Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) obrazić/obrażać, (z)robić afront, znieważyć/znieważać, dotknąć/dotykać;

(Noun) obraza, afront, zniewaga; policzek;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C afront, zniewaga.vt robić (komuś) afront

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(to) afront, zniewaga

Nowoczesny słownik języka angielskiego

obraza, zniewaga

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n obelga, ubliżenie, zniewaga, obrazapublic affront publiczna zniewagato suffer an affront doznać zniewagivt obrazić, ubliżać, znieważać

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

obraza f, zniewaga f

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZNIEWAGA

OBRAZA

AFRONT

OBELGA

OBRAŻENIE

UBLIŻENIE

UCHYBIENIE

ZNIEWAŻAĆ

UBLIŻAĆ

ZAWSTYDZIĆ

OBRAZIĆ

UWŁACZAĆ

ZLEKCEWAŻYĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

obraza
być urażonym

Wordnet angielsko-polski

(a deliberately offensive act or something producing the effect of deliberate disrespect
"turning his back on me was a deliberate insult")
obrażenie
synonim: insult

Słownik internautów

afront, zniewaga
obrażać
stawiać czoło

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

afront
obelga

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

obelga, ubliżenie, zniewaga, obraza
public affront: publiczna zniewaga
to suffer an affront: doznać zniewagi

obrazić, ubliżać, znieważać

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

obrażać

znieważyć

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

zniewaga; afront

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The detention conditions are degrading and an affront to human dignity.
Warunki przetrzymywania są poniżające i stanowią policzek dla godności człowieka.

statmt.org

The misery of these poorest people is an affront to affluent Europe, and so we return them.
Niedola tych najbiedniejszych ludzi nie przystoi zamożnej Europie, więc odsyłamy ich do domu.

statmt.org

There is one major risk in this affront to sovereignty.
Istnieje jedno poważne zagrożenie w tym ataku na suwerenność.

statmt.org

The violence suffered by Christians around the world is both an affront and a challenge to human dignity.
Przemoc, jakiej doznają chrześcijanie na całym świecie jest znieważeniem i podważeniem godności ludzkiej.

statmt.org

Europe has to speak with one voice and play its part in ending this affront to justice.
Europa musi mówić jednym głosem i odegrać swoją rolę w zakończeniu tego znieważania wymiaru sprawiedliwości.

statmt.org

Muslims but the affront against the holy book is a humiliation to the people," Karzai told reporters at his palace after prayers.

www.guardian.co.uk

"We are hopeful that he gives up this affront and should not even think about it.

www.guardian.co.uk

Britain called it "an affront to human dignity", while France and Norway said the move was "regrettable".

www.guardian.co.uk

The EU's 6,000 fur farms are an affront to the values it proclaims.

www.guardian.co.uk

The opposite of almost everything popular TV stands for: an affront to the MasterChef "passion test", an insult to the entire ideological framework of The X Factor.

www.guardian.co.uk

You are a human affront to women, and I am a woman.
Znieważasz w ten sposób kobiety, a ja jestem kobietą.

That you even consider this is an affront to all of us.
Jak mogłaś nawet pomyślećo tej zniewadze wobec nas.

Not to mention it being an affront to our environment.
Nie wspominając, że jest na bakier ze środowiskiem.

And he took it as a challenge, an affront to his authority.
A on wziął to za wyzwanie, zniewagę jego autorytetu.

But tomorrow she would leave to affront alone predators and poor whether.
Ale jutro opuści go, by samotnie stawić czoła drapierznikom i złej pogodzie.

There is one major risk in this affront to sovereignty.
Istnieje jedno poważne zagrożenie w tym ataku na suwerenność.

Europe has to speak with one voice and play its part in ending this affront to justice.
Europa musi mówić jednym głosem i odegrać swoją rolę w zakończeniu tego znieważania wymiaru sprawiedliwości.

We will respond to this affront at the time and place of my choosing.
Będziemy reagować na ten afront na czas i miejsce mojego wyboru.

I don't appreciate that kind of affront to my confidence.
To policzek dla mojej pewności siebie.

Putting us in these is an affront to my warrior spirit.
Umieszczenie nas tutaj to obraza dla mojego ducha wojownika.

Everything we believe or we are is an affront to them.
My i wszystko w co wierzymy jest dla nich obrazą.

My seeing things is an affront to the Lord.
Że moje widzenia to zniewaga dla Pana.

Heresy is an affront to the teachings of the Church.
herezja jest obraza dla nauki kościoła.

It is an affront to liberty, democracy, accountability and natural human rights.
To zniewaga wobec wolności, demokracji, odpowiedzialności i naturalnych praw człowieka.

I think it is an affront to them to try and introduce, or give official character to, these symbols.
Myślę, że obraża ich próba ponownego wprowadzenia lub nadania urzędowego charakteru tym symbolom.

The violence suffered by Christians around the world is both an affront and a challenge to human dignity.
Przemoc, jakiej doznają chrześcijanie na całym świecie jest znieważeniem i podważeniem godności ludzkiej.

This policy is an affront to humanity and must therefore be rejected outright.
Taka polityka to zniewaga dla człowieczeństwa i dlatego trzeba ją stanowczo odrzucić.

The misery of these poorest people is an affront to affluent Europe, and so we return them.
Niedola tych najbiedniejszych ludzi nie przystoi zamożnej Europie, więc odsyłamy ich do domu.

Can you explain this affront to our noble citizens?
Komendancie, proszę wyjaśnić ten afront wobec naszych szlachetnych obywateli.

The detention conditions are degrading and an affront to human dignity.
Warunki przetrzymywania są poniżające i stanowią policzek dla godności człowieka.

Israel's behaviour is an affront to humanity, to civilisation.
Postępowanie Izraela stanowi zniewagę dla ludzkości i cywilizacji.

We needed firm rules to guarantee the safety of our citizens, not harassment which is an affront to human dignity.
Potrzebowaliśmy zdecydowanych przepisów, które mają zagwarantować bezpieczeństwo naszych obywateli, a nie prześladowania, które jest gestem wrogim w stosunku do godności człowieka.

Captain Dragonetti, what is the meaning of this affront?
Kapitanie Dragonetti, jaki jest powod tej zniewagi?

Did you notice that Papa took Minus' play as a personal affront?
Zauważyłeś, że tato poczuł się dotknięty sztuką Minusa.

I think he'd take it as an affront,
Obawiam się , że potraktuje to jako afront,

This is a great affront to God.
To wielka obraza Boga.

This is an affront to human decency.
To obraza ludzkiej przyzwoitości!

It will be an absolute disgrace, and an affront to taxpayers, if this House grants discharge for the 2009 accounts.
Byłoby zupełną hańbą i policzkiem dla podatników, gdyby Parlament udzielił absolutorium w odniesieniu do sprawozdań za 2009 rok.

Now you took that as an affront,
A ty przyjęłaś to jako obrazę

Rome is an affront to God.
Rzym jest afrontem dla Boga.

Is it not an affront to those who have been imprisoned again recently and who are still being imprisoned?
Czy to nie jest afront wobec tych, którzy ostatnio znowu zostali zatrzymani, lub tych, którzy nadal przebywają w więzieniach?

Such accusations are an affront to the principles of friendly international relations, as well as simple human decency.
Takie oskarżenia to zniewaga dla zasad przyjaznych stosunków międzynarodowych i dla zwykłej ludzkiej przyzwoitości.

This affront is accompanied by measures that are pure social terrorism, to which the national governments have meekly submitted.
Afrontowi temu towarzyszą środki stanowiące czysty terroryzm socjalny, któremu rządy krajowe potulnie się podporządkowały.

However, Dr. Stein's refusal to join, to become one of us, is an affront.
Ale odmowa dr. Steina to dla nas afront.

This request was initially met with a negative reaction by many politicians who saw this as an affront and insult.
Na początku pomysł ten spotkał się z dezaprobatą wielu polityków, którzy uważali to za obrazę i afront.

I think this is an affront not to the European Parliament but to the citizens who are entitled to answers and transparent decision-making.
Uważam to za afront nie dla Parlamentu Europejskiego, ale dla obywateli, którzy mają prawo do odpowiedzi i przejrzystego procesu decyzyjnego.

To our minds, this philosophy is a wanton fiscal affront... to be resolutely resisted.
Ale dla nas, taka filozofia jest bezzasadnym budżetowym uchybieniem któremu musimy stawić czoła.

I did not expect such an affront to... ...our german people.
Nie oczekiwałem takiego afrontu... ...dla naszego niemieckiego narodu.

These conversations have left me in no doubt that the events we witnessed were an affront to our vision of respect for human rights, fundamental freedoms and democracy.
Rozmowy te nie pozostawiły cienia wątpliwości, że wydarzenia, których jesteśmy świadkami, są wymierzone w nasze pojmowanie praw człowieka, podstawowych swobód i demokracji.

For the European Union to accredit an ambassador of Robert Mugabe in this situation would surely be seen as an affront to decent people.
W tej sytuacji akredytowanie przez Unię Europejską pani ambasador wybranej przez Roberta Mugabego postrzegane byłoby z pewnością jako obraza porządnych ludzi.

The citizens tell us that it is an affront to their sovereignty; they feel that they are being excluded, and they feel deeply aggrieved.
Obywatele mówią nam, że jest to atak na ich suwerenność; czują się wykluczeni i głęboko skrzywdzeni.

To rub shoulders with Mugabe is an affront to our principles and is in direct contradiction to the EU's own, stated position.
Kontakty tego rodzaju z Mugabem to policzek dla naszych zasad; stoi to w jaskrawej sprzeczności ze stanowiskiem deklarowanym przez samą UE.

The impending execution of Muhammed Samoum, and indeed the detention on death row of several other juvenile offenders, is an affront to international law.
Naruszeniem tego międzynarodowego prawa jest nadchodząca egzekucja Muhammeda Samouma, a także innych młodocianych przestępców, którzy przebywają w więzieniach z wyrokami śmierci.

It is a mocking affront to the workers employed in this sector across numerous European countries who have to fear for their jobs day in and day out.
To jest naigrywanie się z pracowników zatrudnionych w tym sektorze w wielu krajach europejskich, którzy każdego dnia boją się o swoje miejsca pracy.

On 29 January 2011, after a trial which was an affront to international standards, the Dutch and therefore EU citizen Zahra Bahrami was hanged in Iran.
Dnia 29 stycznia br. po urągającym międzynarodowym standardom procesie powieszono w Iranie obywatelkę Holandii, a więc i obywatelkę Unii Europejskiej, panią Sarah Bahrami.

This decision, as well as being an affront to the institutions and to Italian justice, is an insult to the memory of the victims and to their families, and has outraged public opinion.
Decyzja ta stanowi afront wobec instytucji Unii Europejskiej i włoskiego wymiaru sprawiedliwości a także obrazę pamięci ofiar oraz ich rodzin, wywołując oburzenie w społeczeństwie.

According to witnesses, the situation is made worse by the fact that some people even have to provide urine samples during the checks, under conditions that are tantamount to an affront to human dignity.
Według świadków sytuacja pogarsza się, ponieważ w trakcie kontroli niektórzy kierowcy muszą nawet oddawać próbki moczu do analizy w warunkach urągających ludzkiej godności.

This report seeks to legitimise and consolidate a path that has gradually been forged on the backs of the people in an affront to their sovereignty: to national sovereignty and its legitimacy.
W przedmiotowym sprawozdaniu podjęto próbę uzasadnienia i skonsolidowania drogi, którą stopniowo narzuca się narodom i która stanowi afront wobec ich suwerenności - wobec suwerenności narodowej i jej legitymacji.

Furthermore, the Hungarian Government has shown its support for setting up an office for the Székely Region in Brussels, which is a major affront to Romanians and Romania's territorial integrity.
Ponadto węgierski rząd okazał poparcie dla utworzenia urzędu ds. regionu Székely w Brukseli, co stanowi poważny afront wobec Rumunów i integralności terytorialnej Rumunii.

On the other, to strengthen the path of interventionism and the merger between international security and the internal security of states, thus aiming for the destruction of international law, a direct affront to the role of the United Nations Organisation in its approach to international security issues.
Drugim - wzmocnienie interwencjonizmu i fuzja bezpieczeństwa międzynarodowego z bezpieczeństwem wewnętrznym poszczególnych państw w drodze do destrukcji prawa międzynarodowego, co jest bezpośrednim afrontem dla ONZ w podejściu do kwestii bezpieczeństwa międzynarodowego.