Wordnet polsko-angielski

acetophenone
synonim: keton fenylowo-metylowy
synonim: acetylobenzen

Słownik techniczny polsko-angielski

m acetophenone, phenyl methyl ketone