Wordnet angielsko-polski

(division of fungi having sexually produced zygospores)
sprzężniaki
synonim: subdivision Zygomycota
synonim: Zygomycotina
synonim: subdivision Zygomycotina