Wordnet angielsko-polski

rotunda
synonim: rotunda