Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) opuścić/opuszczać, pozostawić/pozostawiać, porzucić/porzucać; zarzucić/zarzucać, przerwać/przerywać, zaniechać, zaprzestać/zaprzestawać, poddać/poddawać się, (z)rezygnować z; wycofać/wycofywać się z, przerwać/przerywać pracę nad; zrzec/zrzekać się;
abandon play - sport przerwać/przerywać grę;
abandon sth to sb - zrzec/zrzekać się czegoś na rzecz kogoś; rzucić/rzucać coś na pastwę kogoś;
abandon oneself to sth - oddać/oddawać się czemuś;
abandon ship - opuścić/opuszczać statek;

(Noun) żywiołowość, pasja; zapamiętanie (się), oddanie (się);
with gay abandon - impulsywnie, zapamiętale; beztrosko, bez zastanowienia;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

opuszczać, porzucać, pozostawiać, zaprzestawać, zrezygnować, poddawać się
~ oneself to podda (wa) ć się, odda (wa) ć się (czemuś)
with ~ beztrosko
~ ship opuszczać statek

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska


1. rezygnować, zaniechać, zaprzestawać
2. zrzekać się
3. porzucać

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

vt opuścić, zaniechać
porzucić
vr ~ oneself to sth oddać się, poddać się czemuś (jakiemuś uczuciu)
~ ship! kom. mors. opuścić statek (okręt)
~ ship bill mors. rozkład alarmu łodziowego
~ ship station mors. stanowisko w alarmie łodziowym

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ŻYWIOŁOWOŚĆ

POZOSTAWIAĆ

OSAMOTNIĆ

PORZUCIĆ

ZARZUCAĆ

REZYGNOWAĆ

ZREZYGNOWAĆ Z CZEGOŚ

COFAĆ

ODSTĄPIĆ

ODWRACAĆ

ODSTAĆ

ODPADAĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

zostawiać
zaprzestawać
rzucać
oddawać
beztrosko

Wordnet angielsko-polski

(the trait of lacking restraint or control
reckless freedom from inhibition or worry
"she danced with abandon")
bezprzytomność
synonim: wantonness
synonim: unconstraint

Słownik internautów

abandon, zrzeczenie się
porzucać, opuszczać
zaprzestać, zaniechać, rezygnować

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

dokonać abandonu, odstąpić (zrzec się, zrezygnować), porzucać, rezygnować (zrzekać się), zaniechać, zrzec się
to abandon an action: zaniechać postępowania prawnego, odstąpić od powództwa
to abandon a claim: wycofać roszczenie, zrzec się roszczenia
to abandon the defence: zrzec się obrony
to abandon implement of a crime: porzucać narzędzie przestępstwa
to abandon instituting an inquiry: zaniechać wszczęcia dochodzenia
to abandon an investigation: zaniechać wszczęcia dochodzenia
to abandon a minor: porzucać małoletniego
to abandon a motor vehicle: porzucać pojazd mechaniczny
to abandon a movable: porzucać rzecz ruchomą
to abandon one's assets to creditors: zrzec się majątku na rzecz wierzycieli
to abandon one's right: zrzec się swoich uprawnień
to abandon property: porzucać własność
to abandon a prosecution: odstąpić od ścigania
to abandon a right: zrzec się prawa
to abandon sth to creditors: zrzec się czegoś na korzyść wierzycieli

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

opuścić

opuszczać

porzucać

wyjść

zaniechać

Słownik częstych błędów

Patrz remote / abandon(ed)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Crops of this type, which are less viable than monocultures, are often abandoned.
Często rezygnuje się z uprawy tego typu, która jest mniej rentowna niż monokultura.

statmt.org

Is it possible to abandon penalties, or is the penalty system a restrictive system?
Czy można zrezygnować z kar albo czy system kar jest systemem restrykcyjnym?

statmt.org

I would urge it to abandon that measure: it has no place in the European Union.
Wzywam do zrezygnowania z tych działań: nie ma dla nich miejsca w Unii Europejskiej.

statmt.org

Unfortunately, though, this option for a peaceful solution has since been abandoned.
Niestety, jego propozycja pokojowego rozwiązania została od tego czasu zaniechana.

statmt.org

This abandoned land could also be used from a renewable energy perspective.
Te nieuprawiane grunty można by także wykorzystać na potrzeby energii odnawialnej.

statmt.org

Families likely to abandon case aimed at compensating children born with disabilities after mothers took drug during pregnancy.

www.guardian.co.uk

The audience understandably go bananas, as does Florence Welch, who dances up in the balcony with the cheering abandon of a committed fan.

www.guardian.co.uk

Unison leader warns leadership frontrunner that he must abandon New Labour's strong preference for privatisation.

www.guardian.co.uk

The German chancellor, Angela Merkel, has warned for the first time that her country could abandon the euro if she fails in her contested campaign to establish a new regime for the single currency, the Guardian has learned.

www.guardian.co.uk

If you want to abandon me and the kids again, fine.
Jeśli chcesz znowu opuścić mnie i dzieciaki, to w porządku.

Do not abandon those who have followed you this far.
Nie opuszczaj tych, którzy dotąd szli twoim śladem.

On the other hand, we cannot abandon our sense of responsibility.
Z drugiej strony nie możemy zrezygnować z naszego poczucia odpowiedzialności.

And it turns out his mother did not abandon him.
Okazało się, że matka go nie porzuciła.

Not yet, but they’il soon be dead, if you really abandon them.
Oni nie są martwi. Będą martwi, jeśli ich opuścisz.

John, you'll have to set down and abandon the plane.
John, musicie wylądować i porzucić samolot.

My mother was told to abandon me, but she refused.
Mojej matce kazano mnie porzucić, ale odmówiła.

You don't side by me, and I feel like an abandon ship.
A ciebie nie ma przy mnie i czuję się jak porzucony statek.

Promise not to abandon me when I become an old, married man.
Obiecaj, że mnie nie opuścisz gdy będę żonaty.

So we're just going to abandon them on this planet?
Zostawimy ich tak po prostu na planecie? Takie są bezpośrednie rozkazy kapitan

This temple was the place where you abandon the baby.
Ta świątynia była miejscem, gdzie porzuciliście swe dziecko.

Instead, we want to abandon this system and start the search for an alternative.
Zamiast tego domagamy się zaprzestania prac nad tym systemem i rozpoczęcia poszukiwań alternatyw.

The international community cannot abandon this country and allow it to become one more failed state.
Społeczność międzynarodowa nie może pozostawić tego kraju samemu sobie, pozwalając mu na dołączenie do grona państw upadłych.

But why pack like you're off on a trip and then abandon a baby?
Ale dlaczego pakujesz się jak na jakąś podróż, a później porzucasz dziecko?

I gave them a whole month to abandon the monastery.
Dałem im cały miesiąc na opuszczenie zakonu.

Why did you abandon me? I've already been abandoned once.
Dlaczego opuściłeś mnie? już zostałem opuszczony raz.

My mom was so ashamed of me, I had to abandon him.
Moja matka tak się wstydziła, że musiałam się go wyrzec.

I've thought about it, but I can't abandon my children.
Myślałam o tym, ale nie mogłam zostawić dzieci.

You didn't want to abandon me at first right, mama?
Nie chciałaś mnie porzucić... ...czy mam rację, mamusiu?

Force him to abandon this scheme, whatever he's up to.
Nie pomagajmy mu w jego intrygach.

You haven't asked her if she wants to abandon the expedition.
Nie spytałeś Joanny, czy w tym miejscu chce opuścić wyprawę.

So if you abandon me now, that would be very rude.
Jeśli ty też to zrobisz, to będzie niegrzeczne.

Honey, I wouldn't abandon you in your time of need.
Kochana, nie porzuciłabym cię w potrzebie.

She was forced to abandon her career to remain on your ship.
Ona musiała zrezygnować z kariery, by pozostać na pańskim okręcie.

It's amazing what the government leaves behind when they abandon a place.
To niesamowite, ile rząd zostawia po opuszczeniu takiego miejsca.

You're always a bastard, when you abandon a woman and her kid.
Zawsze jesteś draniem, kiedy porzucisz kobietę i jej dziecko.

If you abandon us now, our mission will be in serious jeopardy.
Ale nie mnie. Nasza misja będzie zagrożona, jeśli nas zostawisz.

Following her advice you abandon the inn and take the road to the east.
Kierując się jej wskazówkami, opuściliście gospodę i ruszyliście drogą na wschód.

Not yet. Says he won't abandon her while she's sick.
Powiedział, że nie porzuci jej, kiedy jest chora.

They have to abandon their homeland in order to survive.
Muszą opuścić ojczyznę, aby przetrwać.

They call on us to totally abandon fundamental rights to protect something else.
Wzywa się nas za ich pomocą do całkowitej rezygnacji z praw podstawowych, aby chronić coś innego.

Humanity may have abandoned us, father, but I will not abandon them!
Ludzkość może i nas porzuciła, ojcze, ale ja ich nie opuszczę.

I hate how they destroy our resources and abandon us.
Nienawidzę tego, że niszczą nasze zasoby, że nas ignorują.

Ron, how can you abandon me with these two losers?
Ron, jak możesz mnie zostawić z tymi dwoma lamusami?

Chew has refused to move out, so his family had to abandon him.
Chew nie skorzystał z możliwości wyprowadzki, więc jego rodzina się go wyrzekła.

You're on my territory, and here we don't abandon our brothers.
Jesteś na moim terytorium, a tu nie porzucamy naszych towarzyszy.

We beg you not to abandon us and to listen to our request for help.
Błagamy, żebyście wysłuchali naszej prośby i nie pozostawiali nas w potrzebie.

What does it mean? Abandon all hope, ye who enter here.
Co to znaczy? niech porzucą wszelką nadzieję, ci którzy tu dotarli

If you abandon us who knows what will happen.
Jeśli opuścisz nas, kto wie co się wydarzy.

Why you think we so eager to abandon this dump?
Myślicie, że czemu tak chętnie porzuciliśmy to zadupie?

So you're the expert on wild abandon and risky business?
Więc jesteś ekspertką od dzikiego zapamiętania i ryzykownych interesów?

You chose to abandon them to die in such a cruel way.
Wybrał pan pozostawienie ich na śmierć w taki okrutny sposób.

We are forced to abandon our starship. May she find her way without us.
Musimy opuścić nasz statek, oby odnalazł swą drogę bez nas.

Thousands of people had to abandon their homes in Mogadishu.
Tysiące ludzi musiały porzucić swe domy w Mogadiszu.

But how could you allow him to abandon everything?
Jak mogłaś pozwolić mu wszystko zostawić? Tak po prostu.

Am I to understand that you would abandon the Earth?
Mam rozumieć, że chcecie opuścić Ziemię?

This is the man who would abandon my wife.
To człowiek, który pozwoli porzucić moją żonę.

That's the second time you used the word abandon.
To drugi raz, jak użyłaś słowa porzucić.

I shall not abandon this kingdom, and neither will you.
Nie porzucę tego królestwa. Wy też nie.