na politykę migracji, włącznie z agencją Frontex.
Sufficient resources will be available for migration policy, including Frontex.

statmt.org

Jeżeli chodzi o działania Agencji, podkreślam przyjęcie wieloletniego programu prac.
Of its activities, I would stress the adoption of its multiannual work programme.

statmt.org

Do czasu, gdy oskarżenie pada na szefa agencji i domek z kart się przewraca.
Then the chief investigator himself is targeted and the house of cards collapses.

statmt.org