Wordnet angielsko-polski

(evergreen perennial herbs of tropical America with lush foliage and poisonous sap
often cultivated as houseplants)
difenbachia, diffenbachia
synonim: genus Dieffenbachia