Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) przeciwny, nieprzychylny; niesprzyjający, niekorzystny; niepożądany, nieprzyjazny, szkodliwy; przeciwny; naprzeciw, naprzeciwko;
adverse influence - niekorzystny wpływ;
adverse audit opinion - finanse negatywna opinia z audytu;
adverse conditions - niekorzystne/niesprzyjające warunki;
adverse impact - szkodliwy wpływ;
adverse circumstances - niesprzyjające okoliczności;
adverse effects - niekorzystne skutki, działania niepożądane;
adverse publicity - antyreklama, reklama negatywna;
adverse currents - przeciwne prądy;
adverse party - strona przeciwna;
adverse party - strona przeciwna;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj (unfavourable) niesprzyjający
niepomyślny
(harmful) niekorzystny
przeciwny
szkodliwy
~ winds niepomyślne wiatry

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r


1. niekorzystny, niepożądany
2. przeciwny ~ audit opinion negatywna opinia z badanie sprawozdania finansowego~ financial consequences niepożądane konsekwencje finansowe ~ selection selekcja negatywna ~ variance odchylenie niekorzystne

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

adj.
1. niekorzystny
2. przeciwny adverse balance of payments niekorzystny bilans płatniczy adverse claim powództwo przeciwegzekucyjne adverse comments niekorzystne komentarzeadverse judgement niekorzystne orzeczenieadverse party strona przeciwna adverse selection negatywna selekcja adverse user bezprawny użytkownik adverse witness świadek strony przeciwnej

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj przeciwny, wrogi

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PRZECIWNY

NIEPOMYŚLNY

NIEKORZYSTNY

NIEŁASKAWY

WROGI

BIERNY

PRZECIWLEGŁY

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

przeciwny, niepomyślny
adverse balance: bilans ujemny
adverse claim: powództwo przeciwegzekucyjne
adverse interests: sprzeczne interesy
adverse judg (e) ment: orzeczenie niekorzystne
adverse party: strona przeciwna
adverse witness: świadek strony przeciwnej

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

negatywny

niechętny

niesprzyjający

szkodliwy

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adj. przeciwny; niepomyślny

Słownik częstych błędów

Przymiotnik adverse znaczy nieprzyjazny, wrogi, jak również niekorzystny, skierowany przeciw, np. These developments had adverse impact on our enterprise (Te wydarzenia miały niekorzystny wpływ na nasze przedsiębiorstwo). Przymiotnik averse natomiast znaczy przeciwny, niechętny i łączy się z przyimkiem to. Wyrazu averse często używa się w przeczeniach, np. I am not averse to skiing (Nie mam nic przeciwko jeździe na nartach)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Holland had to beat a rich history, but, just as the myth can hinder opponents, it can have an adverse effect on those who inherit the Brazilian shirt.

www.guardian.co.uk

However, only 25% of companies publish data allowing the outside world to compare how they are doing from one year to the next - which raises questions over how willing they are to be open about possible adverse findings.

www.guardian.co.uk

It is precisely these adverse circumstances that have created an ordered, egalitarian society.

www.guardian.co.uk

The manager is known to be frustrated that he has been unable to do so, believing the ongoing drama could have an adverse effect on his other players before Sunday's game against Stoke City.

www.guardian.co.uk

This, in turn, would have adverse effects on food production and the economy.
To z kolei wywarłoby negatywny wpływ na produkcję żywności oraz na gospodarkę

In these circumstances, the adverse impact on the economy is expected to continue.
W tej sytuacji trzeba się spodziewać niekorzystnych skutków dla gospodarki.

Young people are more vulnerable to the adverse effects brought by the current economic situation.
Młodzież jest bardziej podatna na negatywne skutki, jakie niesie ze sobą obecna sytuacja gospodarcza.

Forward planning can help us deal with the most adverse effects of climate change.
Planowanie na przyszłość może nam pomóc w zajęciu się najbardziej szkodliwymi skutkami zmian klimatycznych.

Adopting such a decision would have an adverse impact on the European economy.
Podjęcie takiej decyzji miałoby niekorzystny wpływ na europejską gospodarkę.

The European copper industry has become an example of such an adverse impact.
Przykładem tego niekorzystnego oddziaływania stał się europejski przemysł miedziowy.

But it didn't solve our little issue with adverse reactions.
Ale problem z niepożądanymi reakcjami pozostał nierozwiązany.

I have however drawn attention to the fact that this policy is also giving rise to very adverse economic changes.
Zwracałem wszakże uwagę na to, że ta polityka prowadzi też do bardzo niekorzystnych zmian w gospodarce.

The winter festival took place even under the most adverse of circumstances.
Zimowy festiwal odbył się pomimo bardzo niekorzystnych warunków.

I'm beginning to think it's impossible to give people abilities without an adverse reaction.
Zaczynam myśleć, że to niemożliwe, by dać ludziom zdolności bez niepomyślnej reakcji.

This is the first time the Court gives a qualified opinion and not an adverse one.
Po raz pierwszy Trybunał wydaje opinię bez zastrzeżeń, a nie opinię niekorzystną.

The global economic and financial crisis is above all having an adverse impact on the rights of the poorest.
Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy i finansowy uderza przede wszystkim w prawa najuboższych.

They therefore need to be assessed carefully so as not to lead to adverse effects.
Muszą zatem być dokładnie ocenione, aby nie doprowadziły do niepożądanych skutków.

Long-term exposure to low gravity can have an adverse impact on the brain.
Długoterminowe wystawienie na działanie niskiej grawitacji może mieć zły wpływ na mózg.

It could otherwise give rise to serious environmental damage and have adverse social consequences.
W przeciwnym wypadku doprowadzi to do powstania poważnej szkody dla środowiska i niekorzystnych skutków społecznych.

We have had adverse weather conditions in Australia for three consecutive years.
Od trzech lat odnotowujemy niekorzystne warunki pogodowe w Australii.

The adverse population trend is not the only reason.
Niż demograficzny nie jest jedynym powodem.

The Commission will in particular examine the potential cases of adverse tax consequences for investors.
Komisja zbada w szczególności możliwe przypadki niekorzystnych konsekwencji podatkowych dla inwestorów.

These will require labelling of the possible adverse effects on children's behaviour which has been associated with certain food colours.
Będzie to wymagać oznakowania możliwych efektów odwrotnych w zachowaniu dzieci, które są związane z pewnymi barwnikami żywności.

It is important to regulate substances which have a proven adverse effect on human health.
Ważne jest wprowadzenie uregulowań w stosunku do substancji posiadających udowodnione negatywne skutki dla zdrowia.

The adverse consequences of the parents' departure are primarily felt by children at a psychological level.
Negatywne skutki wyjazdu rodziców są odczuwalne przez dzieci najpierw w sferze psychicznej.

On the contrary, if the single currency did not exist, the adverse effects of the crisis would be much greater.
Przeciwnie, gdyby nie istniała jedna waluta, niekorzystne skutki kryzysu byłyby znacznie większe.

Health-care-associated infections are a specific example of a very common adverse event.
Zakażenia związane z opieką zdrowotną są szczególnym przykładem bardzo powszechnego negatywnego zjawiska.

This decision will have an irreversible adverse impact on the European economy's competitiveness.
Decyzja ta będzie miała nieodwracalny, niekorzystny wpływ na konkurencyjność gospodarki europejskiej.

Does this bacterium have any adverse effect on humans?
Czy ta bakteria ma szkodliwy wpływ na ludzi?

Our discussion in the public forum focuses all too often on the adverse effects of globalisation.
Dyskusja na forum publicznym zbyt często skupia się na niepożądanych skutkach globalizacji.

Another concern is the illegal use of genetic resources, which has, in most cases, an adverse impact on the target countries for such practices.
Innym problemem jest niezgodne z prawem wykorzystywanie zasobów genetycznych, co w większości przypadków ma szkodliwy wpływ na państwa będące celem takich praktyk.

No, but this is not an adverse reaction.
To nie jest niepożądana reakcja.

This sends out a clear signal to all those who are suffering the adverse consequences of the crisis every day.
To wyraźny sygnał dla wszystkich, którzy na co dzień doświadczają negatywnych konsekwencji kryzysu.

The fluctuation of prices has an adverse effect on an already vulnerable livestock industry.
Wahania cen mają niekorzystny wpływ na już narażony sektor hodowlany.

Decades ago the medical community documented the adverse and possibly fatal consequences of smoking.
Dziesiątki lat temu społeczność lekarska udowodniła negatywne i być może śmiertelne skutki palenia.

Herbs and spices have been used since time immemorial without known adverse effects.
Zioła i przyprawy były stosowane od niepamiętnych czasów bez żadnych niekorzystnych skutków.

European arms markets are fragmented and have consequently suffered adverse economic effects since the 1990s.
Europejskie rynki broni są rozdrobnione, co sprawia, że od lat 90. ubiegłego wieku borykają się z niekorzystnymi skutkami ekonomicznymi.

These measures could have adverse consequences, to the extent of leaving communities in absolute poverty.
Omawiane tu działania mogłyby mieć niekorzystne następstwa, przynosząc nawet skrajne ubóstwo społecznościom.

Achieving consensus would avoid an adverse impact on the European agricultural sector.
Osiągnięcie porozumienia umożliwiłoby uniknięcie niekorzystnego wpływu na europejski sektor rolny.

These are, furthermore, having adverse effects in terms of greenhouse gas, absorption capacity and food prices.
To z kolei przynosi negatywne skutki w postaci gazów cieplarnianych, ograniczonych możliwości absorpcji szkodliwych substancji i zwiększenia cen żywności.

Adverse weather is causing other unforeseen human tragedy across our planet.
Niekorzystne warunki pogodowe prowadzą do innego rodzaju nieprzewidzianej ludzkiej tragedii na całej naszej planecie.

We must avoid the adverse effects of measures that are too generous and risk bringing about discrimination in employment.
Musimy uniknąć niekorzystnych skutków zbyt szczodrych środków i ryzyka spowodowania dyskryminacji przy zatrudnieniu.

On this point, I want to draw attention to the adverse impact which excessive, poorly managed tourism has.
W tym punkcie pragnę zwrócić Państwa uwagę na negatywne skutki, jakie niesie ze sobą nadmierna, słabo zarządzana turystyka.

The King is not adverse to affairs.
Król nie jest rzeczą do ofiarowania.

Have long-term adverse effects on fetal organ development.
Będzie to miało długoterminowy, niekorzystny wpływ na rozwój organów płodu.

This will have an adverse impact on household finances and on business competitiveness in those countries.
Wpłynie to negatywnie na sytuację materialną gospodarstw domowych i na konkurencyjność przedsiębiorstw w tych krajach.

In a context where European economies are mutually dependent, the adverse effects of the crisis affect every economy.
W sytuacji wzajemnego uzależnienia gospodarek europejskich, negatywne skutki kryzysu mają wpływ na nie wszystkie.

The European Union's number one priority is to protect its citizens from the adverse effects of the financial crisis.
Głównym priorytetem Unii Europejskiej jest ochrona obywateli przed uciążliwymi skutkami kryzysu finansowego.

Disease outbreaks can also have adverse consequences for the environment: disposal of the bodies and biodiversity.
Ogniska choroby mogą mieć również szkodliwe konsekwencje dla środowiska: chodzi o niszczenie tusz i bioróżnorodność.

Adverse and painful events which affect others should always prompt us to take effective action in solidarity with those who have suffered.
Negatywne i bolesne wydarzenia dotykające ludzi są zawsze powodem skutecznego, solidarnego działania.

However, experience has taught us that this system can generate adverse effects and, for example, encourage idleness in some.
Doświadczenie uczy nas jednak, że ten system może generować skutki uboczne i - na przykład - zachęcać niektórych do bezczynności.

They highlighted the adverse impact the agreement has had on the level of regional solidarity and the political desire for economic integration in the region.
Podkreślano niekorzystne oddziaływanie umowy na stopień solidarności w regionie i polityczną wolę integracji gospodarczej w regionie.

What is more, it will be possible to limit any adverse effects on the European economy thanks to the implementation of a safeguard clause.
Co więcej, dzięki wdrożeniu klauzuli ochronnej można będzie ograniczyć wszelkie niekorzystne efekty dla gospodarki europejskiej.

At the same time, however, the adverse impact of plant production products on the environment, and on watercourses in particular, is a very real one.
Jednakże jednocześnie występuje bardzo realny negatywny wpływ środków ochrony roślin na środowisko naturalne, w szczególności na cieki wodne.