Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) zarządca, administrator(ka), manager; prawniczy egzekutor; prawniczy opiekun;
administrator in bankruptcy - biznes zarządca masy upadłościowej;
sales administrator - biznes dyrektor/kierownik działu sprzedaży;
system administrator - (Noun) technika administrator; technika administrator systemu;
system administrator - (Noun) technika administrator; technika administrator systemu;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n administrator, zarządca

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r


1. adinistrator
2. zarządca~ in bankruptcy zarządca upadłości

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n
1. opiekun
2. zarządca, administrator
3. egzekutoradministrator executor kurator spadku administrator in bankruptcy zarządca upadłości administrator of the bankruptcy estate zarządca masy upadłościowej administrator of means of public transport zarządca środków transportu publicznego compulsory administrator zarządca przymusowy

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska


1. zarządca m, administrator m
2. opiekun m
3. egzekutor m

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

RZĄDCA

ORGANIZATOR

OPIEKUN

Słownik internautów

zarządca

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adm. rządca
administrator
zarządca

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

opiekun (osoba mająca opiekuństwo), zarządca, egzekutor, administrator
(administrator) executor: kurator spadku
administrator in bankruptcy: zarządca upadłości
administrator of the estate in bankruptcy: zarządca masy upadłościowej
administrator of means of public transport: zarządca środków transportu publicznego
appointment of an administrator: wyznaczenie zarządcy
compulsory administrator: zarządca przymusowy
to ask the court to appoint an administrator: wystąpić do sądu o wyznaczenie zarządcy

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

administrator

Słownik dla poszukujących pracy angielsko-polski Krzysztof Czekierda

zarządca
administrator
~, systems - administrator systemów
~, cinema - aktor kinowy
~, real estate - zarządca nieruchomości
~, theatre - aktor teatralny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

A retired school teacher, there she is with a Social Security administrator.
Emerytowana nauczycielka. ~~~ Oto ona z pracownikiem wydziału świadczeń społecznych.

TED

(Laughter) This was being sold to high school administrators for 900 dollars a piece.
(Śmiech) Sprzedawano to dyrektorom szkół średnich za 900 dolarów od sztuki.

TED

We got a misogynist administrator sending us hate-mail fired from a Big Ten school.
Mamy wroga kobiet, który wysyła nam maile pełne nienawiści zwolnili go ze szkoły Big 10.

TED

If you'd like to change this setting, you'll need to contact your administrator directly.
Aby zmienić to ustawienie, trzeba skontaktować się bezpośrednio z administratorem.

Google

Ninety percent of it was spent on teachers' salary and administrators' salary.
90 procent tej sumy poszło na płace nauczycieli i pensje administracji.

TED

It was at this point that she began the process of easing over from full-time arts administrator to full-time poet.

www.guardian.co.uk

I don't think that it would be the job for me, because I don't see myself as an administrator really, and I think you have to be fascinated by organisations and structures to make a really good bishop.

www.guardian.co.uk

I told them about my year as a parish administrator and the reverence that the baptism register commanded.

www.guardian.co.uk

Three weeks ago, after a late-morning dress rehearsal of Boccanegra at Covent Garden, he flew to Vienna for a gala that evening; he returned to Vienna the night after Boccanegra opened to sing the last 15 minutes of Wagner's Parsifal to mark the end of the administrator Ioan Hollander's regime.

www.guardian.co.uk

This is the hospital administrator and his chief of staff.
To jest dyrektor szpitala, a to dyrektor personalny.

He's a great doctor, but any other hospital administrator would've fired him years ago.
Jest doskonałym lekarzem, ale każdy jeden administrator szpitala zwolniłby go lata temu.

There must be some administrator, a power, a prime minister.
Przecież musi być jakiś administrator, władza, premier.

Well, actually, Administrator, my interest is ofa more personal nature.
Właściwie, moje zainteresowanie ma bardziej osobisty charakter.

You want to be a doctor or an administrator?
Chcesz być lekarzem czy administratorem?

Can I just speak to an administrator or something? Anybody.
Czy mógłbym rozmawiać z pani przełożonym, lub kimkolwiek?

As administrator of this hospital, You have to save your star oncologist.
Jako administrator szpitala, musisz ocalić swego słynnego onkologa.

With respect, Administrator, I'm not ready to give up on my people just yet.
Z całym szacunkiem, Administratorze, nie jestem jeszcze gotów porzucić moich ludzi.

Is he really a savage as the Administrator said?
Czy jest naprawdę dziki, jak mówił Administrator?

And the other one is our school administrator.
A ten drugi jest dyrektorem szkoły.

Ask him to call me. And get me the hospital administrator, stat.
Popros go, aby przyszedl do mnie... ... i daj mi administratora szpitala

Come back then and talk to an administrator.
Wróćcie wtedy i porozmawiajcie z administratorem.

But the administrator was surprised that you were absent on the 9th and 10th
Ale dyrektor był zaskoczony, że byłeś nieobecny 9.i 10.

Do you have the vague sense that the hospital administrator dresses like a trollop?
Niejasne wrażenie, że administratorka szpitala ubiera się jak jakaś ulicznica?

One of the benefits of being a network administrator.
To jedna z korzyści bycia administratorem sieci.

Former enlisted, retired Marine captain, serving as an weapons administrator since '06.
Była w wojsku, emerytowana kapitan marynarki, pracowała jako administrator broni w od '06.

I spoke to Administrator Calder about an hour ago.
Rozmawiałem z Administratorem Caulderem jakąś godzinę temu.

I would like to thank Donatella Pribaz, who was the committee administrator responsible.
Chciałbym podziękować Donatelli Pribaz, która była administratorem Komisji odpowiedzialnym za tę kwestię.

Always talk to Administrator with keeping eyes lower
Zawsze mów do przywódcy ze spuszczonymi oczyma

Administrator, I think they're starting to remember.
Administratorze, wydaje mi się, że zaczynają sobie przypominać.

Now why is that? Principal reynolds is an administrator. He's not a teacher.
Dyrektor Reynolds jest administratorem, nie jest nauczycielem.

Aren't you a Iittle young to be a schooI administrator?
nie jest tobą IittIe młody, by być administratorem schooI?

I'm an administrator for up in Albany.
Jestem administratorem w w Albany.

Your treatment of patients is non-Existent Because you're not a doctor, you're an administrator.
Twoje leczenie pacjentów praktycznie nie istnieje, ponieważ nie jesteś lekarzem, tylko administratorem.

I'm an administrator from the school.
Jestem Administratorem szkoły.

Apparently Administrator Calder doesn't seem to think so.
Najwyraźniej jednak Administrator Caulder tak nie uważa.

We all owe the poor administrator.
Zarządca jest nam coś winien.

Don't think of me as Gary Murray, administrator.
Nie myśl o mnie: Gary Murray, dyrektor.

And this is Miss Markham, our hospital administrator.
To jest pani Markham, administrator szpitala.

Let us take a look at what happens when the tables are turned and the public administrator wants to find out what we citizens are doing.
Spójrzmy, co dzieje się, kiedy sytuacja jest odwrotna i państwo chce dowiedzieć się, co robimy my, obywatele.

When Omi made Kesu the administrator of party before whole village
Kiedy Omi uczynił Kesu nowym przywódcą partii przed całą wioską

This is Dorothy Michaels, the new hospital administrator.
To Dorothy Michaels, nowa administratorka szpitala.

Matrix001, who was an administrator at DarkMarket.
Matrix001, który był administratorem Dark Market.

Ese an administrator, not the operator.
Ese administrator, a nie podmiot gospodarczy.

Between you and me, Doctor, the hospital administrator is-- how do I put it--
Tak między panem a mną, doktorze,... zarządca szpitala jest... Jak mam to ująć?

In the general holding cell, Mr Administrator.
W ogólnej celi, panie Administratorze.

I have been ordered to become Administrator at the Kamakura Shrine
Zostanę mianowany zarządcą w sanktuarium Kamakura.

We've done everything you asked, Mr Administrator.
Zrobiliśmy wszystko tak, jak pan sobie życzył.

I'm the Chief Administrator here at North Mercy.
Jestem głównym administratorem tutaj, w North Mercy.

We're meeting with the chief administrator, Catherine Bonatelli
Mamy spotkanie z generalnym zarządcą, Catherine Bonatelli.

Chief Administrator and Dean of Medicine.
Główny zarządca i dziekan wydziału medycznego.

Cheryl Davis, regional administrator.
Cheryl Davis, regionalna administrator.

We welcome the fact that some progress has been made with regard to achieving a balanced representation among the administrator and assistant positions at committee secretariat level.
Cieszymy się, że dokonał się pewien postęp, jeśli chodzi o osiągnięcie równowagi pomiędzy stanowiskami administracyjnymi i asystenckimi na szczeblu sekretariatów komisji.

Miyuki Yoshida, system administrator.
Miyuki Yoshida, administrator systemu.

Go stat to City and take a Milk Bottle For this Administrator
Mental Poleć do miasta po butelkę mleka dla naszego przywódcy!

I'm Jan Spinnaker, hospital administrator.
Jestem Jan Spinnaker, administrator szpitala.

And Elvis Correja, Administrator of Hedges.
Mister małych fontan, i Elvis correja, administrator żywopłotów.

I'm Marcus Tate, Administrator here at Wasatch.
Nazywam się Marcus Tate, jestem administratorem.

The city administrator, Chao Praya Seena, does not seek to oppose the King's heir.
Opiekun miasta, Chao Praya Seena, nie sprzeciwia się spadkobiercy.

The numbers in red... are calls to Deputy Administrator Carl Wormus... after he drowned.
Numery na czerwono to... połączenia do dyrektora Carla Wormusa... po tym jak utonął.