Wordnet angielsko-polski

(sea anemones)
ukwiały
synonim: order Actiniaria
synonim: Actinaria
synonim: order Actinaria