Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) dodatek; suplement, dodatek, przypisek, aneks, uzupełnienie, załącznik; technika głębokość zazębienia;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

dodatek, uzupełnienie, załącznik

Nowoczesny słownik angielsko-polski

głębokość zazębienia (w przekładni)

aneks

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

dopełnienie n

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DODATEK

UZUPEŁNIENIE

ALEGAT [PRAWN.]

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

(łac., pl. addenda) - uzupełnienie, dodatek, załącznik, przypisek, addenda
addendum to a decision: uzupełnienie decyzji

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

załącznik

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

It became an addendum to the history of humanity, and of inhumanity.
Stała się ona przyczynkiem do dziejów ludzkości i nieludzkości.

statmt.org

Previously, Mr President, we always had the following addendum: 'the relevant provisions shall apply mutatis mutandis to Non-attached Members'.
Poprzednio, panie przewodniczący, zawsze widniał dodatkowy zapis: "Do posłów niezrzeszonych właściwe postanowienia stosuje się odpowiednio”.

statmt.org

The addendum tabled replaces the call for therapeutic treatment of rare diseases with the objective of preventing the birth of sick people.
Złożone addendum zastępuje wezwanie do prowadzenia postępowania terapeutycznego w przypadku rzadkich chorób celem w postaci zapobiegania narodzeniu osób chorych.

statmt.org

However, I do have an addendum to the Dykstra portfolio.
Ale..., mam pewien dodatek do teczki Dykstry.

It became an addendum to the history of humanity, and of inhumanity.
Stała się ona przyczynkiem do dziejów ludzkości i nieludzkości.

Addendum to the file opened by Special Agent Mulder.
Uzupełnienie do akt otwartych przez agenta Muldera.

Yet Carrie Mathison's addendum to your file contradicts that.
Ale w załącznikach Carrie Mathison twierdzi, że było inaczej.

The addendum tabled replaces the call for therapeutic treatment of rare diseases with the objective of preventing the birth of sick people.
Złożone addendum zastępuje wezwanie do prowadzenia postępowania terapeutycznego w przypadku rzadkich chorób celem w postaci zapobiegania narodzeniu osób chorych.

Previously, Mr President, we always had the following addendum: 'the relevant provisions shall apply mutatis mutandis to Non-attached Members'.
Poprzednio, panie przewodniczący, zawsze widniał dodatkowy zapis: "Do posłów niezrzeszonych właściwe postanowienia stosuje się odpowiednio”.

I therefore support the adoption of the Greens' amendment here, which will be voted on tomorrow as an addendum to our report from the Committee on Constitutional Affairs.
Tak więc popieram przyjęcie poprawki Zielonych, która ma być załącznikiem do naszego sprawozdania z Komisji Spraw Konstytucyjnych i nad którą będziemy jutro głosować.

The solution is an addendum to the interinstitutional agreement that clearly regulates the procedure for the granting of discharge to the Council by Parliament, as the proposed motion for a resolution demands.
Rozwiązaniem jest uzupełnienie porozumienia międzyinstytucjonalnego, w którym będzie jasno określona procedura udzielania Radzie absolutorium przez Parlament, tak jak zakłada to proponowany projekt rezolucji.

in writing. - (DE) I voted in favour of this addendum to the Treaty on the Functioning of the Union because it has logical consequences for economic governance and promotes further coherence in the euro area with a view to common financial policy.
Głosowałem za przedmiotową zmianą Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ponieważ przynosi logiczne konsekwencje dla zarządzania gospodarczego i promowania dalszej spójności w strefie euro w odniesieniu do wspólnej polityki finansowej.