Wordnet angielsko-polski

(rosemary)
rozmaryn
synonim: genus Rosmarinus