Wordnet angielsko-polski

(author of satirical attacks on medieval scholasticism (1494-1553) )
Rabelais
synonim: Francois Rabelais