Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) geografia adriatycki;
the adriatic sea - geografia Morze Adriatyckie;
the adriatic - Adriatyk;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Adriatyk

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ADRIATYCKI

Słownik internautów

Adriatyk, Morze Adriatyckie

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj., geogr. adriatycki

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The Assembly thereby made the lives of people living around the Adriatic difficult.
Decyzja zgromadzenia utrudnia zatem życie osobom mieszkającym na wybrzeżu Adriatyku.

statmt.org

The main problem still outstanding is shipbuilding on the Adriatic coast.
Najważniejszym nierozwiązanym dotąd problemem jest przemysł stoczniowy na wybrzeżu Adriatyku.

statmt.org

(SL) Croatia announced an environmental/ fishing zone in the Adriatic in October 2003.
(SL) W październiku 2003 r. Chorwacja oznajmiła, że na Adriatyku wyznacza swoją strefę ekologiczną/połowową.

statmt.org

I welcome the temporary lifting of the restrictions in the Ecological Zone in the Adriatic.
Z zadowoleniem przyjmuję czasowe zniesienie ograniczeń w strefie ochronnej dotyczącej ekologii na Adriatyku.

statmt.org

I want a plan to be agreed in the autumn on the projects needed to link the Baltic to the Adriatic.
Chciałbym, by na jesieni uzgodniono plan dotyczący projektów koniecznych do połączenia Bałtyku z Adriatykiem.

statmt.org

Some councils said they thought they could mitigate the effects of the new legislation with existing municipal bylaws. But one of the sponsors of the amendment that inserted the controversial clause, a Northern League deputy, Gianluca Pini, whose constituency includes the low-cost holiday resorts around Rimini on the Adriatic coast, said: "They can put a limit on the volume of the music. But they cannot restrict the parties to [for example] only two days [a week]."
Slovenia has a population of around 2 million, the majority of whom are native Slovene, and immigration is more common from ex-Yugoslavian countries such as Bosnia and Herzegovina and Serbia. There are very few black people living there. The town of Piran, which lies on the Gulf of Piran on the Adriatic Sea, has a population of around 17,000.

The statue was in an outdoor museum on an Adriatic island.
Statua stała przy wejściu do muzeum na wyspie na Adriatyku.

What are we going to do, keep walking until we reach the Adriatic?
Co robimy na miłość boską? Będziemy szli, aż dojdziemy do Adriatyku?

The main problem still outstanding is shipbuilding on the Adriatic coast.
Najważniejszym nierozwiązanym dotąd problemem jest przemysł stoczniowy na wybrzeżu Adriatyku.

The Assembly thereby made the lives of people living around the Adriatic difficult.
Decyzja zgromadzenia utrudnia zatem życie osobom mieszkającym na wybrzeżu Adriatyku.

I want a plan to be agreed in the autumn on the projects needed to link the Baltic to the Adriatic.
Chciałbym, by na jesieni uzgodniono plan dotyczący projektów koniecznych do połączenia Bałtyku z Adriatykiem.

The construction of marine gas terminals in enclosed seas, such as the Adriatic, is even more sensitive.
Jeszcze delikatniejszą kwestią jest konstrukcja morskich terminali gazowych na morzach zamkniętych, przykładowo na Adriatyku.

Hungary stretches from Moravia all the way down to the Adriatic Sea.
Węgry rozpościerają się od Moraw do Morza Adriatyckiego. Tam, w dole.

Adriatic: 15 cases blended scotch whiskey.
Adriatic Avenue 316, 15 skrzynek mieszanej whisky.

I welcome the temporary lifting of the restrictions in the Ecological Zone in the Adriatic.
Z zadowoleniem przyjmuję czasowe zniesienie ograniczeń w strefie ochronnej dotyczącej ekologii na Adriatyku.

The situation was the same everywhere on the former borders of the one-time Iron Curtain from the Baltic to the Adriatic.
Tak samo wyglądała sytuacja na wszystkich byłych granicach niegdysiejszej żelaznej kurtyny, od Bałtyku aż po Adriatyk.

Whilst the tiny state's Adriatic coast is experiencing a development boom, unemployment in the north is more than 20% and poverty is above the national average.
Podczas gdy niewielki region wybrzeża Adriatyku rozwija się gwałtownie, stopa bezrobocia na północy wynosi ponad 20%, a stopa ubóstwa kształtuje się na poziomie powyżej średniej krajowej.

(SL) Croatia announced an environmental/ fishing zone in the Adriatic in October 2003.
(SL) W październiku 2003 r. Chorwacja oznajmiła, że na Adriatyku wyznacza swoją strefę ekologiczną/połowową.

The Commission is ready to work on a proposal to establish a fisheries protection area in the Adriatic, as foreseen under the new Mediterranean Regulation.
Komisja jest gotowa podjąć prace nad ustanowieniem obszaru ochrony rybołówstwa na Adriatyku, jak przewidziano w nowym rozporządzeniu w sprawie Morza Śródziemnego.

The challenges which the strategy for the Danube region needs to address clearly exist in other, broader, geographical areas, such as the Balkans and the Adriatic.
Wyzwania, jakim musi sprostać strategia na rzecz regionu Dunaju, wyraźnie istnieją na innych, szerszych obszarach geograficznych, jak Bałkany i region Adriatyku.

In other words, I call on them to work together on environmental impact assessments in the northern Adriatic, and the Gulf of Trieste respectively.
Innymi słowy, wzywam je do współpracy nad odpowiednim przygotowaniem ocen oddziaływania na środowisko dotyczących północnego Adriatyku i Zatoki Triesteńskiej.

The development of European macro-regions, from the Adriatic and Ionian region, which will include Italy, will quickly bring Croatia into the heart of European programmes and policies.
Rozwój europejskich makroregionów, od Adriatyku po region Wysp Jońskich, w tym Włoch, sprawi, że Chorwacja szybko znajdzie się w centrum europejskich programów i polityk.

It would link the Baltic Sea with the Adriatic and would run from Sweden through Poland, the Czech Republic, Slovakia and Hungary to Croatia.
Połączyłby on Morze Bałtyckie z Adriatykiem, biegłby od Szwecji przez Polskę, Czechy, Słowację, Węgry aż po Chorwację.

We expect a real breakthrough from the Hungarian Presidency in developing an integrated European network of gas, oil and electricity infrastructures and interconnections from the Baltics to the Adriatic Sea.
Oczekujemy od prezydencji węgierskiej prawdziwego przełomu w zakresie opracowania zintegrowanej europejskiej sieci infrastruktury przesyłowej dla gazu, ropy i energii elektrycznej oraz połączeń międzysystemowych od Bałtyku po Adriatyk.

The most economic link between the Adriatic and Baltic Sea is the central European route along the course of the Odra, whose overland route ends at the port of Szczecin-Świnoujście.
Najbardziej ekonomicznym połączeniem Morza Adriatyckiego z Morzem Bałtyckim jest korytarz środkowoeuropejski wzdłuż rzeki Odry, kończący swój bieg lądowy w porcie Szczecin-Świnoujście.

As regards the point made by Mrs Miguélez Ramos, who wanted a further extension to the two specific instances in the Atlantic and in the Adriatic, these are specific, small and inconsequential cases.
Jeśli chodzi o zagadnienia poruszone przez panią poseł Miguélez Ramos, która chciała dalszego rozszerzenia dwóch konkretnych przypadków na Atlantyku i Adriatyku, są to specyficzne, małe i błahe przypadki.

After 18 years of negotiations, in 2009, the two governments succeeded in resolving their border dispute and, in particular, the disagreement about the northern Adriatic sea border, which was an issue of legitimate concern for Slovenia.
Po 18 latach negocjacji, w roku 2009, obu rządom udało się rozwiązać problem granicy, przede wszystkim w kwestii granicy morskiej na północnym Adriatyku, co było przyczyną uzasadnionych niepokojów ze strony Słowenii.

This encompasses road, inland waterway and rail transport through an area which links the Baltic Sea with the Adriatic and runs from Sweden through Poland, the Czech Republic, Slovakia, Hungary and Croatia.
Obejmuje on transport drogowy, wodny, śródlądowy i kolejowy na obszarze, który łączy Morze Bałtyckie z Adriatykiem i biegnie od Szwecji przez Polskę, Czechy, Słowację, Węgry do Chorwacji.

On behalf of fishermen throughout the Adriatic, I am delighted at the decision by this accession country not to apply the Ecological and Fishing Protection Zone in the Adriatic to EU Member States.
W imieniu rybaków na całym Adriatyku ogromnie cieszę się z podjętej przez kraj kandydujący decyzji o zawieszeniu stosowania strefy ochronnej dotyczącej ekologii i rybołówstwa wobec państw członkowskich UE.

Since Patmos, since 1995, we have traversed the Danube, the Adriatic Sea, the Baltic Sea, the Amazon, the Arctic Sea (last September), and we are now making preparations to sail the Nile in Egypt and the Mississippi River in the United States, both next year.
Od czasów Patmos, od 1995 r., przemierzyliśmy Dunaj, Morze Adriatyckie, Morze Bałtyckie, Amazonkę, Morze Arktyczne (we wrześniu ubiegłego roku), a obecnie czynimy przygotowania do żeglugi Nilem w Egipcie oraz rzeką Mississippi w Stanach Zjednoczonych, w obu przypadkach w przyszłym roku.