Wordnet angielsko-polski

(mostly freshwater protozoa)
słonecznice
synonim: order Heliozoa