Wordnet angielsko-polski

(tropical trees or shrubs or woody vines)
aktinidiowate
synonim: family Actinidiaceae