Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) właśnie;
up and about - w pełni sił, na nogach;
be just about to do sth - właśnie zamierzać coś zrobić, być gotowym do;

(Adverb) mniej więcej, prawie, w przybliżeniu, około; w najbliższej przyszłości, zaraz; w pobliżu, tu i tam, tędy i owędy, w zasięgu wzroku; wszędzie naokoło, dookoła, dokoła, wokół; w obiegu; za siebie, w tył; marynistyka na przeciwny hals; w obwodzie;
the size of about - wielkości mniej więcej;
at about 9 am - około dziewiątej rano;
nowhere about - nigdzie w pobliżu;
about 6 feet tall - mieć około sześciu stóp wzrostu;
have about enough of sth|sb - mieć serdecznie dosyć czegoś/kogoś;
just about ready - prawie gotowy;
no one about - nikogo nie ma;
set about doing sth - zabrać się do czegoś, zacząć robić coś, zacząć rozwiązywać problem;
about time - rychło w czas, najwyższy czas;
somewhere about - gdzieś w pobliżu;
turn and turn about - na zmianę;
look about - rozglądać się dookoła;
set about doing sth - zabrać się do czegoś, zacząć robić coś, zacząć rozwiązywać problem;
about time - rychło w czas, najwyższy czas;
somewhere about - gdzieś w pobliżu;
turn and turn about - na zmianę;
look about - rozglądać się dookoła;

(Preposition) na temat, o; jeśli chodzi o; wokół; przy sobie;
that’s about the size of it - w skrócie o to właśnie chodzi;
what about you? - A ty?;
that’s about it - i to by było na tyle, i tyle, i to wszystko; i tak to jest;
what about this? - a co z tym?;
about this… - Jeśli chodzi o to…;
i know what i’m about - wiem, co robię; wiem, co mówię;
be quick about this - pośpiesz się z tym, zrób to prędko;
grow about a house - rosnąć wokół domu;
it’s about. - [object Object]; [object Object];
it’s all about. - [object Object];
it’s about. - [object Object]; [object Object];
it’s all about. - [object Object];

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adv
1.
(here and there) wokół, tu i tam.
2.
(in the vicinity
in circulation) w pobliu
up and ~zdrowy, w pełni sił.
3.
(to face the other way) w drugą stronę
(mil) : ~~turn! w tył zwrot
(alternately) : ~turn and turn ~kolejno.
4.
(almost) prawie, blisko: that's ~ right to jest bliskie prawdy
it's ~ time we went pora, żebyśmy poszli
and ~ time too! rychło w czas!
5.
(approximately) około, mniej więcej
in ~ half an hour za około pół godziny.
6.
(ready to, just going to) : to be ~ tomieć właśnie zamiar (coś zrobić)
I was ~ to say miałam właśnie powiedzieć
the bus is ~ to leave autobus zaraz odjedzie.prep
1.
(around
near) : somewhere ~ here gdzieś w pobliżu
she has no money ~ her (ona) nie ma przy sobie pieniędzy.
2.
(at or to var places, in) po.
3.
(fig, in) w.
4.
(concerning) o, na temat: ~what is she talking ~? o czym ona mówi?
how ~ a game of cards? może byśmy zagrali w karty?
what is it all ~? o co w tym wszystkim chodzi?
much ado ~ nothing wiele hałasu o nic
there is no doubt ~ it nie ma co do tego wątpliwości.~ cpds ~-face, ~-turn n obrót
zmiana zdania/stanowiska.

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

o, około, dokoła, w najbliższej przyszłości, prawie, w pobliżu, w przybliżeniu, mniej więcej
be ~ to być gotowym do, mieć zamiar, zamierzać
be up and ~ rano wstać i być gotowym do pracy
go/set ~ sth poradzić sobie z czymś

Nowoczesny słownik angielsko-polski

w przybliżeniu

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

@'baUtadv

1. Dookoła
wokół
wszędzie
naokoło There were upper-class people all about (Dokoła byli sami arystokraci) - Student University of Exeter (1999) Her books were lying about on the floor (Wszędzie na podłodze leżały jej książki) - Student University of Leeds (1999)

2. W pobliżu He's somewhere about - I saw him just a moment ago (Jest gdzieś w pobliżu - widziałem go przed chwilką) - Student University of Leeds (1999) There was nobody about (W pobliżu nie było nikogo) - Student University of Manchester (1999)

@'baUtprep

1. Po The bloke looked about the room (Facet rozejrzał się po pokoju) - Student University of Leeds (1999) We wandered about the town for half an hour (Przez pół godziny szwendaliśmy się po mieście) - Student University of Manchester (1999) The papers were strewn about the room (Dokumenty były porozrzucane po pokoju) - Student University of Leeds (1999)

2. (Gdzieś) W She's somewhere about the office (Jest gdzieś w biurze) - Tonight With Trevor McDonald [program ITV-TV] (1999)

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

około, o, z

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adv wokół
tu i tam
około
to be ~ to do sth mieć (zamiar) coś zrobić
praep przy, dookoła
w sprawie
I have no money ~ me nie mam przy sobie pieniędzy
what ~ leaving? a może byśmy wyszli?

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DOOKOŁA

OKOŁO

KOLEJNO

STRONA: W DRUGĄ STRONĘ

WSZĘDZIE

NIESPEŁNA

PRZY

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

o
z
około
wokoło
istnieć
mieć coś zrobić

Słownik internautów

o
około

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

odnośnie

prawie

wokół

wokoło

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I am talking about development policy, not just official development assistance.
Mam na myśli politykę na rzecz rozwoju, a nie jedynie oficjalną pomoc rozwojową.

statmt.org

Being realistic about things does not mean taking the Iran issue off the agenda.
Przyjęcie realistycznego podejścia nie oznacza zdjęcia kwestii Iranu z porządku.

statmt.org

And a lot of people, when they think about the future, think about it linearly.
Mamy też teorię wyjaśniającą czemu technologia rozwija się w ten właśnie sposób.

TED

You picked a particular breed, you learned some new information about the breed.
Wybierali konkretną rasę psów i dowiadywali się nowych informacji na jej temat.

TED

However you cut it, this is not an Afghanistan that either the US or Britain is about to hand over gift-wrapped with pink ribbons to a sovereign national government in Kabul.

www.guardian.co.uk

And at the beginning of the book Anderson wished that he'd had the opportunity to write about some more countries than those he had discussed, but "I do not regret the omission of Britain, whose history since the fall of Thatcher has been of little moment".

www.guardian.co.uk

Kate and Gerry McCann plan to use money from a book about the disappearance of their daughter Madeleine to help continue their search.

www.guardian.co.uk

At his office in a windy and desolate corner of one of the city's many half-occupied new glass developments, John Fitzgerald, an economist at the Economic and Social Research Institute, an independent thinktank, again questions the usefulness of taking Ireland as a salutary tale: "It is clear that the world has doubts about the ability of Ireland to survive, in which case you have no choice but to take action.

www.guardian.co.uk

Finally, I want to say something else about foreign policy.
Na koniec, chcę powiedzieć jeszcze coś na temat polityki zagranicznej. Oczywiście, jej niejako naturalny charakter międzyrządowy został w Traktacie utrzymany.

The same can be said about the next 50 years.
To samo będzie można powiedzieć za 50 lat.

We wrote about each one of these issues last year.
Pisaliśmy o każdej z tych spraw w ubiegłym roku.

People should not be left in the dark about these issues.
Nie można zostawiać ludzi w nieświadomości, jeśli chodzi o te sprawy.

Why do they not put their own questions down about these issues?
Dlaczego nie zgłaszają swoich pytań dotyczących tych kwestii?

I would also like to say something about young people.
Chciałbym również odnieść się do osób młodych.

So, what is to be said about the situation today?
Co więc można powiedzieć o obecnej sytuacji?

I would like to say a few words about myself.
Chciałem powiedzieć wam parę słów o sobie.

I have known about these problems for very many years.
Od wielu lat zdaję sobie sprawę z tych problemów.

They make up about 4 to 7% of the population.
Stanowią oni od 4 do 7 proc. populacji.

In view of these problems, I would like to talk about the future.
W kontekście tego chciałbym nawiązać do przyszłości.

Last week's meeting was also about the economic and financial situation.
Ubiegłotygodniowe posiedzenie dotyczyło również sytuacji gospodarczej i finansowej.

Too little is often said about the first three points.
I wreszcie: inwestować w rolnictwo. Za mało mówi się o pierwszych trzech punktach.

We have heard them here tonight about the car industry.
Wysłuchaliśmy ich tu dziś w związku z przemysłem motoryzacyjnym.

We really have to think about where the money could come from.
Naprawdę musimy pomyśleć, skąd mogłyby pochodzić środki.

I am talking about women who work in the home.
Są to kobiety, które pracują w domu.

We need to start talking about growth and development again.
Trzeba, abyśmy ponownie zaczęli rozmawiać o wzroście i rozwoju.

So now I do not know what we are talking about, after all.
Dlatego koniec końców nie wiem, o czym tu teraz mówimy.

Yet we also know a lot about what not to do.
Z drugiej strony wiemy także dużo o tym, jak nie należy postępować.

I would like to ask something about what you have just said.
Pragnę zadać Panu pytanie w odniesieniu do wypowiedzianych przed chwilą przez Pana słów.

Do we want to talk about these problems as well?
Czy chcemy mówić także o takich problemach?

We need more time to find out what it is all about.
Potrzebujemy więcej czasu na przeanalizowanie sytuacji.

In such cases, what sort of united Europe are we talking about?
W takich przypadkach o jakiej zjednoczonej Europie można w ogóle mówić?

We have in fact been talking about it for seven years already.
W rzeczywistości rozmawiamy na ten temat już od siedmiu lat.

Allow me to make a couple of points about the report.
Chciałbym powiedzieć kilka słów na temat tego sprawozdania.

I think we have to speak about two different levels of action.
Myślę, że musimy porozmawiać o dwóch różnych szczeblach działania.

In this situation, action must be taken to bring about change.
W tej sytuacji należy podejmować działania na rzecz zmian.

However, I am not going to talk about this report.
Jednak nie mam zamiaru mówić teraz o sprawozdaniu.

Would this also be the case if we were talking about men?
Czy miałoby to też znaczenie, gdybyśmy rozmawiali o mężczyznach?

It is always good to know what we are actually talking about.
Zawsze dobrze jest wiedzieć, o czym się toczy rozmowa.

But that is not what I want to talk about now.
Ale nie o tym chcę teraz mówić.

However, once again, we need to know something about how this happened.
Jednak, powiem to jeszcze raz, musimy wiedzieć coś na temat tego, jak do tego doszło.

All of us have been asked to do something about this issue.
Zwracano się do nas wszystkich, abyśmy coś w tej kwestii zrobili.

In fact, we still do not know very much about it.
W istocie wciąż nie wiemy na ten temat zbyt wiele.

However, I have not heard much about any of this yet today.
Jednak dużo się dzisiaj o tym nie mówiło.

However, could you give us some more information about this too?
Niemniej jednak, czy mogłaby pani udzielić nam więcej informacji również i w tych sprawach?

This is all about a common foreign and security policy.
Rozmawiamy tu o wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa.

This will also be brought about through economic development and trade.
Odbywać się to będzie również poprzez rozwój gospodarki i handlu.

In addition, we should think about what could be done better.
A my powinniśmy się zastanowić co zrobić lepiej.

We have to ask what can be done about this.
Trzeba w związku z tym zapytać, co można zrobić.

However, let us not get too worked up about that.
Nie denerwujmy się tym jednak za bardzo.

Of course, we have been talking about this for a long time.
Oczywiście rozprawiamy już o tym od dłuższego czasu.

However, what we are talking about here is more than that.
Jednak w tym przypadku mówimy o czymś więcej.

We are now talking about around 30% of the costs.
Mówimy teraz o około 30 % kosztów.

That is what I wanted to talk to you about.
O tym chcę państwu powiedzieć.

We are also still very concerned about the human rights situation.
Niepokoi nas nadal sytuacja w dziedzinie praw człowieka.

The question really is, what can we do about it?
Tak naprawdę trzeba sobie zadać pytanie, co możemy z tym zrobić?

I would just like to say one thing about this report.
Chciałbym tylko powiedzieć jedną rzecz o tym sprawozdaniu.

The report does not say a word about all this.
W sprawozdaniu nie ma ani słowa na ten temat.

I know that they are thinking about the best way forward.
Wiem, że poszukują możliwie najlepszej drogi naprzód.