Wordnet angielsko-polski


1. (a unit of information equal to 1000 exabytes or 10^21 bytes)
zettabajt, ZB
synonim: zettabyte

2. (a unit of information equal to 1024 exbibytes or 2^70 bytes)
zettabajt, ZB, zebibajt, ZiB: : synonim: zettabyte
synonim: zebibyte
synonim: ZiB