Wordnet angielsko-polski

(fragile branching stoneworts)
krynicznik
synonim: genus Nitella