Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) dewiacja, odstępstwo od normy; psychologia aberracja umysłowa; odchylenie; fizyka aberracja, odchylenie od normy;
chromatic aberration - fizyka aberracja chromatyczna, chromatyzm, wada układu optycznego złożonego z soczewek;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C/U
1.
(error of judgement or conduct) błąd, zaburzenie: mental ~ zaburzenia umysłowe.
2.
(deviation) odchylenie (od normy), aberracja, anormalność

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

odchylenie, zboczenie, odstępstwo, aberracja (fiz.)

Nowoczesny słownik angielsko-polski

błąd

odstępstwo od normy

pomyłka

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n odchylenie, zboczenie (z właściwej drogi)
aberracja

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

NARUSZENIE ZASAD

ANORMALNOŚĆ [BIOL.]

ABERRACJA [MED.]

Wordnet angielsko-polski


1. (an optical phenomenon resulting from the failure of a lens or mirror to produce a good image)
aberracja
synonim: distortion
synonim: optical aberration

2. (a disorder in one's mental state)
nienormalność, anormalność: :

Słownik astronomiczny aut. K. Czart, słownik udostępniony dzięki portalowi Astronomia.pl

aberracja

Słownik audio-video Montevideo

aberacja optyczna, wada odwzorcowania obrazu polegająca na nieostrości, zniekształceniu lub zabarwieniu obrazu
odchylenie

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

dewiacja

zboczenie

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

odchylenie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And what's interesting about this experiment is that it's not an aberration.
I to co jest interesujące w tym eksperymencie, że to nie jest wyjątek.

TED

I just rise to say that I really do think this is an aberration of our Rules of Procedure.
Zabrałem głos, aby powiedzieć, że naprawdę uważam, że jest to naruszenie naszego Regulaminu.

statmt.org

I am voting against this democratic aberration, which I condemn.
Zagłosuję za odrzuceniem tego wypaczenia demokracji, które potępiam.

statmt.org

In another clip, when asked what sort of location he had put the bodies in, he replied: 'Can't know, where a robot, where a computer would put them, you know a rational, emotionless aberration would put it.

www.guardian.co.uk

The lawyer portrayed the murders in 2002 as an aberration in Lewis's life and suggested she was not the prime motivator.

www.guardian.co.uk

Well, maybe he has some physical aberration or a malfunction.
Hmm,może ma jakieś fizyczne niedomagania lub niesprawność.

But they were dismissed as being some kind of mechanical aberration.
Lecz zostało to odrzucone jako pewnego rodzaju mechaniczną aberrację.

It could be an aberration or malfunction of some kind.
Może to tylko jakaś aberracja lub zakłócenie.

The idea that less social security in Europe should be the source of economic progress is an absolute aberration.
Pomysł, że mniejsze bezpieczeństwo społeczne w Europie powinno być źródłem postępu gospodarczego, jest całkiem nienormalny.

And what's interesting about this experiment is that it'snot an aberration.
I to co jest interesujące w tym eksperymencie, że to niejest wyjątek.

I am voting against this democratic aberration, which I condemn.
Zagłosuję za odrzuceniem tego wypaczenia demokracji, które potępiam.

This is an aberration in the European Union.
Jest to naruszenie zasad panujących w Unii Europejskiej.

In your view, is Mr. Harrison suffering from such mental aberration?
Wedlug ciebie, Mr. Harrison moze cierpiec na takie umyslowe odchylenie?

Biped belonging to the mammalian species, possibly a planetary aberration.
To dwunożne ssaki, być może planetarne odchylenie od normy.

This is a disturbing aberration.
To niepokojące odchylenie.

That is an aberration.
To naruszenie zasad.

Giving in to blackmail by the multinationals and reimbursing customs duties retroactively is an aberration.
Poddanie się szantażowi koncernów międzynarodowych i wsteczny zwrot ceł jest niespotykanym odchyleniem od normy.

No, it is no aberration.
To nie aberracja.

I just rise to say that I really do think this is an aberration of our Rules of Procedure.
Zabrałem głos, aby powiedzieć, że naprawdę uważam, że jest to naruszenie naszego Regulaminu.

To Homo neanderthalensis, his mutant cousin Homo sapiens, was an aberration.
Homo neanderthalensis ma zmutowanego kuzyna, Homo spaiens. To przez aberrację.

This mindless aberration, whose only means of expression... ...are wanton violence and destruction.
Bezmyślną kreaturę, której jedynym zajęciem... jest przemoc i zniszczenie.

This may be a statistical aberration or it may be a situation where, for one reason or another, a greater number of the applications are for male workers.
Może to być po prostu odchylenie statystyczne albo sytuacja, w której z jakiegoś powodu więcej wniosków składają mężczyźni.

However, I refuse to support the waste of money and the democratic aberration that the establishment of Baroness Ashton's European External Action Service represents.
Odmawiam jednak poparcia dla marnotrawienia pieniędzy i tej demokratycznej aberracji, jaką jest ustanowienie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, kierowanej przez panią baronessę Ashton.

From that perspective, it is evident that the penal codes of Texas or China, which can allow something as extraordinarily rare as life to be ended, are a real aberration.
Z tej perspektywy oczywiste jest, że kodeksy karne Teksasu lub Chin, które pozwalają na zakończenie czegoś tak wyjątkowego, jak życie, są odchyleniem od normy.