Wordnet angielsko-polski

(type genus of the family Zygnemataceae)
zrostnica
synonim: genus Zygnema