Wordnet angielsko-polski

(a native or inhabitant of Dalmatia)
Dalmata

(of or relating to Dalmatia or its inhabitants)
dalmacki, dalmatyński